osma | Osaka | osada | Obama

Osama angličtina

Význam Osama význam

Co v angličtině znamená Osama?

Osama

A en given name
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Osama příklady

Jak se v angličtině používá Osama?

Citáty z filmových titulků

Let's hope Osama bin Laden doesn't know show tunes.
Doufejme, že Usáma bin Ládin nezná známé melogie.
OK, Mr. Osama. Where are you?
Pane Osama, kde jste?
Fuck Osama bin Laden, Al Qaeda, and backward-ass cave-dwelling fundamentalist assholes everywhere.
Seru na Usámu Bin Ládina, Al-Kaidu, zpátečníky žijící v jeskyních. Fundamentalistický sráče, ať jsou kdekoli.
In Dallas, they're already taking potshots at Osama bin Laden.
V Dallasu už Bin Ládina používají jako cíl.
All of them mopes in bracelets and not one of them named Osama.
Všichni ti šmejdi s náhrdelníkama a žádnej se nejmenuje Usama.
I'm Osama Bin Laden.
Jsem Osama Bin Ládin.
Paid for by Osama Bin Laden.
Zaplatil Osama Bin Ládin.
The style gurus in Austria are saying Osama bin Laden is, like, the best-dressed guy, do you think so?
Rakouský módní guru říká, že Osama Bin Ládin je, jakože, nejlépe se oblékající chlapík, myslíte si to taky?
Osama.
Osama.
Climb to the tree,Osama.
Vylez na strom Osama.
What if it's not Osama Bin Laden?
Co když to není Usáma bin Ládin?
Men like Osama bin Laden could be made to look like someone else.
Muž jako Usama bin Laden by mohl jednoduše vypadat, jako někdo z nás.
Move back to your cave, Osama.
Vrať se zpátky do jeskyně, Usámo.
Osama's a farmer.
Usáma je farmář.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Osama bin-Laden was finally found and killed by US Special Forces in the suburbs of Islamabad.
Americké speciální jednotky konečně našly na předměstí Islámábádu Usámu bin Ládina a zabily ho.
The US backed Osama bin Laden in Afghanistan against the Soviets, until the US ended up fighting bin Laden.
USA podpořily Usámu bin Ládina v Afghánistánu proti Sovětům, až skončily bojem s bin Ládinem.
Meanwhile, America's strategic partnership with Pakistan, where Obama won a significant symbolic victory by eliminating Osama bin Laden, is in tatters.
Americké strategické partnerství s Pákistánem, kde Obama dosáhl významného symbolického vítězství, když eliminoval Usámu bin Ládina, je naopak v troskách.
After all, Osama bin Laden's hijacked planes not only attacked New York and Washington, they also attacked Islam as a faith and the values of tolerance and coexistence that it preaches.
Vždyť letadla unesená pod záštitou Usámy bin Ládina zaútočila nejen na New York a Washington, ale i na islám coby víru a na hodnoty tolerance a spolužití, jež toto náboženství káže.
They form the vast majority of people in Saudi Arabia, and have not yet embraced the uncompromising rage of Osama bin Laden's clones.
Tvoří naprostou většinu obyvatel Saúdské Arábie a ještě nepřijali zaslepující vztek klonů Usámy bin Ládina.
In a fit of Islamic solidarity, they went to Afghanistan and met with Osama bin Laden and the Taliban.
Člověk se rozvzpomene, že před dvěma lety se vysoce postavení členové Pákistánského výboru pro atomovou energii chtěli zapojit do džihádu proti Americe.
NEW YORK - The killing of Osama bin Laden by United States special forces constitutes a significant victory over global terrorism.
NEW YORK - Zabití Usámy bin Ládina speciálními silami Spojených států představuje významné vítězství nad globálním terorismem.
Ironically, its adherents include both George W. Bush and Osama bin Laden.
Paradoxně mezi jeho stoupence patří jak George W. Bush, tak Usáma bin Ládin.
Business exasperation with the President's highhandedness led to the announcement of a one-day strike on December 10 th, as well as serious doubts over an international strategy that seemed to favor Osama Bin Laden over George Bush.
Vztek podnikatelů na prezidentovu panovačnou svévoli vedl dokonce k vyhlášení jednodenní stávky na 10. prosinec a k oznámení vážných pochybností o prezidentově zahraniční politice, která jako by stranila spíše Usámovi bin Ládinovi než Georgi Bushovi.
The American people have been treated to a spectacle of jingoism, fear mongering, confusion of Iraq with Osama bin Laden's terrorists, and simple patriotism.
Američané byli počastováni výjevy hurávlastenectví, podněcování strachu, zaměňování Iráku za teroristy Usámy bin Ládina a prostého patriotismu.
Humbled by its inability to control United States military operations, including the one that killed Osama bin Laden, the army is struggling to play a hand in the country's evolving relations with India and the US.
Pokořená neschopností udržet pod kontrolou vojenské operace Spojených států, včetně té, při níž byl usmrcen Usáma bin Ládin, armáda zápasí o to, aby měla určitou váhu v měnících se vztazích země s Indií a USA.
To be sure, no one expects that we can ever attract people like Mohammed Attta or Osama bin Laden.
Ovšemže, nelze očekávat, že se nám někdy zdaří zalíbit se lidem, jako je Muhammad Atta nebo Usáma bin Ládin.
Yet we know from a range of evidence that this is what was on Bush's mind when his government shifted its focus from the search for Osama bin Laden to fighting a war in Iraq.
Přesto díky celé řadě důkazů víme, že právě to měl Bush na mysli, když jeho vláda přesunula pozornost od pátrání po Usámu bin Ládinovi k rozpoutání války v Iráku.
Osama bin Laden and Ayman al-Zawahiri are still at large, and we need to focus on finding them if we are to prevent attacks like the one foiled in England.
Usáma bin Ládin i Ajmán Zavahrí jsou stále na svobodě a my se musíme soustředit na jejich dopadení, máme-li zabránit podobným útokům, jakým byl onen zmařený pokus v Anglii.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNerozumím! | I don't understand!Těchto patnáct vět vám v angličtině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...