architektonicky čeština

Překlad architektonicky anglicky

Jak se anglicky řekne architektonicky?

architektonicky čeština » angličtina

architecturally
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »

Příklady architektonicky anglicky v příkladech

Jak přeložit architektonicky do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Architektonicky to má atmosféru missourské gotiky, a nábytek připomíná spíš oklahomskou renesanci, pouze s nepatrnými rysy modernosti.
The architecture has a little feeling of Missouri Gothic and the furniture sort of leans toward Oklahoma Renaissance with a tiny touch of Grand Rapids.
A co se týká toho, že dům je zajímavý. architektonicky krásné řešený. jinak to být ani nemohlo.
And as for the house being interesting an architectural chef-d'oeuvre, it could not be otherwise.
Kostel je obdařen výjimečným množstvím. architektonicky velmi zajímavých prvků.
The church is exceptionally endowed also with items of architectural interest.
I když jindy to není tak architektonicky uspořádané.
Though, in another case, the details may not be quite so architectural.
Je to architektonicky nepřesné.
It's architecturally incorrect.
Přehodnocujeme nemocnici architektonicky, organizačně a ergonomicky.
We're rethinking the hospital architecturally, organizationally ergonomically.
Ne, neznám žádný architektonicky významný obchodní dům.
No, I don't know of any architecturally significant shopping malls.
To je typ domu, architektonicky moderního.
It's a type of house, architecturally postmodern.
Konstrukce architektonicky vyspělá.
The construction's architecturally advanced.
Zobrazení architektonicky nejslabších tunelů okolo našeho zařízení.
He's mapping architectural weaknesses of the tunnels around our facility.
Ne. Architektonicky řečeno, chápu, ale tohle. tohle je velký.
Architecturally-speaking, I get that, but this-this. this is big.
Je to tak architektonicky zajímavé město nejen pro letní dovolenou.
I can be your guide to the city, during your brief stay in our exciting city Any Questions?
Architektonicky mohou být tyhle budovy v jedné ze šesti čtvrtí.
Architecturally, these buildings could be in one of six neighborhoods.
Je to architektonicky nemožné.
It's architecturally impossible.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLevné, nebo drahé? | Cheap or expensive?Patnáct anglických vět na téma ceny a útraty.Naučit se 15vet.cz »