architektonicky čeština

Překlad architektonicky anglicky

Jak se anglicky řekne architektonicky?

architektonicky čeština » angličtina

architecturally
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySourozenci | Brothers and sistersPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o svých sourozencích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady architektonicky anglicky v příkladech

Jak přeložit architektonicky do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Architektonicky to má atmosféru missourské gotiky, a nábytek připomíná spíš oklahomskou renesanci, pouze s nepatrnými rysy modernosti.
The architecture has a little feeling of Missouri Gothic and the furniture sort of leans toward Oklahoma Renaissance with a tiny touch of Grand Rapids.
A co se týká toho, že dům je zajímavý. architektonicky krásné řešený. jinak to být ani nemohlo.
And as for the house being interesting an architectural chef-d'oeuvre, it could not be otherwise.
Kostel je obdařen výjimečným množstvím. architektonicky velmi zajímavých prvků.
The church is exceptionally endowed also with items of architectural interest.
I když jindy to není tak architektonicky uspořádané.
Though, in another case, the details may not be quite so architectural.
Je to architektonicky nepřesné.
It's architecturally incorrect.
Přehodnocujeme nemocnici architektonicky, organizačně a ergonomicky.
We're rethinking the hospital architecturally, organizationally ergonomically.
Ne, neznám žádný architektonicky významný obchodní dům.
No, I don't know of any architecturally significant shopping malls.
To je typ domu, architektonicky moderního.
It's a type of house, architecturally postmodern.
Konstrukce architektonicky vyspělá.
The construction's architecturally advanced.
Zobrazení architektonicky nejslabších tunelů okolo našeho zařízení.
He's mapping architectural weaknesses of the tunnels around our facility.
Ne. Architektonicky řečeno, chápu, ale tohle. tohle je velký.
Architecturally-speaking, I get that, but this-this. this is big.
Je to tak architektonicky zajímavé město nejen pro letní dovolenou.
I can be your guide to the city, during your brief stay in our exciting city Any Questions?
Architektonicky mohou být tyhle budovy v jedné ze šesti čtvrtí.
Architecturally, these buildings could be in one of six neighborhoods.
Je to architektonicky nemožné.
It's architecturally impossible.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »