archivovat čeština

Překlad archivovat anglicky

Jak se anglicky řekne archivovat?

archivovat čeština » angličtina

archive file
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady archivovat anglicky v příkladech

Jak přeložit archivovat do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Mám to archivovat? - Archivovat!
Shall I file it?
Mám to archivovat? - Archivovat!
Shall I file it?
Vybudování nového křídla velkolepé budovy Waterhouse nám umožnilo archivovat rozsáhlou sbírku vzorků. Mnoho z nich bylo pořízeno během mé nešťastné expedice v Západní Africe.
The erection of a new wing to Waterhouse's magnificent building allows us to house a wider selection of specimens many of which were collected during my recent, ill-fated expedition to West Africa.
Budu také potřebovat počítače, abych mohl archivovat informace o případu.
I also need computers so that I can start a library of information about the case.
Co potřebujete archivovat?
How may we meet your filing needs?
Musíme archivovat?
We gotta do filing?
Měla jsem v plánu vechno archivovat, a po odchodu to ve darovat univerzitě.
The plan was to archive everything, then donate it to the university upon my demise.
Navíc šifruje všechny své hovory mimo kancelář, tak jsem je nechala archivovat. Obešla jsem to.
Plus she's been scrambling all her out-of-office phone calls, so I had operations archive her cellular traffic.
Umožňuje nahrávat a archivovat schůzky personálu.
It allows staff meetings to be logged and archived.
Já teď potřebuju. jít dělat. archivovat.
I really need to go file.
Jak ode mě můžeš očekávat, že si budu archivovat každičký dokument?
How can I be expected to keep every single document?
Nemůžeš archivovat něco, co se ještě nestalo!
You can't archive something that hasn't happened yet!
Budu archivovat dokumenty s výjimkou týkající se změny obchodního jména firmy.
I'll file the papers with the bar about the firm's name change.
Chcete je mít při ruce nebo je mám archivovat?
Do you want to keep them handy, or should I archive them?

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »