archivace čeština

Překlad archivace anglicky

Jak se anglicky řekne archivace?

archivace čeština » angličtina

archiving
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady archivace anglicky v příkladech

Jak přeložit archivace do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Naše kancelář v současnosti aktualizuje systém archivace případů.
Uh, well, our office is currently updating its case filing system.
Willow, to je začátek archivace naší knihovny.
It's essential we begin to archive the library.
Archivace je hotová, pane Hansone.
The filing is done, Mr. Hanson.
Archivace je hotová, pane Griffine.
The filing is done, Mr. Griffin.
Archivace sekerky.
Tabling the ax.
Prohledal jsem výpisy Georgeovy kreditní karty, prozkoumal jsem korporační archivace, jeho leasingy.
No, no, I, uh, scanned. George's credit card statements, I examined corporate filings, his automobile leases.
Archivace se neustále zlepšuje, takže způsob jakým věci ztrácíme se změní a způsob jakým věci objevujeme musíme vynalézt, abychom to změnily.
Archaeology always improves, so as the way that we lose things change, the way that we invent to find them changes.
Administrativa a archivace. - Archivace?
Admin and filing.
Administrativa a archivace. - Archivace?
Admin and filing.
Archivace je standardní protokol.
Archiving is a standard protocol.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »