archival angličtina

archivní, archívní

Význam archival význam

Co v angličtině znamená archival?

archival

of or relating to or contained in or serving as an archive
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZnáme se | Knowing peopleJak mluvit anglicky o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

Překlad archival překlad

Jak z angličtiny přeložit archival?

archival angličtina » čeština

archivní archívní

Příklady archival příklady

Jak se v angličtině používá archival?

Citáty z filmových titulků

Link established with the Bajoran Archival Records.
Spojení s bajorským archivem navázáno.
Here's the archival I.D. comparison.
Mám porovnání archivovaného I.D.
No archival evidence.
Žádné zápisy.
As well as every available piece of archival material that so much as hints at the region or these people or the Armenian genocide.
I další dostupné archivní materiály o tom regionu, o tamních lidech nebo arménské genocidě.
Also recovered on the core were some unhelpful archival files.
Také obnovené na jádru, byli nějaké stejně neúčenlivé arcahojvované soubory.
Harumi Shinomiya works for the archival library.
Harumi Shinomiya pracuje v archivní knihovně.
Access their archival surveillance.
K jejich archivu nahrávek z kamer.
New samples, archival water from the UN, and one we found in Louisa's blood.
Ze vzorků vody, uchovávané UN, byl jeden genotyp nalezen v krvi Louisy.
Is there an archival visual record of the Lantian citizens who fled to Earth?
Je tu archiv vizuálních záznamů Lantaňanů, kteří uprchli na Zemi?
Listen, I need you to pull archival material on every woman who's gone missing in the past 15 years in coastal Massachusetts.
Poslouchej, potřebuju, abys stáhl všechen archivní materiál o každé ženě, která je nezvěstná za posledních 15 let na pobřeží Massachusetts.
It's an archival department.
Je to. archivní oddělení.
Get her to download archival photos from 11th and the river.
Ať z archivu vytáhne fotky 11. ulice a řeky.
This is archival footage from a closed-circuit camera outside the church.
Tohle jsou archivní záznamy z vnitřního okruhu - okolo kostela.
Oh, archival databases are notoriously incomplete.
Naše archivní záznamy jsou stále nekompletní.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNerozumím! | I don't understand!Těchto patnáct vět vám v angličtině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Some of these, based on newly opened archival material, are critical.
Některé z nich jsou založeny na nově zpřístupněném archivním materiálu a vyznívají kriticky.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »