archives angličtina

archiv, archivy

Význam archives význam

Co v angličtině znamená archives?

archives

collection of records especially about an institution
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

Překlad archives překlad

Jak z angličtiny přeložit archives?

archives angličtina » čeština

archiv archivy muzea archívy archív

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako archives?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPočasí | The weatherAnglické věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

Příklady archives příklady

Jak se v angličtině používá archives?

Citáty z filmových titulků

Oh, uh, I did stop by the national archives just to maybe book a field trip for the kids.
Zastavil jsem se v národním archívu, přemýšlel jsem o výletě pro děti.
Picked him up outside the national archives.
Vyzvedl jsi ho u národního archivu.
In the abbey's archives.
V klášterním archívu.
Many monasteries and libraries possess in their secret archives.
V mnoha klášterech a knihovnách střeží tajemství.
I'd. like to take a few pictures. For the archives.
Chtěl bych si ji vyfotit, Pro archiv.
The police archives are their guilty conscience.
Archiv je jejich špatné svedomí.
Ianto. -Secure archives.
Ptala jsem se jí, proč mi to dala.
We were looking for someone who could show us the way to the Rue des Archives.
Hledali jsme někoho, kdo by nám ukázal cestu do ulice Rue des Archives.
The Rue des Archives?
Ulice Rue des Archives?
We'll show you how to get to the Rue des Archives.
Ukážu vám, jak se dostat do Rue des Archives.
I had a look in the archives.
Podíval jsem se do archívů.
One copy is for you, one is for us. and one is for the papal archives.
Jedna kopie je pro vás, jedna pro nás. a jedna je do papežského archívu.
There's nothing in my archives.
V mých záznamech o tom nic není.
From a historical point of view too, it is a very important antique because it is found in the archives of the palace.
Také z historického hlediska představuje významnou památku. Dochovaly se zmínky o tom, že v ní spal Napoleon, jeho švagr Murat.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

In searching news archives for the year before the start of these recessions, I found virtually no warning from economists of a severe crisis ahead.
Když jsem pátral ve zpravodajských archivech za období jednoho roku před začátkem těchto recesí, nenašel jsem prakticky žádné varování ekonomů před blížící se těžkou krizí.
The most important archives were inaccessible, and some documents were destroyed.
Nejdůležitější archivy byly nepřístupné a některé dokumenty byly zničeny.
The collapse of the USSR and the Communist Party opened new horizons - and almost all archives - for historians.
Zhroucení SSSR a komunistické strany otevřelo historikům nové obzory - a téměř všechny archivy.
As historians are trained to do, I based my argument on the archives.
Jako studovaný historik jsem svou argumentaci opřel o archivní zdroje.
Short of the US national security archives suddenly falling open, we are unlikely to find a definitive account of the President's innermost thoughts.
Vzhledem k tomu, že národní bezpečnostní archivy USA se těžko náhle otevřou, není pravděpodobné, že bychom se dopátrali prezidentových nejniternějších myšlenek.
Moreover, the Soviet archives show that one cannot say that the Nazi's killings were worse because victims were targeted on the basis of their race or ethnicity.
Sovětské archivy navíc ukazují, že nelze tvrdit, že vraždění nacistů bylo horší, protože si oběti vybírali na základě rasy či etnické příslušnosti.
It was introduced ten years after the transition to democracy, and the archives of the secret police are obviously neither complete nor necessarily honest.
Byl totiž zaveden deset let po přechodu k demokracii a archívy tajné policie evidentně nejsou ani kompletní ani nezbytně pravdivé.
Shrouded in secrecy and legend, the Nobel Prize first became an object for serious scholarly study after 1976, when the Nobel Foundation opened its archives.
Tato cena obestřená tajemstvími a legendami se poprvé stala předmětem vážného vědeckého zkoumání po roce 1976, kdy Nobelova nadace otevřela archivy.
The third challenge in establishing a Palestinian state is to create the institutions of statehood: hospitals, ports, airports, roads, courts, police stations, tax offices, and government archives.
Třetí výzvou při zakládání palestinského státu je vybudovat instituce státnosti: nemocnice, přístavy, letiště, silnice, soudy, policejní stanice, daňové úřady a státní archivy.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...