klečící čeština

Příklady klečící anglicky v příkladech

Jak přeložit klečící do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Roztřesený a poníženy, klečící před vámi na kolenou.
Yes, that would please you, would it?
Avšak skutečným dítětem byla klečící mladá žena, která měla tak nevinný vzhled a která nedokázala nikomu ublížit.
Nevertheless, the real child was the kneeling young woman, who had such an innocent air, and who could not do much harm.
Já jsem ten věrný strážce klečící u nohou svého pána, tak věrný, tak bdělý, jsem mu tak blízko, že mi dal svou podobu.
I am the faithful warden at the foot of his Lord, so faithful, so vigilant, so near him that he gave me his face for my own.
Je tady klečící žena, výborne. věřím, že byla asi takhle.
There's a woman kneeling, well. I believe she was like this.
Ukloňte se. klečící pánové. ohýbající se osoby. líbači rukou.
Elbow people. knee gentlemen. bending persons. hand kissers.
Klečící dívky!
Kneeling girls!
Klečící pozice?
The kneeling position?
Druhá raketa dnes zasáhne klečící poutníky v Shankracharya.
Today, your second missile will land on the kneeling pilgrims there.
Loganovo tělo bylo nalezeno v popelnici, v klečící poloze a obličejem dolů.
Logan's body was found in a rubbish dump, kneeling down.
Teď zbudou jen dva lidi klečící na parkovišti.
Now, it's just gonna be two people kneeling in a parking lot.
Tenhle klečící muž mě napadl.
This man on his knees is attacking me.
Já se choval jako že si to promýšlím, a princ na bílém koni klečící v prachu, co má nasráno v kalhotech.
Me, acting like I'm thinking things over and Prince Charming kneeling in the dirt with shit in his pants.
A co žena opravdu chce, je klečící muž, se slzami v očích a prstenem v ruce.
And what a woman really wants is a man down on one knee, tears in his eyes, ring in his hand.
Jen abys věděl, vysoká tráva není to pravé pro klečící ženy.
Just so you know, tall grass, -not ideal for a squatting woman.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...