maximalizace čeština

Překlad maximalizace anglicky

Jak se anglicky řekne maximalizace?

maximalizace čeština » angličtina

maximization maximisation maximation maximizing maximalization
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPeníze | MoneyPatnáct vět o penězích, bez kterých se v angličtině neobejdete.Naučit se 15vet.cz »

Příklady maximalizace anglicky v příkladech

Jak přeložit maximalizace do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Právě jsme exekutivně aplikovali demobilizaci. kterou se minimalizuje responsibilita. zatímco maximalizace koordinací mezi hlídkami. probíhá podle decentralizovaného akčního schématu.
We are presently executing a plan of redeployment. that will minimize response time. while maximizing coordination between patrol units. in a decentralized networking scheme.
Je to jen maximalizace tvého bohem darovaného talentu.
It's simply maximising your God-given talents.
Měli jsme tak malý výcvik o problému maximalizace výkonnosti vlastně jsme zjistili, že aby se některé B-29 dostaly zpátky místo vykládání paliva, ho museli natankovat.
We had so little training on this problem of maximizing efficiency we actually found, to get some of the B-29s back instead of offloading fuel, they had to take it on.
A to by měl být cíl naší obchodní politiky, ne maximalizace obchodu a zbavování se všech překážek obchodu.
And that ought to be the goal of our trade policy, not maximizing trade or getting rid of any impediments to it.
Jejich prvořadým zájmem byla maximalizace zisku z teroristických aktivit.
Their primary interest was maximizing profit off of terrorist activities.
Maximalizace hustoty, aktivní uhlí.
Density maximization, activated charcoal.
Za účelem maximalizace energie přesýpacích hodin s nimi půjde sem.
In order to maximize the energies of the Hourglass, he will take it here.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Motivace vládních investorů nevychází nutně z kalkulu ohledně maximalizace výnosu, jímž se řídí soukromí investoři.
Government investors are not necessarily driven by the return-maximizing calculus that motivates private investors.
Maximalizace dopadu omezených prostředků na životy nejchudších lidí světa vyžaduje obtížná rozhodnutí.
Maximizing the impact of scarce resources on the lives of the world's poorest people demands tough choices.
V takovém případě vede maximalizace zisku k maximalizaci společenského blaha.
In this case, maximizing profit leads to maximizing social welfare.
Maximalizace ekonomického, společenského a kulturního styku mezi bohatými a chudými zůstává nejlepším způsobem, jak napomoci výměně znalostí, a zároveň poslední dobrou nadějí na rapidní celosvětový rozvoj.
Maximizing economic, social, and cultural contact between rich and poor remains both the best way to aid the flow of knowledge and the last best hope for rapid world development.
V Jižní Koreji, Japonsku i jinde budou rozvoj a maximalizace potenciálu žen vyžadovat rozsáhlé reformy školství a trhu práce a také strukturální změny, zejména v sektoru služeb.
In South Korea, Japan, and elsewhere, developing and maximizing women's potential will require comprehensive education and labor-market reforms, as well as structural change, particularly on the services side of the economy.
Harry Dexter White a John Maynard Keynes, architekti bretton-woodského systému, rozhodně nezamýšleli vytvořit systém, jehož nejdůležitějším cílem by byla maximalizace mezinárodních toků zboží a kapitálu.
Harry Dexter White and John Maynard Keynes, the architects of the Bretton Woods system, did not contemplate a regime whose main purpose was to maximize the international flow of goods and capital.
Panuje názor, většinou nevyslovený, že maximalizace TSR znečišťováním životního prostředí je přijatelná, pokud se pošle nějaký kompenzační příspěvek na iniciativy CSR - je to jakýsi firemní ekvivalent koupelí v Ganze s cílem smýt ze sebe hříchy.
The thinking, mostly implicit, is that maximizing TSR by polluting the environment is acceptable as long as some compensating contributions are made to CSR initiatives - the corporate equivalent of bathing in the Ganges to wash away one's sins.
Nekriticky jsme přijali myšlenku, že maximalizace ekonomického růstu je nejlepším lékem na problémy společnosti.
We uncritically accepted the idea that maximizing economic growth is the best medicine for society's problems.
Jakmile ale akceptujeme premisu, že racionální je usilovat o maximalizaci vlastního užitku - definovaného spotřebou, přičemž způsobem její maximalizace jsou peníze - logika ekonomů vítězí.
But as soon as we accept the premise that to be rational is to seek to maximize one's utility - defined in terms of consumption, with money the way to maximize it - the economist's logic wins.
Maximalizace zisku nezaručuje rozumnou distribuci příjmů ani bezpečnou planetu.
Profit maximization does not guarantee a reasonable distribution of income or a safe planet.
Možná je to tím, že takové struktury jednoduše neexistují a celá teorie maximalizace užitku je mylná anebo přinejmenším potřebuje zásadní revizi.
Maybe that is because such structures simply do not exist, and the whole utility-maximization theory is wrong, or at least in need of fundamental revision.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...