maximalizace čeština

Překlad maximalizace rusky

Jak se rusky řekne maximalizace?

maximalizace čeština » ruština

максимизация
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Příklady maximalizace rusky v příkladech

Jak přeložit maximalizace do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Instaloval jsem programy do vybraných duchů za účelem maximalizace prospěchu určitých organizací a vybraných jednotlivců.
Я внедрял спецпрограммы в разумы отдельных личностей. в интересах отдельных людей и организаций.
Maximalizace hustoty, aktivní uhlí.
Ни максимальная плотность, ни активированный уголь.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Motivace vládních investorů nevychází nutně z kalkulu ohledně maximalizace výnosu, jímž se řídí soukromí investoři.
Государственные инвесторы не обязательно руководствуются расчётом максимизации прибыли, которым мотивируются частные инвесторы.
Maximalizace ekonomického, společenského a kulturního styku mezi bohatými a chudými zůstává nejlepším způsobem, jak napomoci výměně znalostí, a zároveň poslední dobrou nadějí na rapidní celosvětový rozvoj.
Максимальное развитие экономических, социальных и культурных связей между богатыми и бедными остается и лучшей возможностью способствовать потоку знаний и последней надеждой на быстрое мировое развитие.
V Jižní Koreji, Japonsku i jinde budou rozvoj a maximalizace potenciálu žen vyžadovat rozsáhlé reformy školství a trhu práce a také strukturální změny, zejména v sektoru služeb.
В Южной Корее, Японии и повсюду развитие и увеличение потенциала женщин потребует всестороннего образования и реформы рынка труда, а также структурных изменений, особенно в части экономики сферы услуг.
Harry Dexter White a John Maynard Keynes, architekti bretton-woodského systému, rozhodně nezamýšleli vytvořit systém, jehož nejdůležitějším cílem by byla maximalizace mezinárodních toků zboží a kapitálu.
Гарри Декстер Уайт и Джон Мейнард Кейнс, архитекторы системы Бреттон-Вудс, не имели в виду создание режима, максимально облегчающего перемещение товаров и капиталов через границы.
Nekriticky jsme přijali myšlenku, že maximalizace ekonomického růstu je nejlepším lékem na problémy společnosti.
Мы безкомпромиссно восприняли идею о том, что увеличение экономического роста - лучшее лекарство от проблем общества.
Maximalizace zisku nezaručuje rozumnou distribuci příjmů ani bezpečnou planetu.
Максимизация прибыли не гарантирует разумного распределения доходов на безопасной планете.
Nástroje a metody této disciplíny nejsou adekvátní, máme-li se systematicky zabývat nátlakem jako způsobem získávání a maximalizace bohatství.
Инструменты и методы дисциплины не являются адекватными для того, чтобы систематически иметь дело с принуждением в качестве способа приобретения и максимального увеличения богатства.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...