maximalizace čeština

Příklady maximalizace francouzsky v příkladech

Jak přeložit maximalizace do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Právě jsme exekutivně aplikovali demobilizaci. kterou se minimalizuje responsibilita. zatímco maximalizace koordinací mezi hlídkami. probíhá podle decentralizovaného akčního schématu.
Nous exécutons en ce moment un plan de redéploiement. qui minimisera le temps de réponse. et maximisera la coordination des unités de patrouille. dans un schéma de réseau décentralisé.
Je to jen maximalizace tvého bohem darovaného talentu.
Il s'agit de tirer parti de tes dons.
A to by měl být cíl naší obchodní politiky, ne maximalizace obchodu a zbavování se všech překážek obchodu.
Et c'est ça qui devrait être le but de notre politique commerciale, pas un commerce tous azimuts ou l'éradication de toute entrave au marché.
Jejich prvořadým zájmem byla maximalizace zisku z teroristických aktivit.
Leur premier intérêt était de maximiser les profits avec des affaires terroristes.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

V takovém případě vede maximalizace zisku k maximalizaci společenského blaha.
Dans ce contexte, la maximisation des profits conduit à l'accroissement de la solidarité sociale.
Maximalizace ekonomického, společenského a kulturního styku mezi bohatými a chudými zůstává nejlepším způsobem, jak napomoci výměně znalostí, a zároveň poslední dobrou nadějí na rapidní celosvětový rozvoj.
Maximiser le contact économique, social et culturel entre riches et pauvres reste la meilleure manière à la fois de contribuer aux flux de connaissances et le dernier espoir d'un développement mondial rapide.
V mezidobí byly všechny hospodářské regulace v zemi přezkoumány v zájmu maximalizace konkurence a došlo k vytvoření celostátního proreformního konsensu.
Entre-temps, un consensus s'était fait autour de la nécessité des réformes et toute la réglementation économique avait été revue pour favoriser au maximum la concurrence.
Jakmile ale akceptujeme premisu, že racionální je usilovat o maximalizaci vlastního užitku - definovaného spotřebou, přičemž způsobem její maximalizace jsou peníze - logika ekonomů vítězí.
Mais dès que nous acceptons le principe selon lequel avoir un comportement rationnel consiste à améliorer son utilité - définie en termes de consommation, optimisée au moyen de l'argent - alors la logique des économistes l'emporte.
Maximalizace zisku nezaručuje rozumnou distribuci příjmů ani bezpečnou planetu.
La maximisation des profits ne promeut aujourd'hui ni la répartition raisonnable des revenus, ni la préservation de la planète.
Nástroje a metody této disciplíny nejsou adekvátní, máme-li se systematicky zabývat nátlakem jako způsobem získávání a maximalizace bohatství.
Les outils et les méthodes disciplinaires employés ne permettent pas de traiter systématiquement la coercition comme un moyen d'acquérir et de développer des richesses.

Možná hledáte...