victimization angličtina

pronásledování

Význam victimization význam

Co v angličtině znamená victimization?

victimization

adversity resulting from being made a victim his victimization infuriated him využití (= exploitation, victimisation) an act that exploits or victimizes someone (treats them unfairly) capitalistic exploitation of the working class paying Blacks less and charging them more is a form of victimization
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Překlad victimization překlad

Jak z angličtiny přeložit victimization?

victimization angličtina » čeština

pronásledování

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako victimization?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLetní dovolená | Summer holidayS těmito anglickými větami cestu na pláž určitě najdete.Naučit se 15vet.cz »

Příklady victimization příklady

Jak se v angličtině používá victimization?

Citáty z filmových titulků

So there's chemicals for anger, and there's chemicals for sadness. and there's chemicals for victimization.
Takže existuje chemikálie pro hněv, smutek, nebo chemikálie pro sebeobviňování.
It's also unacceptable that our indifference and prejudice become bedfellows with intolerance, thus preventing escape from victimization and supporting communitarianism.
Je rovněž nepřijatelné, aby se naše lhostejnost a předsudky staly spojencem netolerance a bránily nám tak v odstranění šikany a v podpoře komunitarismu.
So there's chemicals for anger and there's chemicals for sadness. and there's chemicals for victimization.
Takže existuje chemikálie pro hněv, smutek,. nebo chemikálie pro sebeobviňování.
Grade school where he won't be allowed to play tag because it encourages victimization.
Základní škola, kde mu nedovolej hrát na honěnou, protože to podporuje pronásledování.
His resentment of the homeless may stem from a personal relationship with someone in that cohort, or his victimization of vagrants might merely present an opportunity for him to assert his superiority and intellectual prowess.
Jeho zášť vůči bezdomovcům může pramenit z osobního vztahu s někým v této skupině, nebo mu může pronásledování bezdomovců pouze poskytovat příležitost potvrdit si svoji nadřazenost a intelektuální zdatnost.
Keep shut up with the victimization.
Zmlkni o tom, jak se stal obětí.
Imbalance of power in a relationship can lead to victimization.
Nevyváženost moci ve vztahu může vést k obětování.
Once you're outside your normal routine, there's a greater chance for victimization.
Jakmile vystoupíte a chováte se jako obvykle, vzroste šance, že se z vás stane oběť.
And he manipulated me into compliant victimization.
A vmanipuloval mě do role poddajné oběti.
This says that the substance abuse is a coping mechanism, from the fact that he never adequately dealt with his own victimization.
Pití je pro něj způsob, jak se vyrovnat s faktem, že svou viktimizaci nikdy dostatečně nevyřešil.
Victimization does not cause offending.
Zneužívání nezpůsobí páchání trestných činů.
It's at that point that I realized how absolutely clueless they are about the cost of victimization.
Je to v tu chvíli, že jsem uvědomil si, jak naprosto bezradný, že jsou o náklady viktimizace.
Your victimization by the NSA system means that you are well aware of the threat that unrestricted secret police pose for democracies.
Tvoje pronásledování ze strany NSA znamená, že sis vědoma hrozby, kterou pro demokracii představuje neomezená tajná policie.
False victimization.
Falešná viktimizace.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Memories of the Sino-Japanese War of 1894-1895 and Japanese aggression in the 1930's are politically useful and fit within a larger theme of Chinese victimization by imperialist forces.
Vzpomínky na čínsko-japonskou válku v letech 1894-1895 a na japonskou agresi ve 30. letech jsou politicky užitečné a zapadají do širšího rámce představy, že Číňané jsou obětí imperialistických sil.
On the other hand, China remains trapped by a past and a mindset steeped in a sense of victimization, which tempts it to export blame for internal problems.
Na druhé straně zůstává Čína uvězněna v pasti minulosti a hodnotové soustavy prodchnuté pocitem oběti, což ji vede k pokušení svalovat vinu za vnitřní problémy na jiné.
As their economies have expanded, Asian countries have gained the confidence to construct and exalt a new past, in which they either downplay their own aggressions or highlight their steadfastness in the face of brutal victimization.
S růstem svých ekonomik získaly asijské země také sebedůvěru vytvářet a velebit novou minulost, ve které buďto zlehčují vlastní agresi nebo zvýrazňují vlastní neochvějnost tváří v tvář brutálnímu útlaku.
To a people imbued with a deep sense of superior moral worth, historical achievement, and victimization by foreign powers, this state of affairs is unjust and unnatural.
V očích národa prodchnutého hlubokým pocitem nadřazené morálky, historické úspěšnosti a pošlapání svých hodnot zahraničními mocnostmi je tento stav nespravedlivý a nepřirozený.
To be sure, Polish and Italian immigrants also endured victimization and discrimination before gaining acceptance by French society.
Po pravdě řečeno si také polští a italští přistěhovalci prošli obdobím pronásledování a diskriminace, než je francouzská společnost začala uznávat.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...