x | e | xx | px

ex francouzština

Význam ex význam

Co v francouzštině znamená ex?

ex

(Familier) Ancien conjoint ou partenaire.  Mon ex et moi, on s’entend super bien depuis qu’on n’est plus ensemble.  Aloïse s’emporta, me soupçonna de brûler encore de désir pour une autre femme – mon ex, dit-elle, usant là d’un terme qui ne serait jamais venu aux lèvres d’Euphémie, preuve que son interprétation du rôle ne se hissait pas à la hauteur de la mienne. (Familier) Ancien collaborateur.  Ancien directeur de cabinet de Chirac à la mairie de Paris, gendarme et « ex » des services secrets, Roussin est à l'origine un chiraquien pur beurre, formé à la mode Foccart.

Příklady ex příklady

Jak se v francouzštině používá ex?

Citáty z filmových titulků

Mon stupide ex petit-ami me manque aussi.
Dokonce i mého hloupého expřítele.
Je ne vais pas revenir à une vie ou un travail que j'aime ou une famille ou des amis ou même un ex petit ami, et j'ai compris que tu étais triste à cause de ça.
Já se nevrátím k životu nebo práci, kterou mám ráda, ani k rodině a přátelům a dokonce ani k expříteli. Chápu, že je ti po tom smutno.
Précédemment. Que s'est-il passé avec ton ex?
Minule v Crazy Ex-Girlfriend Cokoliv se stalo mezi tebou a tvým ex?
C'est l'ex-copine tarée Quoi?
Je to šílená ex-přítelkyně Cože?
Je serai comme n'importe quelle demoiselle d'honneur de son ex-belle-soeur de dernière minute.
Budu jako každý jiný teenager, družičkou sestry mého ex-přítele na poslední chvíli.
J'en ai assez de cette vieille ex cuse!
Mám dost vašich výmluv!
Ce robot. n'avait pas le droit d'ex ercer une activité à la surface.
Tenhle robot měl zakázáno působit na povrchu.
Les Marduk chassent les robots et pourtant. les rebelles revendiquent les droits de I'homme. ex citent le peuple en proclamant de nouvelles lois pour les robots.
I když Mardukové loví roboty, rebelové volají po lidských právech a podněcují občany ke změně zákonů o robotech.
Je vous présente mes sincères ex cuses.
Upřímně se vám omlouvám.
Toujours la même ex-ex-ex. le même alibi!
To je jen. Výmluva.
Toujours la même ex-ex-ex. le même alibi!
To je jen. Výmluva.
Toujours la même ex-ex-ex. le même alibi!
To je jen. Výmluva.
Encore cette ex-ex-ex. cet alibi!
To je jenom. Výmluva.
Encore cette ex-ex-ex. cet alibi!
To je jenom. Výmluva.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Que faut-il faire lorsque les guerriers de l'ex-KGB s'entre-déchirent et posent des micros les uns chez les autres?
Co lze dělat, když bývalí bojovníci z KGB obrátí své meče a štěnice proti sobě?
Enfin, les pays fournisseurs d'aide doivent appliquer les leçons tirées de la reconstruction des états de l'ex-Yougoslavie, ravagés par la guerre.
A konečně země, jež Afghánistánu poskytnou finanční pomoc, se musí řídit poznatky a ponaučeními z chyb, získanými během poválečné obnovy bývalé Jugoslávie.
Pendant ce temps, les grands commis de l'État italien n'ont jamais été aussi bien, et selon les données de l'OCDE, plusieurs ex-dirigeants à la retraite bénéficient de régimes plus généreux que celui des anciens présidents des États-Unis.
Špičkoví italští úředníci navíc podle údajů OECD nikdy nebyli placeni lépe než dnes a několik vysloužilých úředníků pobírá vyšší penzi než bývalí američtí prezidenti.
Bien que ces pays ne se soit pas encore complètement relevés de plusieurs dizaines d'années de gestion communiste, les divisions de la droite ont facilité la victoire électorale de la gauche, incarnée parfois par les ex-communistes.
I přesto, že se region vzpamatovává z dlouhých desítek let komunistického lajdáctví, pomohla roztřístěnost politické pravice levici, zastoupené v některých případech bývalými komunisty, regulérně vyhrát v demokratických volbách.
Pas même les révélations de l'ex-consultant des renseignements Edward Snowden, selon lesquelles nul ne serait à l'abri de la possibilité d'une surveillance par les États-Unis, n'ont encouragé les Américains à exiger une nouvelle approche.
A ani odhalení někdejšího spolupracovníka zpravodajských služeb Edwarda Snowdena, že nikdo není imunní vůči možnosti sledování ze strany USA, nevyburcovalo Američany k tomu, aby požadovali nový přístup.
L'ex-Union Soviétique a aussi joué le jeu des sanctions, par exemple contre la Chine, l'Albanie et la Yougoslavie.
Hru na sankce hrál také starý Sovětský svaz - například proti Číně, Albánii nebo Jugoslávii.
Selon Alex Ross, un ancien conseiller à l'innovation de l'ex-secrétaire d'Etat Hillary Clinton, le meilleur moyen de relancer le processus de paix est de fournir la technologie 3G à la Cisjordanie.
Alec Ross, bývalý vysoký poradce americké ministryně zahraničí Hillary Clintonové pro otázky inovací, tvrdí, že nejlepším způsobem, jak vlít novou energii mírovému procesu, je poskytnout západnímu břehu internetové pokrytí 3G.
Des gens consultés au sein du gouvernement jordanien et du palais m'ont confirmé qu'ils avaient reçu des indications que le poste de président irait à l'ex-premier ministre de Moubarak, Ahmed Shafiq.
Lidé z jordánské vlády a od královského dvora, s nimiž jsem měl možnost hovořit, prý byli přesvědčeni, že prezidentská funkce připadne Mubarakovu poslednímu premiérovi Ahmadu Šafíkovi.
Bon nombre de personnes, notamment l'ex-premier ministre Awn Khasawneh, estiment que ceci reflète le credo partagé par l'élite politique jordanienne voulant que le Printemps arabe ait fait son temps en Jordanie comme au Proche-Orient.
Mnoho lidí včetně bývalého premiéra Aúna Chasáúniho se domnívá, že to odráží přesvědčení vysokých jordánských činitelů, že arabské jaro se už v Jordánsku a celém regionu vyčerpalo.
Ailleurs, notamment dans beaucoup d'États de l'ex-Union Soviétique et en Amérique Latine, les dirigeants ont simplement modifié la constitution à leur avantage, y compris les lois imposant des limites au nombre de mandats.
Jinde, zejména v mnoha dalších nástupnických státech po Sovětském svazu a v Latinské Americe, často ti, kdo jsou u moci, jednoduše změnili ústavu ve svůj prospěch - včetně ustanovení o omezení funkčního období.
C'est pourquoi la France a récemment reçu un ex-détenu algérien.
Právě proto Francie nedávno přijala dříve zadržovaného Alžířana.
Puis le Service Fédéral de Sécurité, ex-KGB, a célébré l'anniversaire de la fondation de sa branche de services extérieurs - c'est-à-dire, les espions, auquel a assisté l'un de ses anciens employés, du nom de Poutine.
Načež Federální bezpečnostní úřad, čili bývalá KGB, oslavil výročí založení sekce zahraniční služby - tedy rozvědky - večírkem, na který se dostavil také jeden z jejích bývalých zaměstnanců, jistý pan Putin.
Ce retour au passé a suscité de vives inquiétudes chez les Européens de l'ouest et chez les Américains qui craignaient la réapparition des inimitiés et des tensions historiques qui se sont en effet manifestées dans l'ex-Yougoslavie.
Oživování minulosti bylo velkou obavou Západoevropanů a Američanů, kteří měli strach z opětovného propuknutí historických nenávistí a třenic, které v bývalé Jugoslávii skutečně vystoupily do popředí.
La plupart des Italiens ont poussé un soupir de soulagement collectif lorsque le premier ministre Silvio Berlusconi a été remplacé par l'archétype même du technocrate, Mario Monti, un économiste respecté et ex-commissaire européen.
Většina Italů si kolektivně oddechla úlevou, že trojnásobného premiéra Silvia Berlusconiho střídá ve funkci technokrat par excellence, totiž někdejší evropský komisař a uznávaný ekonom Mario Monti.

ex čeština

Příklady ex francouzsky v příkladech

Jak přeložit ex do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Je to šílená ex-přítelkyně Cože?
Quoi? C'est faux.
Minule v Crazy Ex-Girlfriend Cokoliv se stalo mezi tebou a tvým ex?
Précédemment. Que s'est-il passé avec ton ex?
Minule v Crazy Ex-Girlfriend Cokoliv se stalo mezi tebou a tvým ex?
Précédemment. Que s'est-il passé avec ton ex?
Je to šílená ex-přítelkyně Cože?
C'est l'ex-copine tarée Quoi?
Budu jako každý jiný teenager, družičkou sestry mého ex-přítele na poslední chvíli.
Je serai comme n'importe quelle demoiselle d'honneur de son ex-belle-soeur de dernière minute.
Wynantova ex-manželka předkládá důkazy o vraždě!
L 'ex-femme de Wynant fournit la preuve de sa culpabilité.
Ano. Vypij to na ex.
Oui, et cul sec!
Zase na ex.
Cul sec.
Myslím, že je to moje právo. Aspoň mi to tak říkali ostatní ex-vojáci: že nám vláda zaručí půjčky.
Je pense être dans mon droit, en tout cas c'est ce que m'ont dit certains camarades, en demandant un prêt au gouvernement.
Pokračujte, kapitáne. Vezměte si svého ex-rebela.
Emmenez votre ancien rebelle.
Tak Nathan Brittles, ex kapitán US kavalerie zamířil na západ do nových území v Kalifornii. Na západ, za zapadajícím sluncem, na konec cesty všech starých mužů.
Ainsi, Nathan Brittles, ex-capitaine de cavalerie. se mit en route vers l'Ouest, vers la Californie. vers le soleil couchant, fin de la piste pour tous les vieux.
Ex-major, prosím, pane Randolphe.
Ex-commandant, je vous prie.
S volbami za humny si nemůžu dovolit aféru s pomateným ex-poldou.
Avec les élections, je ne veux pas d'ennuis avec un ancien flic cinglé.
Je šílené ho postavit proti ex-šampiňnovi.
Folie de l'opposer au champion!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ekonomům nedělá problémy vysvětlovat slabost dolaru ex post.
Les économistes n'ont aucun problème à expliquer la faiblesse du dollar a posteriori.
I to je jeden z důvodů, proč jsem napsal krátkou, ale - jak doufám - užitečnou knihu o mexickém přistěhovalectví do Spojených států, která nese název Ex-Mex: From Migrants to Immigrants ( Ex-Mexičané: Od migrantů k imigrantům ).
C'est une des raisons qui m'ont poussé à écrire un livre, court mais, je l'espère, utile, sur l'immigration mexicaine aux États-Unis : Ex-Mex: From Migrants to Immigrants.
I to je jeden z důvodů, proč jsem napsal krátkou, ale - jak doufám - užitečnou knihu o mexickém přistěhovalectví do Spojených států, která nese název Ex-Mex: From Migrants to Immigrants ( Ex-Mexičané: Od migrantů k imigrantům ).
C'est une des raisons qui m'ont poussé à écrire un livre, court mais, je l'espère, utile, sur l'immigration mexicaine aux États-Unis : Ex-Mex: From Migrants to Immigrants.