immobiliare italština

nemovitý, nehybný

Význam immobiliare význam

Co v italštině znamená immobiliare?

immobiliare

relativo a beni immobili

Překlad immobiliare překlad

Jak z italštiny přeložit immobiliare?

immobiliare italština » čeština

nemovitý nehybný

Příklady immobiliare příklady

Jak se v italštině používá immobiliare?

Citáty z filmových titulků

Della sensibilita' nuda e cruda che io cerco in un avvocato del settore immobiliare. Tu.
Který hledám v reklamách na nemovitostního právníka.
Beh, da piccolo, credevo che sarei diventato un giocatore di football professionista ma ho un ginocchio malandato e quindi. finii nell'impresa di famiglia. l'immobiliare.
Když jsem vyrůstal, vždycky jsem myslel, že budu fotbalista, ale mám podělané koleno, tak jsem se dal na rodinný byznys v nemovitostech.
C'era anche un agente immobiliare chiamato Knock, un uomo strano, su cui giravano parecchie voci.
Žil tam i obchodník s nemovitostmi Knock, o němž kolovala spousta zvěstí.
Sembra che l'avvicinamento di Nosferatu, lo strangolatore, avesse già attirato l'agente immobiliare Knock nella sua ombra.
Kat Nosferatu se blížil a obchodník s nemovitostmi Knock už to zřejmě cítil v kostech.
Chiamami quell'antipatico agente immobiliare.
Chci mluvit s tím zakyslým realitním agentem.
Come ragioniere, o agente immobiliare.
Účetní, prodejce realit.
Vediamo. Quattro anni fa aveva un'agenzia immobiliare, vero?
Před 4 lety obchodoval s realitami, že?
Sono Wallace Fay dell'immobiliare Fay.
Tady Wallace Fay z Fay Real Estate.
Non sei un bravo agente immobiliare.
Nejsi moc dobrý prodávající.
Mi risulta ci sia un'altra agenzia immobiliare in città.
Budete jen ztrácet čas. Ale to je můj čas.
M. Nutal, l'agente immobiliare.
Nutal, obchod s nevomitostmi.
L'agenzia immobiliare.
Ten z realitní kanceláře.
Un agente immobiliare mi ha dato una lista di ville in affitto.
Realitní kancelář mi dala seznam pronajímaných vil.
È sulla lista dell'agente immobiliare.
Je na seznamu od realitní kanceláře.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

La redditività poggiava su due pilastri traballanti: da una parte una flessione permanente dei tassi di interesse reali, ritenuti rischiosi nel lungo periodo, e dall'altra il costante ottimismo sul mercato immobiliare, considerato un'asset class.
Jejich rentabilita ale závisela na dvou chatrných základech: setrvalém propadu dlouhodobých rizikových reálných úrokových sazeb a setrvalém optimismu ohledně nemovitostí jako třídy aktiv.
Ma le sue entrate e uscite erano in parte determinate da una bolla immobiliare altamente speculativa.
Jeho příjmy a výdaje však zčásti určovala realitní bublina, do značné míry nafouklá prostřednictvím vypůjčených peněz.
Purtroppo, il risultato di questa deregolamentazione è stata una bolla immobiliare di breve durata e non un boom di investimenti nel settore produttivo privato.
Bushe. Výsledkem této deregulace byla bohužel jepičí bublina na trhu nemovitostí, nikoliv trvalý boom produktivních soukromých investic.
Infine, Acemoglu ha esaminato il ruolo del sostegno da parte del governo federale al settore immobiliare.
Konečně Acemoglu přezkoumává úlohu podpory bydlení ze strany federální vlády.
Ma questi sussidi non spiegano comunque i tempi del boom verificatosi nel settore immobiliare e nell'anomala elargizione dei mutui.
Tyto subvence však nikterak nevysvětlují načasování boomu vlastního bydlení a prapodivného hypotečního úvěrování.
Eppure ancora più devastante della bolla immobiliare è stato il panico finanziario che ha schiacciato i mercati di capitale di tutto il mondo dopo il collasso di Lehman Brothers.
Mnohem pustošivější než bublina bydlení však byla finanční panika, která celosvětově zachvátila kapitálové trhy po pádu Lehman Brothers.
In Spagna ci sarebbe stata la bolla immobiliare?
Nafoukla by se ve Španělsku realitní bublina?
I loro interventi mal studiati - in particolare, le società finanziarie Fannie Mae e Freddie Mac, create per garantire i fondi per il mercato immobiliare americano, e il Community Reinvestment Act - hanno distorto gli incentivi di mercato.
Špatně koncipované intervence - zejména američtí hypoteční zajistitelé Fannie Mae a Freddie Mac, jakož i zákon o komunitních reinvesticích - pokřivily tržní pobídky.
Il problema rimane il mercato immobiliare, il cui collasso ha causato la crisi.
Problémem zůstává trh nemovitostí, jehož pád krizi zapříčinil.
Inoltre, la ricchezza immobiliare dei proprietari non si traduce in un aumento significativo della spesa, data l'impossibilità di accedere a prestiti ipotecari e un rifinanziamento dei mutui a buon mercato.
A vyšší hodnota nemovitostí stávajících vlastníků se vzhledem k absenci přístupu k půjčkám krytým hodnotou nemovitosti a levnému hypotečnímu refinancování nepřetavuje v podstatně vyšší výdaje.
Nel frattempo, negli Stati Uniti il settore immobiliare si sta nuovamente indebolendo: questo è il terzo grande rischio globale.
Ve Spojených státech přitom opět oslabuje bytová výstavba - což je třetí velké globální riziko.
Prima della crisi, una quantità sostanziosa di questo denaro veniva investito nel mercato immobiliare americano, spagnolo o irlandese.
Před krizí se značná část těchto peněz investovala do amerických, španělských či irských realit.
Greenspan sottolinea che il Dipartimento americano dello sviluppo urbano ed immobiliare e l'obiettivo di garantire l'accessibilità alle proprietà immobiliari abbiano avuto un ruolo fondamentale nello scoppio della crisi del 2008.
Greenspan v knize uvádí, že na vyvolání krize v roce 2008 se významnou měrou podílelo americké ministerstvo výstavby a městského rozvoje, konkrétně jeho cíle v oblasti dostupného bydlení.
Ma questo non è certo un'osservazione sufficiente, perché un eccessivo investimento immobiliare pre-crisi ha reso inevitabile un brusco aggiustamento al ribasso.
To je však jen stěží dostatečné pozorování, poněvadž vzhledem k nadměrným investicím do nemovitostí v době před krizí byl prudký obrat směrem dolů nevyhnutelný.

Možná hledáte...