immunità italština

imunita

Význam immunità význam

Co v italštině znamená immunità?

immunità

(biologia) (medicina) capacità di un essere vivente superiore, innata oppure acquisita, di contrastare determinati agenti patogeni (storia) nel feudalesimo, privilegio fiscale

Překlad immunità překlad

Jak z italštiny přeložit immunità?

Příklady immunità příklady

Jak se v italštině používá immunità?

Citáty z filmových titulků

Con il crollo dei profitti nel giro del traffico illegale di alcolici i gangster hanno difficoltà a garantirsi l'immunità.
S klesajícími zisky z ilegálního prodeje alkoholu mají bandy problěmy s placením za ochranu.
Il nucleo della rete nazista in America era l'ambasciata tedesca a Washington protetta, fino alla dichiarazione di guerra, da immunità diplomatica.
Jádrem nacistické sítě v Americe bylo německé velvyslanectví ve Washingtonu, chráněné diplomatickou imunitou až do vyhlášení války.
E a cosa attribuisce questa sua immunità dottor Morbius?
A jak si vysvětlujete vaši imunitu, dr.
Così avrò l'immunità diplomatica o una cosa del genere.
Dostanu tak diplomatickou imunitu nebo něco takového.
Ancora più di questo. l'immunità della Chiesa è garantita sia dalla Magna Carta. che dal giuramento d'incoronazione del re.
A co více, imunita církve je stvrzena jak listinou Magna Charta, tak vlastní královou korunovační přísahou.
E l'immunità diplomatica?
A co diplomatická imunita?
La nostra missione ha l'immunità diplomatica.
Naše mise má diplomatickou imunitu.
Senza immunità nessuna cretura vivente sopravviverà alla malattia.
Bez imunity nákazu nikdo nepřežije!
Ora, Signora Dasher E' consapevole che le è stata accordata la totale immunità in cambio della sua testimonianza?
Takže, paní Dasherová. rozumíte tomu, že vám byla udělena úplná imunita. za vaše svědectví?
La totale immunità?
Je to úplná imunita?
Santuario è un nome in codice precedente alla catastrofe che identificava un luogo di rifugio, d'immunità.
Svatyně je předkatastrofické slovo označovalo nedotknutelné místo.
Lì possiamo intercettarlo, malgrado la sua immunità al radar.
Tam ho vypátráme, i když radarem to nejde.
Cominciare Operae'ione immunità.
Zahajte operaci Neškodný.
Cominciare Operae'ione immunità.
Zahájit operaci Neškodný.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

In alcune zone, i livelli d'immunità di gruppo per malattie quali il morbillo e la pertosse (tosse convulsa) sono scesi al di sotto della soglia necessaria per impedirne la diffusione tra la popolazione.
V některých oblastech kvůli tomu dokonce celokomunitní úroveň imunity vůči onemocněním, jako jsou spalničky nebo černý kašel (pertussis), klesla pod hranici nezbytnou k tomu, aby se tyto nemoci nerozšířily do všeobecné populace.
E poiché i membri del Consiglio dei Governatori e del Comitato Esecutivo godono dell'immunità giuridica, eventuali comportamenti illeciti non sono neppure perseguibili.
A protože členové Rady guvernérů a Výkonné rady mají imunitu před trestním stíháním, nelze jejich přehmaty potrestat.
Ci sono, ad esempio, alcuni casi di immunità naturale all'AIDS, ma non siamo ancora in grado di capire il perché.
Existuje například několik případů přirozené imunity vůči HIV, ale my nedokážeme pochopit proč.
Eppure il principio più importante al quale la comunità internazionale ha dato il suo assenso è il rispetto dell'immunità sovrana: ci sono dei limiti oltre i quali i mercati - e i governi - non possono andare.
A přitom nejdůležitější zásada, které mezinárodní společenství dalo souhlas, je respekt suverénní imunity: Existují limity, za které trhy - a vlády- nemohou jít.
Nessun governo dovrebbe avere il diritto di rinunciare all'immunità sovrana, così come nessuno può vendersi come schiavo.
Žádná vláda by však neměla mít právo vzdát se suverénní imunity, stejně jako se žádný člověk nemůže prodat do otroctví.

Možná hledáte...