například čeština

Překlad například italsky

Jak se italsky řekne například?

například čeština » italština

per esempio ad esempio verbigrazia p.es. p.e. ad es. a mo’ d’esempio
Doporučujeme...Jak vyzrát na cizí jazykyKoupit booktook.cz »

Příklady například italsky v příkladech

Jak přeložit například do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Vezmi si například Díkůvzdání..
Tipo il giorno del Ringraziamento.
Například oblast Karabachu na Jihu je centrem desetiletého konfliktu.
La zona di Karabakh, piu' a sud, ad esempio, e' teatro di uno scontro decennale.
A po shromáždění se například mohly připlížit do stodoly a uhranout krávu.
E dopo la riunione, potrebbero, ad esempio, entrare in un fienile e stregare una mucca.
Mnohé ženy, například, se přiznávají, že - proměněny v kočku - znesvětily v noci oltář, zatímco dva čerti ve zvířecí podobě hlídali u kostelních dveří.
Molte donne confessavano che si trasformavano in gatti, defecavano sull'altare durante la notte, mentre due demoni a forma di animali restavano di guardia alla porta della chiesa.
Našli jsme například za jedním plotem v křoví malý, bílý, papírový obal. Zcela jistě je od cukroví.
Per esempio. si trova dietro una siepe, in un cespuglio una piccola busta di carta bianca, che sembra abbia contenuto dei dolciumi da pochi soldi.
Například výroba hadrů na podlahu.
Prendiamo gli strofinacci, ad esempio.
Vezměme toho tygra tady, například..
Osservi quell'esemplare.
Například, na tropickém ostrově při měsíčku může způsobit, že se samotná žena zamiluje do samotného muže.
Voglio dire. al chiaro di luna. in un'isola tropicale. qualunque donna sentendole. si innamorerebbe di un uomo.
Například tenhle článek.
Prendi quella storia, per esempio.
Například Abraham Lincoln. To byl rozený vozič.
Abramo Lincoln, per esempio, era naturalmente dotato.
Například číslo jedna.
Prendi la n. 1, per esempio.
No, například oblečení.
Prendi i vestiti, per esempio.
Vem si například mě a Liz.
Prendi Liz e me. - Liz?
Například tady soudce. je vyplňovač óček.
Ad esempio. La osservavo. la aiuta a riflettere.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nadměrně svazující pravidla o původu se ve skutečnosti ukazují jako problematická i pro některé předchozí dohody EU o vzájemném uznávání, například pro dohody upravující standardy profesionálních služeb.
In effetti, delle norme di origine eccessivamente restrittive si sono rivelate problematiche per alcuni degli accordi di riconoscimento siglati dall'UE, come ad esempio quelli relativi agli standard dei servizi professionali.
Namísto toho portugalští pracující prchají do vzkvétajících dřívějších kolonií, například Brazílie a Macau.
I lavoratori portoghesi fuggono, piuttosto, verso le ex colonie in espansione come Brasile e Macau.
Dnešní milionová města se například musí už dnes potýkat s nebezpečnými vlnami veder, stoupající hladinou moře, extrémnějšími bouřemi, strašlivými dopravními zácpami a znečištěním vzduchu a vody.
Le mega città di oggi, ad esempio, devono già affrontare delle ondate di calore pericolose, l'aumento del livello del mare, temporali più estremi, una congestione spaventosa e l'inquinamento dell'acqua e dell'aria.
Tato nová vymoženost návštěvníkům umožňuje například sledovat, kde vládní snahy zabírají a kde jsou neúspěšné.
Questa nuova funzionalità permette agli utenti del sito di vedere, fra le altre cose, dove le iniziative governative funzionano e dove, invece, falliscono.
Bylo by například možné pobídnout držitele dluhopisů ke směně stávajících obligací za obligace vázané na HDP, nabízející splátky fixované na budoucí hospodářský růst.
I possessori di bond, ad esempio, potrebbero essere incoraggiati a convertire i bond esistenti con bond legati al Pil, che offrono pagamenti ancorati alla futura crescita economica.
Keynes se těšil na dobu, například v roce 2050, kdy budou všichni (přinejmenším v Anglii) moci vést stejný životní styl jako on sám.
Keynes aveva immaginato un'epoca futura, forse il 2050, in cui tutti (almeno in Inghilterra) avrebbero avuto accesso a uno stile di vita come il suo.
Můj výzkum ukazuje, že například v čele nejlepších světových univerzit s velkou pravděpodobností stojí výjimeční akademici, jejichž výsledky se postupem času setrvale zlepšují.
La mia ricerca dimostra che le migliori università del mondo, ad esempio, sono quelle guidate da eccezionali studiosi le cui performance continuano a migliorare nel tempo.
Například univerzitní katedry ekonomie mají obecně tím lepší výsledky, čím více je citován výzkum jejího vedoucího.
Un istituto universitario di economia, ad esempio, tende a evidenziare prestazioni migliori quanto più viene citato il lavoro di ricerca del suo direttore.
Představme si například, jak by vlády vedené vědci s manažerskými schopnostmi mohly reagovat na klimatické změny.
Pensiamo a come i governi guidati da scienziati con competenze gestionali potrebbero rispondere al cambiamento climatico.
Existovali tací - na mysl se derou například Frédéric Bastiat a Jean-Baptiste Say -, kteří věřili, že když dojde k dočasnému narušení trhů nebo výroby, měla by vláda zapojit nezaměstnané do práce na budování infrastruktury.
Allora, c'era chi, come Frédéric Bastiat e Jean-Baptiste Say, credeva che lo Stato dovesse utilizzare le persone senza lavoro per costruire infrastrutture, qualora l'attività dei mercati o la produzione fossero temporaneamente sospese.
Dokument obsahuje spoustu nesmyslů, například hloupé tvrzení, že vysvětlením vysoké americké nezaměstnanosti jsou vysoké daně a přílišná regulace.
Il documento è pieno di assurdità tra cui la futile affermazione per cui la disoccupazione in America dipenderebbe dalle tasse elevate e da una sovra regolamentazione.
Například rizika vyvolaná globálním oteplováním nepominula.
I rischi imposti dal surriscaldamento globale, ad esempio, non sono svaniti.
Například Hongkongská univerzita rozšířila své programy bakalářského studia ze tří na čtyři roky.
L'Università di Hong Kong, ad esempio, ha allungato i suoi corsi di laurea da tre a quattro anni.
Při odpovědích na tyto otázky budou hrát klíčovou roli pokroky ve vědě a technice (například nové metody výroby energie, sledování nebo učení přes internet).
Nel rispondere a queste domande, gli sviluppi della scienza e della tecnologia (ad esempio, i nuovi metodi per la produzione dell'energia, la sorveglianza, o l'apprendimento on-line) giocheranno un ruolo chiave.
Doporučujeme...Začínáme s italštinouKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...