napříč čeština

Překlad napříč italsky

Jak se italsky řekne napříč?

napříč čeština » italština

trasversalmente attraverso sbiecamente per terra di sbieco
Doporučujeme...Rychlokurz pro začátečníky: italštinaEfektivně za čtyři týdnyKoupit booktook.cz »

Příklady napříč italsky v příkladech

Jak přeložit napříč do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Provaz se natáhne napříč přes ulici. Na něm za nohy visí kohout.
Fra due angoli è tesa una corda su cui pende un gallo legato per le zampe.
Raději si dejte tu matraci napříč, poskytne vám krytí.
D'accordo? -Sissignore. Al mio ordine sparate e copritevi col materasso.
Teď máme pruh země napříč údolím.
Ora abbiamo una striscia di terra che attraversa la vallata.
A Apolóna, jak žene vůz napříč oblohou.
E Apollo, che guida il carro del sole nel cielo.
Měl jsem napříč hrazení, a pochytal jsem je jak lososy.
Mi stavo muovendo lungo il fiume, intrappolati come salmoni.
Jezdil napříč státem a dělal projevy.
Ruggiva, facendo mille discorsi.
Někdy si představuju, že kdyby naše duše mohla vléci naše tělo napříč staletími a dokázala by je vytáhnout do onoho svahu dvou tisíc let, zavedla by je rovnou na ono místo, kde.
Insomma, io penso o immagino che se la nostra anima potesse trascinare il nostro povero corpo nei secoli, se lo facesse vivere 2000 anni, lo porterebbe dritto, allo stesso posto dove.
Dejte ji napříč.
Mettetelo per il largo.
Ještě ne! Dokončete řez napříč!
Non ancora, dovete farla passare dall'altra parte.
Řežte napříč!
Spingete!
Napříč tím peklem?
Attraverso questo inferno?
Někteří po silnici, někteří vlakem, někteří napříč krajinou.
Alcuni per strada, altri in treno, altri attraverso le campagne.
Musíme vést vyšetřování napříč pyramidou až k vrcholu.
Dobbiamo compiere le indagini necessarie per percorrere l'intera piramide da un vertice all'altro.
Pošlete jej do Chartúmu a budou vám tleskat napříč celou Británií.
Lo mandi a Khartoum e lei sarà applaudito dalla Cornovaglia alla Scozia.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Logickým důsledkem kritérií stanovených Kenenem a Obstfeldem, ba i Mundellova kritéria mobility pracovní sil je, že měnové unie nemohou přežít bez politické legitimity, která nejspíš zahrnuje i všeobecné volby napříč regionem.
In caso contrario, le corse agli sportelli bancari ed il panico per il debito saranno dilaganti.
Evropští lídři nemohou bez soudržného evropského politického rámce donekonečna uskutečňovat rozsáhlé transfery napříč zeměmi.
Obstfeld aveva in mente un meccanismo di salvataggio per le banche, ma è ormai evidente che vi è la necessità anche per gli stati e le municipalità di un prestatore di ultima istanza e di un meccanismo per il fallimento.
Stále ještě nevíme, jaká kombinace neprůhledných počítačových programů a algoritmů elektronického obchodování, které vzájemně komunikují napříč více než 50 burzovními středisky, tuto katastrofu způsobila.
Ancora non si sa quale combinazione di programmi informatici e algoritmi per il commercio elettronico, che interagiscono in più di 50 mercati finanziari, abbia causato questa catastrofe.
Španělsko zase jako hostitelská země čtyř amerických torpédoborců zásadním způsobem přispívá nejen k protiraketové obraně NATO, ale i k bezpečnosti napříč středomořským regionem.
Ospitando le quattro cacciatorpediniere statunitensi, la Spagna sta dando un contributo essenziale non solo alla difesa missilistica della NATO, ma anche alla sicurezza di tutta la regione del Mediterraneo.
Občanské nepokoje jsou skutečně napříč rozvojovým světem na vzestupu.
Infatti, disordini civili sono già in aumento in tutto il mondo in via di sviluppo.
Právě naopak, stín se den ze dne prodlužuje, vinou chybějících účinných politik, které by tok nominálních výdajů napříč ekonomikou vrátily na jeho dřívější dráhu.
Al contrario, l'ombra si sta allungando ogni giorno che passa, a causa dell'assenza di politiche efficaci per riportare il flusso della spesa nominale dell'economia intera sulla sua anziana traiettoria.
Boj proti změně klimatu je skutečně nutné vést napříč širokou škálou front.
Infatti, la lotta contro il cambiamento climatico si deve dispiegare su diversi fronti.
Evropský parlament má napříč EU v průměru stále vyšší důvěru než národní parlamenty.
In tutta l'Ue, il Parlamento europeo registra ancora indici di approvazione superiori, in media, rispetto ai parlamenti nazionali.
EU nemá významný rozpočet a určuje přinejlepším všeobecný rámec ekonomických a sociálních pravidel, která se napříč velkým a rozmanitým evropským kontinentem výrazně liší.
L'Ue non dispone di un budget significativo; fissa tutt'al più un quadro generale per le regole sociali ed economiche che variano molto in un continente così ampio e diversificato.
V Jižním Súdánu coby nejmladší zemi světa se během boje za nezávislost dařilo udržovat politickou jednotu napříč etnickými liniemi, avšak ta se letos zhroutila a změnila se v násilný konflikt.
Nel Sudan del Sud, il paese più giovane del mondo, l'unità politica tra le diverse etnie si è mantenuta durante la lotta per l'indipendenza, ma poi ha finito per dissolversi quest'anno, sfociando in conflitti violenti.
PAŘÍŽ - Změna klimatu už napříč rozvojovým světem páchá velké škody.
PARIGI - Il cambiamento climatico sta già seminando distruzione e caos nel mondo in via di sviluppo.
Pravidla existují, ale je zapotřebí, aby byla jasnější a konkrétnější, aby se účinně vymáhala a zaváděla se napříč hranicemi států.
Le norme esistono, ma è necessario che siano più chiare e specifiche, effettivamente applicate, ed attuate oltre i confini nazionali.
Působí napříč obory - nejen v oblasti inženýrství a biologie, ale i chemie, fyziky, matematiky a informatiky - a prošlapává nové cesty inovací, od počátečního objevu až po uvedení jeho pokročilých aplikací na trh.
Spaziano da una disciplina all'altra - non solo ingegneria e biologia, ma anche chimica, fisica, matematica e calcolo - e fissano nuovi percorsi per l'innovazione, dalla scoperta iniziale al lancio di applicazioni avanzate sul mercato.
Napříč Evropou sledujeme znepokojivý růst krajně nacionalistických stran, které jdou proti osvícenským hodnotám, díky nimž je Evropa dlouho tak úspěšná.
In tutta Europa, abbiamo assistito a un'allarmante crescita di partiti nazionalistici estremi, in contrasto con i valori dell'Illuminismo che hanno garantito all'Europa tanto successo.
Doporučujeme...1000 italských slovíčekIlustrovaný slovníkKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...