ri | rc | ic | rio

ric čeština

Příklady ric italsky v příkladech

Jak přeložit ric do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Ric Ocasek by mě zabil, kdyby.
Ric Ocasek mi ucciderebbe se.
Můj přítel Ric se opil a pohřbil mě zaživa.
Il mio ragazzo, Rico, si e' ubriacato, e mi ha seppellita viva.
Co mi z toho na začátku ukázal Ric, to byla jen špička ledovce.
La storia che Ric mi ha raccontato all'inizio. era solo la punta dell'iceberg.
Ric je díky práci s delfíny známý po celém světě.
Ric e' famoso in tutto il mondo per il suo lavoro con i delfini.
Ric nějak naverboval Nikaragujskou armádu.
Ric mobilito' in qualche modo le forze armate del Nicaragua.
Ric ale upozornil na to, že zajedou loděmi do skryté zátoky, kam není vidět, a kde nevybrané delfíny vyvraždí a prodají na maso.
Ma Ric ci fece notare dove portano le barche, all'insenatura segreta, che nessuno puo' vedere. dove i delfini che sono stati scartati. vengono massacrati e venduti per la loro carne.
Žokej Ric Yanko, můj soupeř.
Ric Yanko, un fantino rivale.
Ric nikdy nedostal dobrýho koně, dokud Sonny nezmizel.
Ric non ebbe mai un buon cavallo finche' Sonny non scomparve.
Ric Yanko?
Ric Yanko?
Ale zase, Ric je dobrá podpora.
Ma comunque Ric e' un tipo a posto.
Já a Ric-Ric jsme chodili sem a tam na jeviště.
Io e Ric-Ric stavamo duettando sul palco.
Já a Ric-Ric jsme chodili sem a tam na jeviště.
Io e Ric-Ric stavamo duettando sul palco.
To je Ric-Ricova banda.
E' la banda di Ric-Ric.
To bylo pro Ric-Ricovu bandu.
Era per la banda di Ric-Ric.