on | vor | vpn | ton

von čeština

Příklady von italsky v příkladech

Jak přeložit von do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Von Reizenstein se chystá do basy.
Von Reizenstein siprepara per arrivare puntuale.
Baron von Chanterelle chce zabránit tomu, aby jeho rod vymřel, proto vyzývá všechny panny z okolí, ať se shromáždí na trhovém náměstí, aby si jeho synovec, jediný univerzální dědic, mohl vybrat pannu, kterou pojme za ženu.
Il Barone di Chanterelle non vuole che la sua stirpe si estingua e chiede a tutte le giovani della regione di raccogliersi sulla piazza del mercato per permettere al nipote, suo erede universale, di scegliere la fanciulla adatta a diventare sua moglie.
Z žalu nad ztraceným synovcem hledí baron von Chanterelle vstříc svému konci.
Per il dolore di aver perduto il nipote, il Barone di Chanterelle si avvicina alla fine.
Pokusili jsme se původní verzi rekonstruovat z originálního scénáře Ericha von Stroheima.
Ciò che abbiamo tentato di fare è ricostruire la narrazione della storia perduta che Erich von Stroheim aveva progettato in origine.
Wolfgang von Waltershausen, důstojník, zemědělec, knihkupec, tanečník, toho času obchodník s vínem.
Wolfgang von Waltershausen, ufficiale, contadino, antiquario, gigolò, attualmente rappresentante di vini.
Jmenuju se Marga von Rasso a jsem tvá poručnice.
Mi chiamo Marga von Rasso e sarò la tua responsabile qui.
Adieu, Slečno von Kesten.
Addio signorina von Kesten.
Já jsem Oda von Oldersleben.
Io mi chiamo Oda von Oldersleben.
Já jsem Barbara von Beckendorf.
Io mi chiamo Barbara von Beckendorf.
Ahoj, já se jmenuju llse von Treischke.
Salve, io mi chiamo Ilse von Treischke.
Ano. Marga říká, ke slečně von Bernburg. - (Všechny) Hui!
Sì, Marga dice in quella della signorina von Bernburg.
No, víš, skoro všechny děti tady obdivují slečnu von Bernburg.
Sì, sai, quasi tutte le ragazze vanno matte per la signorina von Bernburg.
To by nám slečna von Kesten dala.
Allora arriverebbe la signorina von Kesten.
Ta slečna, které ty šaty patřily, ta byla také obdivovatelkou slečny von Bernburg.
La ragazza a cui apparteneva il vestito aveva un debole anche lei per la signorina von Bernburg.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Dluh může navíc vyvolávat periody nadměrných investic, jak popsal Friedrich von Hayek. Ukázkovými příklady jsou irský a španělský boom realit.
Fra l'altro, il debito può stimolare cicli di eccessivo investimento, come descritto da Friedrich von Hayek, di cui il boom immobiliare di Irlanda e Spagna è un chiaro esempio.
Přesně toto nárokování pravdy odsuzoval ekonom Friedrich von Hayek jako recept na omezování svobody a ekonomickou průměrnost.
È la presunzione di sapere che l'economista Friedrich von Hayek denunciava come formula per limitare la libertà e garantire la mediocrità economica.