ALL | will | well | walt

wall čeština

Příklady wall italsky v příkladech

Jak přeložit wall do italštiny?

Citáty z filmových titulků

To je ta žena, která opustila Wall Street a stala se striptérkou?
E' lei che ha lasciato Wall Street per diventare una spogliarellista?
Teda, vzdát se platu o šesti cifrách na Wall Street a nalzení pravého života ve striptýzu, - to je inspirující.
Insomma, rinunciare a un salario a sei cifre a Wall Street per. emanciparsi poi facendo la spogliarellista, e' di grande ispirazione.
Jeho otec vlastní jižní stranu Wall Street.
Lo sai che suo padre è proprietario di mezza Wall Street?
Už jste slyšeli o Wall Street?
Ha mai sentito parlare di Wall Street?
Dceru toho boháče z Wall Streetu.
La figlia del magnate di Wall Street.
Odvez mě na křižovatku Wall a 24.
Senti, portami fra Wall Street e la 24ma.
S pomocí těch správných lidí z Wall Streetu vyděláš ještě víc za méně než dva roky.
Con l'aiuto delle persone giuste a Wall Street, farà di più entro due anni.
Walter P. Thatcher, guru Wall Streetu, po léta hlavní cíl útoků Kaneových novin v době kdy napadaly trusty, vzpomíná na cestu, kterou vykonal v mládí.
Walter P. Thatcher, decano di wall Street, per anni bersaglio della politica antitrust di Kane, ricorda un viaggio di gioventù.
Bill Wall, Wimpey, Popeye. - Dobře. U vás, Robine?
Bill Wall, Wimpey, Madpan e Popeye.
Špatný lov dnešní noci na Wall Streetu.
Magra caccia a Wall Street di notte.
Katherine Wall.
Katherine Wall.
Katherine Wall? Co ta má společného s drogama?
Cosa c'entra con l'operazione antidroga?
Zapomínáš, že jsem jen upachtěný obchodník s obligacemi na Wall Street.
Dimentichi che sono solo uno che vende obbligazioni a Wall Street.
Wall Street tu bude i zítra.
Wall Street sarà lì anche domani.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Až odejde, nebezpečné síly na Wall Street si nepochybně zhluboka oddychnou.
Quando se ne andrà, chi opera in modo pericoloso a Wall Street tirerà senza dubbio un sospiro di sollievo.
Tento hanebný útok na zbytky nediskriminace ve světové obchodní soustavě bohužel podpořila významná americká média, včetně listů The New York Times a The Wall Street Journal.
Sfortunatamente, i principali media Usa, inclusi il New York Times e il Wall Street Journal, hanno sostenuto che tale deplorevole assalto a tutto ciò che è non-discriminatorio resta nel sistema commerciale mondiale.
Tyto partikulární zájmy zahrnovaly Wall Street, velké ropné společnosti, velké zdravotní pojišťovny a výrobce zbraní.
Questi interessi speciali includevano Wall Street, Big Oil, le grandi compagnie assicurative e i produttori di armi.
Finanční deregulace obohatila Wall Street, ale kvůli podvodům, nadměrnému riskování, neschopnosti a zneužívání informací nakonec vyvolala globální hospodářskou krizi.
La deregolamentazione finanziaria ha arricchito Wall Street, ma ha finito per scatenare una crisi economica globale attraverso le frodi, l'eccessiva assunzione dei rischi, l'incompetenza e l'insider dealing.
Poslední zjištění možná nenadchne Wall Street; pro řadu zemí po celém světě, které závisí na suverénním dluhu, je to ale skutečně velice dobrá zpráva.
Quest'ultima affermazione potrebbe scontentare Wall Street, ma per molti Paesi nel mondo che fanno affidamento sul debito sovrano, si tratta di una buona notizia.
Současný Doddův-Frankův zákon o reformě Wall Street a ochraně spotřebitelů má 848 stran a vyžaduje od regulatorních agentur, aby sepsaly několik set dalších dokumentů, které zavedou ještě podrobnější pravidla.
Il recente Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act è di 848 pagine e stabilisce che le agenzie di regolamentazione debbano produrre a loro volta una serie di documenti aggiuntivi con regole ancor più dettagliate.
Je zarážející, že jednu hodinu jízdy severně od Wall Street, totiž v Bridgeportu ve státě Connecticut, je Giniho koeficient - standardní ukazatel distribuce příjmů a nerovnosti - horší než v Zimbabwe.
Sorprendentemente, ad un'ora a nord di Wall Street, a Bridgeport, Connecticut, il coefficiente di Gini - una misura standard di distribuzione di reddito e disuguaglianza - è peggiore che in Zimbabwe.
Od Wall Street přes AIG po Detroit si USA pospíšily se záchranou firemních gigantů, kteří by jinak padli.
Da Wall Street ad AIG passando per Detroit, gli Usa si sono mossi con rapidità per salvare i giganti societari che altrimenti sarebbero falliti.
Například čelní americký obchodní deník Wall Street Journal vede už několik desítek let agresivní redakční kampaň proti klimatologii.
Per decenni ad esempio, il Wall Street Journal, il principale quotidiano finanziario d'America, ha condotto un'aggressiva campagna editoriale contro la scienza del clima.

Možná hledáte...