blutige němčina

Příklady blutige příklady

Jak se v němčině používá blutige?

Citáty z filmových titulků

Eines Tages wirst du dir noch eine blutige Nase holen.
Jednou někam ten svůj nos strčíš a přijdeš o něj.
Für jede Schramme kriegst du einen Penny, sechs Pence für eine blutige Nase, und mehr für ein blaues Auge oder eine gebrochene Nase.
Dostaneš penci za každý škrábanec v obličeji, šestipenci za rozbitý nos, šilink za monokla a dva šilinky za zlomený nos.
Bei seinem Benehmen ist eine blutige Nase kein Wunder.
Nedivím se, že za to jak se choval, dostal do nosu.
Wissen wir denn, wer tat diese blutige Tat?
Je známo, kdo spáchal ten ohavný zločin?
Dieses blutige Kleid wäre ein plausibler Grund.
Tento krvavý oděv by byl velice přesvědčivý důvod.
Hier ist sie, die blutige Guillotine.
Tady je, zkrvavená gilotina.
Blutige Fußabdrücke, die zur Tür führen?
Řekni mi, co potřebuješ? Krvavé stopy ke dveřím?
Blutige Fußspuren, die zur Tür führen?
Krvavé stopy ke dveřím?
Und auf den Anzug. und auf das blutige Hemd.
A o ztraceném obleku, a samozřejmě, o krvavé košili.
Oh, welche blutige Tat ist dies!
Jak jsi krutý! Jaký zločin!
Die verrichten die blutige Arbeit für Caesar.
Jsou to oni, kdo dělají pro císaře krvavou práci.
Es ist nicht nötig, wie Cassius Clay gleich eine blutige Schlacht zu schlagen!
Nemusíš na mě hned dělat ramena!
Aber sie mussten weiterwandern. Prem erbat für die Zukunft blutige Rache, aber die Götter hatten andere Pläne.
Otrok Prem však očekával. pomstu a krvavou budoucnost.
Weißt du noch, in dem Winter, als wir beide blutige Anfänger waren, und du draußen auf Staten Island im Wind Dienst tun musstest?
Pamatuješ si tu zimu, kdy jsme byli oba ještě bažanti a oddělení tě nechalo pochodovat ve větru na Staten Island?
Doporučujeme...Patnáct vět německySpánek | SchlafJak mluvit německy o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Angeheizt durch religiöse Rhetorik und eine blutige Geschichte, hat der Konflikt ein Ausmaß von Leidenschaft und Irrationalität angenommen, das schwer zu mäßigen ist.
Protože je tento konflikt živen náboženskou rétorikou a krvavými dějinami, vzbuzuje takovou míru vášní a iracionality, která se obtížně zvládá.
Gemeinsam den Israelis entgegenzutreten, ist der einzige Weg für die beiden rivalisierenden Palästinensergruppen, ihre eigene blutige Kraftprobe hintan zu stellen.
Postavit se Izraelcům společně je jediné, co soupeřící palestinské skupiny přiměje odložit své vlastní krvavé zúčtování.
Wiegt es schwerer als die reale, wenn auch weniger blutige Realität und die Angst hunderttausender Israelis über lange Jahre?
Přebíjí mnohaleté skutečné, byť méně krvavé utrpení a strach stovek tisíc Izraelců?
Der blutige Höhepunkt wurde im August 1945 erreicht, als die Vereinigten Staaten Atombomben einsetzten, um Hiroshima und Nagasaki auszulöschen - was Lieberman möglicherweise im Sinn hatte.
Krvavý vrchol této taktiky nastal v srpnu 1945, kdy Spojené státy srovnaly atomovými bombami se zemí Hirošimu a Nagasaki - právě to měl dost možná Lieberman na mysli.
Die Begeisterung für Amerikas selbstgesteckte Mission, für die Freiheit überall auf der Welt zu kämpfen, litt - nicht zuletzt in den USA selbst - durch die blutige Katastrophe in Vietnam.
Krvavá vietnamská katastrofa nahlodala zápal pro proklamované americké poslání bojovat za svobodu po celém světě, v neposlední řadě i v samotných USA.
Jeder blutige, von Bombenanschlägen und Hinrichtungen geprägte Tag im Irak erinnert die Araber daran, dass die Iraner weder Araber noch Sunniten sind.
Každý další den plný krvavých atentátů a poprav v Iráku připomíná Arabům, že Íránci nejsou Araby ani sunnity.
Die Verantwortung für ein Verbrechen ausschließlich den Tätern anzulasten und deren Gefolgsleute und die Verwandtschaft auszsparen ist eine historische Errungenschaft, die darauf abzielt, die blutige Gewaltspirale zwischen Gemeinschaften zu durchbrechen.
Omezování trestní odpovědnosti na skutečné pachatele, za pečlivého vyloučení klanových i rodinných příslušníků, je křehká historická inovace, jejímž cílem je přerušit spirály krvavého násilí mezi komunitami.
Am dritten Tag werden Journalisten verhaftet und diverse Medien gesperrt. Am vierten Tag folgen blutige Vergeltungsmaßnahmen der Geheimpolizei gegen die Demonstranten und am Tag fünf werden die wichtigsten Oppositionsführer verhaftet.
Třetí den budeme svědky uvěznění novinářů a uzavírání médií, čtvrtý den přinese krvavé represálie tajné policie proti demonstrantům a pátý den dojde na zatýkání klíčových opozičních osobností.
Ja, der wirtschaftliche Zusammenbruch Haitis schürt blutige Aufstände, aber die Lügen wurden nicht von Aristide verbreitet.
Jistě, haitský hospodářský kolaps podněcuje nepokoje a lidé umírají, ale lži neulpěly na Aristidovi.
Doch was Bush tatsächlich sagte, ist, dass auf den US-Rückzug aus Indochina ein Blutbad in Kambodscha und blutige Unterdrückung in Vietnam folgten.
Bush ovšem prohlásil, že po stažení USA z Indočíny následovalo krveprolévání v Kambodži a brutální útlak ve Vietnamu.
In der Antike brachten die Menschen den Gottheiten vielfach blutige Opfer dar und glaubten dadurch mit guten Ernten oder Schutz vor dem Bösen belohnt zu werden.
Ve starověku lidé často přinášeli krvavé oběti božstvům, protože věřili, že ta je za to odmění například dobrou úrodou nebo ochranou před zlem.
Dies sind Menschen, die - wie die Hitlerjugend - ihre blutige Seite im Buch der Geschichte umblätterten und nie zurückblickten.
Existují lidé, kteří podobně jako členové Hitlerjugend obrátili krvavou stránku své minulosti a už se nikdy neohlížejí.
Ja, die heutige EU ist ein Wunder auf einem Kontinent, wo zwei totalitäre Bewegungen der Moderne - der Kommunismus und der Nazismus - blutige Gemetzel entfesselt haben.
Ano, na kontinentě, kde moderní totalitární hnutí - komunismus a nacismus - prolévaly potoky krve, je dnešní EU zázrak.
Das blutige Ende des Schulgeiseldramas in Nordossetien sowie jüngste Zusammenstöße zwischen Regierungstruppen und separatistischen Kräften in Georgien haben die problembelastete Schwarzmeerregion einmal mehr auf die Titelseiten der Zeitungen gebracht.
Krvavé ukončení krize kolem rukojmích zadržovaných ve školní budově v Severní Osetii i nedávné střety mezi vládními jednotkami a separatistickými silami v Gruzii znovu dostaly sužovanou černomořskou oblast na přední stránky novin.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyPráce a zaměstnání | Arbeit und BerufPatnáct nejdůležitějších vět, které v němčině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »