Ni | ne | nit | Nil

nie němčina

nikdy

Význam nie význam

Co v němčině znamená nie?

nie

nikdy zu keiner Zeit, zu keinem Zeitpunkt Ich werde nie mit dir ins Kino gehen.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZločin | VerbrechenJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Překlad nie překlad

Jak z němčiny přeložit nie?

nie němčina » čeština

nikdy

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako nie?
Doporučujeme...Patnáct vět německyPráce a zaměstnání | Arbeit und BerufPatnáct nejdůležitějších vět, které v němčině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady nie příklady

Jak se v němčině používá nie?

Jednoduché věty

Das wird nie enden.
To nikdy neskončí.
Das hätte ich nie gedacht.
To bych si nikdy nemyslel.
Ich habe noch nie einen roten Kühlschrank gesehen.
Ještě jsem nikdy neviděl červenou ledničku.
Lüge nie!
Nikdy nelži!
Sie vergab ihm seine Untreue nie und erinnerte ihn bei jeder Gelegenheit daran.
Nikdy mu neodpustila jeho nevěrnost a při každé příležitosti mu ji připomněla.
Ich glaube, dass sie noch nie gelogen hat.
Věřím, že ještě nikdy nelhala.
Freiheit ist so wichtig, dass wir ihre Bedeutung nie genug betonen können.
Volnost je tak důležitá, že nemůžeme nikdy dostatečně zdůraznit její význam.
Noch nie sah ich ein so zahmes Tier wie eine Schildkröte.
Ještě nikdy jsem nespatřil tak krotké zvíře, jako je želva.
Ein kluger Hund bellt nie ohne Grund.
Chytrý pes nikdy neštěká bezdůvodně.
Daran habe ich nie gezweifelt.
O tom jsem nikdy nepochyboval.
Tom trinkt zu Hause nie Bier.
Tom doma nikdy nepije pivo.
Ich hatte nie erwartet, sie an so einem Ort zu treffen.
Nikdy bych neočekával, že bych ji potkal na takovém místě.
Die Verwandten verloren nie die Hoffnung, dass das Paar eines Tages heiraten würde.
Příbuzní nepřestali nikdy doufat, že ten pár bude mít jednoho dne svatbu.
Eine vertane Chance kommt nie wieder.
Ztracená šance už nikdy nepřijde.

Citáty z filmových titulků

Du bistja nie auf eine normale Schule gegangen, da ist das wohl notig.
Abych řekla pravdu, trochu jsem se o tebe bála.
Nie und nimmer! - Wirklich!
Můžu ti pomoct, já.
Das soll es jetzt gewesen sein? Nie und nimmer.
Ta úroveň organizace.
Nehmt ihn fest! Jetzt oder nie!
Nepřítel identifikován, cíl potvrzen.
Elevens konnten nie so eine Technologie entwickeln!
Jak by mohli mít ti prokletí 11-tí takovou technologii?
Sonst hatten sie auch nie Kusakabe ermordet.
Ti lidé nejsou dokonce ani odboj.
Wenn ich alle einzeln umlege, werde ich nie fertig.
Zatracení Briti!
Ich hatte nie gedacht, dass ich dir das noch mal sagen konnte.
Zítra se uvidíme. Jo. Jsem vážně. šťastný.
Ich hab meinen Bruder sich noch nie so aufftihren gehort.
Protože.
Ja Es heiBt, wir hatten den Lancelot nie rausbringen diirfen!
Oh, už jsem s nimi mluvila. Aha. Jenže oni se nemusí o nic starat.
Dieser Idiot, er hat schon frtiher nie auf mich gehort.
Ten malej. Je ještě sobečtější než dřív.
Mutter, ich werde bestimmt nie meine Trainen zeigen.
Oh matko, nikdy ti neukážu svoje slzy.
Etwas wie das Spezialgebiet Japan gab es in der Geschichte Britannias noch nie.
Toto je poprvé, co se Británie rozhodla udělat něco tak kontroverzního, jako je speciální oblast Nipponu.
Das glaube ich nie und nimmer.
Jenom slova nestačí.
Doporučujeme...Patnáct vět německyNemoc a zdraví | Krankheit und GesundheitPatnáct vět v němčině o zdraví, nemoci a uzdravování.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

SAN FRANCISCO - Es war noch nie leicht, ein rationales Gespräch über den Wert von Gold zu führen.
SAN FRANCISCO - Vést racionální rozhovor o hodnotě zlata nikdy nebylo snadné.
Wir leben in einer Zeit gleichzeitiger Inflation und Deflation, von noch nie da gewesenem Wohlstand inmitten einer wachsenden Ungleichheit sowie technologischem Fortschritt und gleichzeitiger Erschöpfung der Rohstoffe.
Žijeme v době souběžného strachu z inflace i deflace, bezprecedentní prosperity vprostřed narůstající nerovnosti a technologických pokroků za současného vyčerpávání zdrojů.
Und noch nie war die Präsenz von Parteiorganisationen auf europäische Ebene ausgeprägter als bei den diesjährigen Wahlen.
A letošní volby se oproti dřívějšku vyznačovaly důraznější účastí partajních organizací evropské úrovně.
Es war nie genug Land vorhanden, um die leidenschaftliche Besitzgier all derer zu befriedigen, die Ansprüche erhoben.
Území nikdy nebylo dost na to, aby uspokojilo vášnivé majetnictví všech, kdo si na ně dělají nárok.
Glücklicherweise gab es allerdings nie einen besseren Zeitpunkt für den Westen - vor allem für die EU - die Ukraine vor dem Abgrund zu retten.
Naštěstí právě nadchází nejvhodnější okamžik, kdy Západ - a zejména EU - může postrčit Ukrajinu dál od propasti.
Wie dies genau zu erreichen ist, wird der Entscheidung der neuen Führer überlassen, denen oft Fähigkeiten und Überzeugungskräfte zugeschrieben werden, die sie nie hatten und nie haben werden.
Jak to udělat, to se už ponechává na nových vládcích, jimž bývá často připisována dobrota a přesvědčovací schopnost, kterou nikdy neměli a nikdy mít nebudou.
Wie dies genau zu erreichen ist, wird der Entscheidung der neuen Führer überlassen, denen oft Fähigkeiten und Überzeugungskräfte zugeschrieben werden, die sie nie hatten und nie haben werden.
Jak to udělat, to se už ponechává na nových vládcích, jimž bývá často připisována dobrota a přesvědčovací schopnost, kterou nikdy neměli a nikdy mít nebudou.
Mit einer Diktatur oder anderen nicht demokratischen Regierungsformen sind Menschenrechte nie für längere Zeit in Einklang zu bringen.
S diktaturou ani jakoukoliv jinou nedemokracií nebudou lidská práva koexistovat dlouho.
Wir können uns die enge Vorstellung von zwei Europas - dem der Betuchten und dem der Habenichtse, dem der Auserwählten und dem der Ausgestoßenen - nie wieder leisten.
Už nikdy si nemůžeme dovolit žít s úzkoprsou představou dvou Evrop, poloviny majetné a poloviny nemajetné, těch uvnitř a těch venku.
KOPENHAGEN - Die Skepsis der Öffentlichkeit bezüglich der Erderwärmung mag zwar zunehmen, aber der wissenschaftliche Konsens war noch nie so eindeutig: Der vom Menschen verursachte Klimawandel ist real, und wir ignorieren ihn auf eigene Gefahr.
KODAŇ - Veřejná skepse ohledně globálního oteplování sice možná sílí, ale vědecký konsenzus je pevný jako dřív: člověkem zapříčiněná změna klimatu je skutečná a přehlížíme ji na vlastní nebezpečí.
Die großen Drogenhändler kommen nie vor Gericht, denn die Richter sind bestochen oder eingeschüchtert.
Hlavní překupníci se nikdy nedostanou před soud, protože soudci jsou upláceni nebo zastrašováni.
Trotz der Art und Weise, wie sie sich häufig gegenüber außen stehenden Beobachtern darstellt, hat sich die Debatte in Israel über die Zukunft der besetzten Gebiete nie auf den Gegensatz zwischen Falken und Tauben reduzieren lassen.
Navzdory tomu, jak se věc často jeví cizincům, vnitroizraelské debaty o budoucnosti okupovaných území se nikdy neomezovaly na jestřáby a holubice.
Dies erfordert kühne politische Führung und eine nie da gewesene Solidarität zwischen reichen und armen Ländern.
To bude vyžadovat smělé politické vedení a bezpříkladnou solidaritu mezi bohatými a chudými zeměmi.
Syrien ist - egal in welchem Sinne - kein normales Land und wird es auch auf lange Zeit nicht und möglicherweise nie sein.
Sýrie není v žádném smyslu normální zemí a nebude jí ještě dlouho, pokud vůbec.