Příklady -образный мост příklady

Jak se v ruštině používá -образный мост?

Jednoduché věty

Построили новый мост через реку.
Postavili nový most přes řeku.
Это самый длинный мост в мире.
Toto je nejdelší most na světě.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Расположенная буквально между современностью и традициями, антиклерикализмом и исламом, демократией и тиранией, Турция представляет собой также реальный мост между Востоком и Западом.
Tato země se obrazně řečeno nachází na pomezí modernosti a tradice, sekularismu a islámu i demokracie a tyranie a jako taková navíc představuje skutečný fyzický most mezi Východem a Západem.
Как построить мост между краткосрочной и долговременной перспективой?
Jak propast mezi krátkodobým a dlouhodobým zájmem přemostit?
Тогда остается насущным вопрос, где найти тех людей, которые смогут перекинуть мост для обеспечения столь необходимой связи?
Skutečná otázka tedy zní: kde jsou osobnosti s přesahem, které tento naléhavě potřebný styk zprostředkují?
Тогда почему не создать законный мост, который позволит этому осуществиться?
Proč potom nevytvořit právní mostík, který by jim v jejich přáních vyšel vstříc?
Мост Ди, конструкция которого с пролетными строениями из сварного железа и чугуна, выдержанная в духе общепринятой в то время практики, рухнула под проходившим поездом, что привело к гибели всех, кто находился в поезде.
Pod projíždějícím vlakem se zřítil most přes řeku Dee, jehož konstrukce z litého a tepaného železa navazovala na běžnou dobovou praxi, a způsobil smrt všech cestujících.
В 1879 году самый длинный мост в мире соединил берега реки Тей в Данди, Шотландия.
Řeku Tay ve skotském městě Dundee překlenul roku 1879 nejdelší most na světě.
В результате мост Тей был просто сдут со своих опор ураганом.
Došlo tedy k tomu, že most přes Tay podlehl vichřici a ta jej strhla z pilířů.
Хотя он был совсем немного длиннее очень удачного свободнонесущего моста на реке Форт около Эдинбурга, Шотландия, Квебекский мост оказался настолько неадекватно сконструированным, что рухнул еще до окончания его строительства.
Ačkoliv byl québecký most jen nepatrně delší než velice úspěšný konzolový most na řece Forth u skotského Edinburghu, byl tak nevhodně projektovaný, že se zřítil ještě před dokončením.
В 1940 году в штате Вашингтон был открыт третий в мире по длине подвесной мост.
Roku 1940 byl ve státě Washington otevřen třetí nejdelší visutý most na světě.
Мост через пролив Такома был сконструирован по последнему слову техники, и предпочтение было отдано использованию эстетически стройных конструкций.
Vedl přes Tacomskou úžinu a byl navržen podle tehdejšího vkusu, z něhož plynula mimo jiné silná estetická obliba štíhlých staveb.
Спустя четыре месяца после открытия мост был разрушен ветрами самым непредвиденным для его конструкторов образом.
Čtyři měsíce po otevření most zničily větry, a to způsobem, který konstruktéři naprosto neočekávali.
Сверкающий пешеходный мост стал неожиданно и слишком сильно раскачиваться под ногами пешеходов, и его использование было расценено как слишком опасное.
Elegantní most pro pěší se nečekaně začal nadměrně kymácet pod kroky chodců a jeho používání bylo považováno za příliš nebezpečné.
Канатный висячий мост представляет собой форму, растянутую в настоящее время до пределов, превышающих те, что изначально можно было представить применительно к ней.
Mostním typem, jehož možnosti jsou v současnosti nejvíc napínány, a to daleko za hranicemi jeho původně zamýšleného využití, je most zavěšený.
Еврозона больше не может поддерживать постоянную неопределенность и высокие реальные процентные ставки в периферийных странах, поэтому ЕЦБ должен построить крепкий и заслуживающий доверия мост в будущее.
Eurozóna už dlouho nevydrží pokračující nejistotu ani vysoké úrokové sazby v zemích na svém okraji, a ECB tak musí fungovat jako pevný a důvěryhodný most do budoucnosti.