abstrakce čeština

Překlad abstrakce rusky

Jak se rusky řekne abstrakce?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Příklady abstrakce rusky v příkladech

Jak přeložit abstrakce do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Pořád jenom abstrakce?
Привет, дедушка. - Все гуляешь?
Je to abstrakce.
Это абстракция!
Všimněte si, že nemá žádné abstrakce.
Как вы заметите, абстракции полностью отстутствуют.
Všechno přetavím do abstrakce.
И довожу до абстракции.
Jejich schopnost abstrakce je velmi neobvyklá.
Их способность к абстрагированию очень необычна.
Existuje pomyslný Patrik Bateman, jistý druh abstrakce, žádná skutečná osoba, jenom veličina, iluzorní bytost.
Люди что-то думают про Патрика Бейтмена. но это абстракция, а не я сам. нечто иллюзорное, существующее отдельно от меня.
Abstrakce?
Абстракционизм.
Pro mě bylo největším poučením z těchto zážitků to, že elementární realita, která je krokem zpět z našeho každodenního vědomí, není jen filosofická abstrakce, ale že může být skutečně prožita.
Для меня самым большим уроком этих опытов было то, что фундаментальная реальность, лежащая на один шаг за повседневным сознанием, не только философская абстракция, но с ней можно и напрямую соприкоснуться.
Přijdete na něco, co je ještě abstraktnější,. čím dál abstraktnější dokud nedojdete do oblasti čisté abstrakce.
И вы приходите к чему-то, что всё в большей степени абстрактно, до такой степени абстрактно, что в итоге вы попадете в царство чистой абстракции.
Zůstaňme dál od abstrakce.
Конкретизируйте, не надо абстракций.
Bylo to volné uskupení několika malířů z počátku 20. století, kteří používali divoké tahy štětcem a výrazné barvy, a jejich díla vykazovala vysokou míru zjednodušení a abstrakce.
Жанр образовали художники начала двадцатого века, которые использовали резкие мазки и смелые цвета, в то время как объекты на их полотнах демонстрировали высокую степень примитивизма и абстракционизма.
Jenom v Americe je žádoucejší abstrakce.
Только в Америке виртуальные деньги важнее наличных.
Ale. Tohle je-- Tohle je abstrakce.
Но это. это абстракция.
Je to abstrakce.
Это всего лишь абстракция.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Národní identita je povětsinou ochuzující abstrakce, klisé, podobně jako rasa, třída a jiné ideologické konstrukty.
Национальная принадлежность относится к таким вырождающимся понятиям, абстракциям и клише, как раса, класс и другие идеологические порождения.
Předpokládají totiž, že mnohé vědecké konvence jsou jen historickou náhodou a stále lze formulovat nové abstrakce.
Они считают, что большинство научных соглашений в истории были случайными и что необходимо придумать новые абстракции.
Když Einstein obohatil jazyk fyziky o nové abstrakce, změnila se identita prostoru a času.
Когда Эйнштейн добавил новые абстрактные понятия в язык физики, изменилось идентификация пространства и времени.
Ve strukturální biologii máme dobré abstrakce, abychom tento proces popsali.
В структурной биологии у нас существуют хорошие абстракции, чтобы описать этот процесс.
Působivé vědecké abstrakce nakonec pronikají do způsobu, jímž zakoušíme umění i jak sestavujeme zákony a formulujeme etiku.
Мощные научные абстракции обычно вплетаются в удовольствие, которое мы находим в искусстве, в то, как мы создаем законы и определяем нравственные ценности.
Teorie prověřovaná v napjatě očekávaném experimentu CERN je jádrem sporu o to, které abstrakce jsou ve vesmíru elementárnější.
Теория, которая будет проверена в ожидаемом с таким нетерпением эксперименте, проводимом Европейским центром по ядерным исследованиям, находится в центре спора о том, какие абстракции кажутся более фундаментальными во вселенной.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...