administrativně čeština

Příklady administrativně rusky v příkladech

Jak přeložit administrativně do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Všichni vědí, že jste neměl v úmyslu. Ale administrativně si musíte dát pozor na rasové téma.
Все понимают, что у тебя не было умысла. но административно. тебе следует проявить осторожность из-за расовых дел.
Administrativně musí být velmi drahé!
Это, наверное, очень дорого!
Administrativně jistý, voní jako bakalářské pad!
Это место пропахло холостяцкой жизнью!
Administrativně je skutečná kohout-sání nepořádek.
Тут бардак просто опизденительный.
Administrativně je stále rachotí mě, člověče.
Это место меня выводит из себя.
Zakončím to administrativně, prosím, vyhoď ty nesmysly ven do kontejneru.
Хорошо, заканчивая на административной ноте, пожалуйста, выкинь отсюда всю эту ерунду.
Chytila jste Ericha Blunta do sexuální pasti, abyste získala vzorek DNA a byla jste kompletně mimo vaši pravomoc, když jste střelila a zabila muže na samostatné policejní akci, zabití, za které jste byla postavena administrativně mimo a žalována.
Вы сексуальным обманом заставили Эрика Бланта отдать вам образец ДНК, и вы вышли за рамки поведения, убив человека в ходе полицейского преследования. Убийство, за которое вас отправили в административный отпуск и за которое подали иск.
Administrativně.
Это место!
Administrativně se nezměnilo, protože jsme byli děti, Vpravo dolů do zatkli kamer.
Тут все также, как во времена нашего детства, включая бутафорские камеры.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Prostě to trvá příliš dlouho, než zamýšlené změny v daních i výdajích projdou Kongresem a zpracují se administrativně.
Проведение изменений в налоговых поступлениях и капиталовложениях через Конгресс и бюрократический аппарат занимает слишком много времени.
Ačkoliv ostrovy administrativně kontrolovalo Japonsko, čínské lodě čas od času vstoupily do japonských vod, aby uplatnily své právní postavení.
Хотя Япония имела административный контроль, китайские корабли периодически заходили в японские воды, отстаивая свою правовую позицию.
Pokud se centrální vláda nebude v regionech snažit uplatňovat svou sílu a vliv, ať už administrativně nebo vojensky, je mnohem vyšší šance, že tyto regiony zůstanou součástí republiky.
Если центральное правительство не станет восстанавливать свою власть в регионах с помощью административных или военных мер, то они, скорее всего, останутся в составе Республики.
Důsledky tohoto rozdělení však přetrvávají dodnes: Pákistán dosud nebyl schopen vytvořit administrativně důvěryhodnou vládu.
Последствия раздела, однако, остаются: до сих пор Пакистан не был в состоянии создать административно функциональное правительство.
Systém je složitý, administrativně nákladný a může vést ke dvojímu zdanění, protože členské státy obvykle nepovolují úplné odpisy ztrát a daňových povinností vzniklých v zahraničí.
Система является сложной, дорогостоящей для управления и может привести к двойному налогообложению, потому что члены обычно не разрешают осуществлять полное списание со счета за убытки и налоговые обязательства, понесенные за границей.
Palestinská vláda je sjednocená administrativně, ale rozdělená politicky.
Палестинское правительство является объединенным в административном плане, но разделенным в политическом плане.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »