administrativní čeština

Překlad administrativní rusky

Jak se rusky řekne administrativní?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Příklady administrativní rusky v příkladech

Jak přeložit administrativní do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Jen takové hloupé administrativní pochybení.
Это была просто глупая канцелярская ошибка.
Mě velice zajímají administrativní záležitosti.
Я изучаю проблемы организации властных структур.
Mně se zdá, že sis po mém odchodu toho vzal na sebe moc, hodně věcí, které jsme předtím dělali ve více lidech, na úrovni stranické, svazové a administrativní.
Мне кажется, что после моего ухода ты позволил свалить на тебя дела, много дел, которые тогда распределялись на весь актив - и партийный и профсоюзный, и на администрацию, правда?
Tohle je administrativní pracovník v reklamě.
А здесь сотрудник рекламного отдела.
Mrtví kontroloři hygieny telefonů a administrativní pracovníci.
Мертвые санитарные инспекторы и рекламные агенты.
Nebudou administrativní sankce.
Не будет даже административных санкций.
Přesto považují oficiální místa tento incident za obyčejnou administrativní chybu.
Однако, представители компании говорят, что произошла обычная канцелярская ошибка.
Ale když k tomu přičtete daně, poplatky za přístroje, výdaje na doktory, udržovací náklady, administrativní poplatky.
Но вычтите штатные и местные налоги, технические приспособления, расходы на медпомощь и уход, административные расходы.
Za poslední čtyři roky.pracuje jako výzkumný pracovník a administrativní ředitel na patologii v nemocnici Chicago Memorial.
Последние четыре года он совмещал работу А. Джуда Робинсона и директора отделения патологии нашей больницы.
Já jsem paní MacDonaldová, administrativní asistentka.
Я миссис МакДональд, помощник администратора.
Šlo o administrativní chybu. Byl pohřben před čtyřmi dny do anonymního hrobu.
Он был похоронен 4 дня назад в Поттерс Филде.
Samozřejmě. očekáváme, že si necháte. malý administrativní poplatek za vaši námahu.
Конечно, мы полагаем, что вы возьмёте скромный гонорар за свои услуги.
Budeš muset převzít moje administrativní povinnosti aspoň na chvíli, než se dám zase dohromady.
Я хочу попросить тебя временно принять мои административные обязанности. На время, пока я соберу себя по кусочкам. На самом деле это по-шведски, со всеми формальностями.
Zřejmě se teď budeme docela hodně setkávat když vám pan profesor předal administrativní povinnosti.
Мы, вероятно, теперь будем часто видеться, поскольку профессор Моэсгор передал Вам свои административные обязанности.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Na dosažení kýženého výsledku jsou vynakládány obrovské administrativní prostředky.
Для достижения этого результата в ход идут огромные административные ресурсы.
Spojené státy naléhají na administrativní reformy a hrozí přerušením financování, nebudou-li reformy na dohled.
Соединенные Штаты настаивают на проведении административных реформ и грозятся прекратить финансирование, если они не будут проведены в ближайшем будущем.
Právě na tom se zakládá neústupný americký požadavek na administrativní reformy.
Именно это лежит в основе настойчивых требований Америки по проведению административных реформ.
Metoda administrativní kontroly ovsem nemůže fungovat v nových oblastech, kde je pokračující centralizace naprosto nutná: v zahraniční politice a obraně.
Метод бюрократического контроля, однако, не может работать в остальных областях, где срочно необходима дальнейшая централизация, т.е. в области внешней политики и обороны.
Evropa je v situaci, kdy by centralizací zahraniční a obranné politiky mohla mnohé získat, avsak administrativní kontrola v těchto oblastech nemůže fungovat.
Европа сейчас находится в ситуации, когда централизация внешней и оборонной политики может принести большую пользу. Но в этих областях невозможно осуществление бюрократического контроля.
Návrh vstupního protokolu zatím po Číně nevyžaduje, aby přijala pravidla administrativních postupů nebo standardy důkazového řízení, kterými by se měly řídit administrativní orgány.
Проект Протокола не требует от Китая применять правила для управления административными процедурами или стандартами данных, которые будут использоваться административными структурами.
Výroba a administrativní podpora kdysi zaměstnávaly miliony lidí.
Миллионы людей когда-то были заняты в промышленной и административной сферах.
K tomu však budeme muset zvýšit efektivitu unijních institucí, včetně lepší regulace a nižší administrativní zátěže.
Но для этого нам нужно сделать институты ЕС более эффективными, с лучшим регулированием и меньшим административным грузом.
Představují kolaps vládnutí - jsou výplatou za hříchy administrativní neschopnosti a politického zneužívání.
Оно показало ослабевание власти; это последствия грехов административной некомпетентности и политических преступлений.
Vláda je podle všeho přesvědčena, že vysoké ceny ropy, administrativní zdroje a dominance nad místními médii jí zajistí volební vítězství.
Правительство, казалось бы, уверено в том, что высокие цены на нефть, административные ресурсы и господство местных СМИ гарантируют победу на выборах.
Vlády obou zemí svůj omezený politický kapitál a administrativní zdroje investovaly do jiných oblastí než do liberalizace obchodu.
Правительства обоих стран сконцентрировали свой скудный политический капитал и имеющиеся административные ресурсы не на либерализации торговли, а в других областях.
Výsledkem ovšem nebyl administrativní stát ve francouzském stylu.
Олигархи Мейдзи объявили, что политики, пекущиеся об узких партийных и личных интересах, непатриотичны.
Protože však má nad nimi administrativní kontrolu Japonsko, čínské lodě a letadla často vstupují do japonských vod, aby tam uplatňovaly nárok své země.
И хотя Япония осуществляет административный контроль, китайские корабли и самолеты регулярно входят в японские воды, чтобы отстоять свое право.
Velmi náročné jsou navíc administrativní těžkosti při zavádění komplexní daně z bohatství, což vyvolává otázky ohledně spravedlivosti.
К тому же, введение общего налога на роскошь чревато серьезными административными сложностями, включая определение круга лиц, попадающих под его действие.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...