abastecer spanělština

zásobovat, poskytnout

Význam abastecer význam

Co v spanělštině znamená abastecer?

abastecer

Brindar los bastimentos, víveres, provisiones u otras cosas necesarias.

Překlad abastecer překlad

Jak z spanělštiny přeložit abastecer?

abastecer spanělština » čeština

zásobovat poskytnout

Příklady abastecer příklady

Jak se v spanělštině používá abastecer?

Citáty z filmových titulků

Estamos buscando a un fabricante de pesticidas que solía abastecer a productores de tabaco pero que hizo la transición a maíz.
Hledáme výrobce pesticidů, který zásobuje pěstitele tabáku, ale přechází na sladkou kukuřici.
Nuestro cometido en la vida es cazar ballenas, y obtener el aceite para abastecer las lámparas del mundo.
Našim úkolem je lovit velryby. a světu dodat olej do lamp.
Decían que en un día sacaba carbón. para abastecer una semana el tren de Cardiff a Londres.
Prý jeden den těžil uhlí v Cardiffu a pak ho týden pálil v Londýně.
Es tan grande que podría abastecer de cocos a medio mundo.
Mohl bys běžet z Řecka do Mexika a zahájit příští Olympijské hry.
Tenían ustedes tanto plomo en el cuerpo que podrían abastecer a un ejército entero.
Měli jste v těle tolik olova, že byste mohli zásobit celou armádu.
Si la extracción fuese más fácil, Janus Vl podría abastecer mil planetas.
Kdyby těžba nebyla tak náročná, Janus VI by zásoboval tisíce planet.
De Malta. Donde hay suficientes gallinas ponedoras para abastecer a cada oficial. A cinco centavos la unidad para la intendencia.
Na Maltě, pane, kde je dost slepic na to, aby snášely čerstvá vejce pro každého důstojníka letky, po pěti centech za kus z fondů důstojnické kantýny.
Durante aquellos cinco años de guerra el rey Don Federico había agotado tanto los varones de su reino que hubo despagar reclutadores dispuestos a cualquier crimen, incluido el secuestro con tal de abastecer sus brillantes regimientos con carne de cañón.
Během pěti let války. osvícený Frederick tak vyčerpal muže svého království, že musel zaměstnat rekruty, kteří byli schopni jakéhokoliv zločinu, včetně únosu, jen aby jeho regimenty byly terčem nepřátelských kanónů.
Hay suficiente energía para abastecer a la tierra entera.
Tam dole je dost použitelné energie že by mohla zásobovat celou zemi.
Teníamos un elegante y rudimentario generador de mano para abastecer nuestras necesidades de energía.
Opravují to právě teď.
Tienes drogas en ese maletín como para abastecer una farmacia.
No tak, máš hromadu dostatečných léků ve své lékárničce.
Estaba totalmente persuadida, señor Farinelli. que en el libro yo podría abastecer mi mente. con toda la sustancia necesaria.
Vždycky jsem věřila, Signor Farinelli. že knihy mohou zásobovat naší mysl. vším potřebným.
Los que estaban allí trabajaban en las minas para abastecer a los barcos.
Ti, kterým bylo dovoleno zůstat, zalezli do dolů, aby těžili uhlí, které pohánělo lodě.
Cualquier intento de ayudar o abastecer a los Banean. será considerado acto de guerra contra los Numiri.
Jakýkoliv pokus o pomoc a nebo zásobování Baneanů budeme pokládat za akt války namířený proti Numirům.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Se estima que los campos de gas natural en el este del Mediterráneo almacenan hasta 122 billones de pies cúbicos, lo suficiente para abastecer a todo el mundo por un año.
Odhaduje se, že ložiska zemního plynu ve východní části Středozemního moře obsahují až 3,3 miliardy kubíků plynu, což by stačilo pokrýt světovou spotřebu na celý rok.
General Electric, por ejemplo, está reduciendo las funciones que ofrece su equipo médico a lo estrictamente indispensable para poder abastecer a las clínicas de zonas rurales remotas en el mundo en desarrollo.
General Electric například osekává funkce svých lékařských zařízení pouze na ty, které jsou striktně vzato užitečné, aby jimi vybavila venkovské kliniky napříč rozvojovým světem.

Možná hledáte...