abastecimiento spanělština

zásobování

Význam abastecimiento význam

Co v spanělštině znamená abastecimiento?

abastecimiento

Acción o efecto de abastecer o de abastecerse.

Překlad abastecimiento překlad

Jak z spanělštiny přeložit abastecimiento?

Příklady abastecimiento příklady

Jak se v spanělštině používá abastecimiento?

Citáty z filmových titulků

Sabe dónde están sus submarinos. O un barco de abastecimiento.
V okolí musí být další ponorky a on ví, kde jsou, nebo možná kde je zásobovací loď.
Ahora somos sus prisioneros y es gauleiter del bote, cantándonos nanas alemanas mientras nos lleva a su barco de abastecimiento. Y a un campo de concentración. Díselo, Willi.
Teď jsme jeho vězni a on je náš lodní diktátor. a zpívá nám německé ukolébavky. zatímco nás vede ke své zásobovací lodi. a potom do koncentračního tábora!
La ruta de abastecimiento de Benghazi.
Hmm, zásobovací trasa z Benghází.
El convoy de abastecimiento ya ha zarpado y llegará mañana por la noche.
Náš zásobovací konvoj je již na moři a dorazí zítra v noci.
Domina la carretera de Bardia y la carretera de abastecimiento del puerto.
Ovládá silnici do Bardie a naší zásobovací trasu do přístavu.
Pero el abastecimiento de alimentos se ha quedado estático.
Ale produkce potravin se nemění.
Un abastecimiento interminable de café.
Nikdy nekončící zásobárna horké kávy.
Sus líneas de abastecimiento se dispersan mientras nuestras unidades se compactan.
Jeho zásobovací trasa se zvětšuje, zatímco my se připravujeme.
El mapa de abastecimiento de agua.
Mapa systému vodovodů.
No hay nada malo con abastecimiento de agua, nada.
S naší vodou nic není, nic.
Las lineas niponas de abastecimiento son escasas ai sur dei cabo titan.
Zásobování Japonců je roztažené jižně od mysu Titan.
Ai unirnos nos dirigiremos a ia pista de aterrizaje nipona. Cortaremos la linea de abastecimiento de ia bahia voyon.
Po setkání zaútočíme na japonskou přistávací dráhu a odřízneme zásobování z Voyon Bay.
Camión de abastecimiento partiendo a la base, señor.
Zásobovací vůz jede na základnu, pane.
Abastecimiento de los tanques de combustible sólido.
Postavit a upevnit nádrže na pevné palivo.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Actualmente, necesitamos universidades en todas las partes del mundo para ayudar a sus sociedades a afrontar los imperativos de la reducción de la pobreza, la energía limpia, el abastecimiento sostenible de alimentos y todo lo demás.
Dnes potřebujeme ve všech koutech světa univerzity, které budou společnostem pomáhat s řešením problémů snižování chudoby, čisté energie, trvale udržitelných dodávek potravin i všeho ostatního.
Esto complicaría el uso de la actual infraestructura de abastecimiento como presas, embalses, sistemas de tratamiento y ductos sin hacerle modificaciones importantes.
Novým faktorem ovlivňujícím zásoby vody je rostoucí globální teplota.
Los israelíes se extendieron rápidamente por la retaguardia de los egipcios, desbarataron las baterías antiaéreas y bloquearon las rutas de abastecimiento y refuerzos.
Izraelci se v egyptském týlu pohotově rozvinuli, obsadili protivzdušné baterie a zablokovali trasy zásobování a posil.
La economía americana se beneficiará de muy diversas formas de ese cambio de abastecimiento energético.
Americká ekonomika bude z této změny energetické nabídky bezpočtem způsobů těžit.
Y el gobierno de Bielorrusia ha estado explorando la posibilidad de asegurar el abastecimiento de petróleo por medio de Ucrania si Rusia lo suspende.
Běloruská vláda zkoumá možnosti, jak si pro případ, že by Rusko dodávky odstřihlo, zajistit přísun ropy přes Ukrajinu.
Las cadenas financieras de abastecimiento y las del sector manufacturero comparten tres características clave -su arquitectura, sus mecanismos de retroalimentación y sus procesos. Su robustez y eficiencia dependen de la interacción de esos componentes.
Dodavatelským řetězcům ve finančnictví a ve výrobním sektoru jsou společné tři klíčové rysy - struktura, mechanismy zpětné vazby a procesy - a jejich odolnost a efektivita závisí na tom, jak tyto složky vzájemně reagují.
Las cadenas exitosas de abastecimiento financiero en el futuro infundirán confianza en su oferta de servicios seguros, estables y eficientes a la mayor cantidad de clientes posible.
Vítězné finanční dodavatelské řetězce zítřka budou probouzet důvěru, že většině klientů nabízejí bezpečné, stabilní a efektivní služby.
Nuestro abastecimiento de linguini está a salvo.
Naše dodávky nudlí jsou v bezpečí.
Hacer lo que se debe hacer para garantizar un abastecimiento sostenible de agua -luchar contra la contaminación, fomentar la conservación, regular y cobrar en los casos necesarios- es políticamente difícil.
Dělat vše potřebné k zajištění udržitelných dodávek vody - kontrolovat znečištění, podporovat ochranu životního prostředí a v případě potřeby i regulovat a nařizovat - je politicky nevděčné.
Al responder a los cuestionarios, los pobres dicen que su necesidad fundamental es un abastecimiento de agua adecuado, pero nos tememos que, antes de que los políticos de la India decidan actuar, deberá ocurrir algo más espantoso que la miseria diaria.
Chudí lidé v dotaznících uvádějí, že dostatečný přísun vody je jejich hlavní potřebou. Vzniká ovšem obava, že bude muset dojít k něčemu děsivějšímu, než je každodenní bída, aby se indičtí politici konečně rozhodli jednat.
La demanda de energía de Irán superará su abastecimiento, quizá reduciendo o incluso eliminando su capacidad de exportación de petróleo en el futuro cercano.
Poptávka Íránu po energii přesáhne jeho nabídku, což v blízké budoucnosti dost možná sníží, či dokonce eliminuje jeho ropné exportní kapacity.
El mundo está destruyendo los sistemas climáticos y de abastecimiento de alimentos a un ritmo vertiginoso.
Svět si závratným tempem ničí klima a systémy zajišťování potravin.
El rescate es la prioridad inicial, seguida del abastecimiento de alimentos, refugios y ayuda médica.
První prioritou je záchrana životů, následovaná potřebou zajistit potraviny, přístřeší a lékařskou pomoc.
A pesar de esas amenazas indirectas relacionadas con el abastecimiento, ha habido pocas señales de una política amplia y eficaz de la Unión Europea que reduzca la dependencia de la energía rusa.
Navzdory těmto hrozbám na straně nabídky jen máloco naznačuje účinnou celounijní politiku Evropy, která by snižovala závislost na ruské energii.

Možná hledáte...