interés spanělština

zájem, úrok

Význam interés význam

Co v spanělštině znamená interés?

interés

Preferencia o inclinación que se siente por algo. Importancia de alguna cosa. Valoración económica de algo. Producto útil que se saca de alguna cosa. Valor intrínseco de una cosa. Cualidad de lo interesante. Afecto del ánimo que arrastra simpáticamente hacia una persona o cosa. Rédito del dinero dado a préstamo o en depósito. La parte que toma el lector u oyente en los afectos que suscita la lectura o representación de un poema.

Překlad interés překlad

Jak z spanělštiny přeložit interés?

interés spanělština » čeština

zájem úrok úroková sazba úroková míra záležitost

Příklady interés příklady

Jak se v spanělštině používá interés?

Citáty z filmových titulků

No entro así, de frente, porque así estoy expresando demasiado interés hacia ustedes.
Nepřišel jsem takhle, přímo čelem k vám, protože k vám vysílám příliš velký zájem o vás.
El ex astronauta Gordon Cooper ha declarado públicamente que su interés por el tema OVNI fue una de las razones que determinó su vocación por convertirse en astronauta.
Bývalý astronaut GORDON COOPER veřejně prohlásil že jeho zájem o UFO, byl jedním z hlavních důvodů, pro které se stal astronautem.
No tienen interés.
To nebude nikdo číst.
Ese magistrado. no tiene ningún interés en su trabajo, no demasiado.
Tenhle magistrát tu nemá žádnej zájem něco řešit. Ani trochu.
Ella está actuando en su propio interés.
Očividně hraje vysokou hru. Starý hrabě je odmítnut.
El objeto de su visita es en interés de su hijo Lord Fauntleroy.
Jeho návštěva se uskutečňuje v zájmu vašeho syna, Lorda Fauntleroy.
Tenía interés en volverle a ver una última vez.
Chtěla jsem vás naposledy vidět.
La comedia, en la que se hace propaganda a las obligaciones estatales, causa interés por las innovaciones emprendidas al elaborar los caracteres de los héroes, y fascina por el lirismo de su fábula.
Byl natočen jako reklama pro nákup státních dluhopisů. Tato komedie je zajímavá novými experimenty v rozpracování postav a lyrickým způsobem vyprávění.
Pido que anulen mi matrimonio con la ciudadana N. P. Korosteleva, porque ella ha ganado 25 000 rublos, y pueden pensar que me he casado con ella por interés.
Žádám, aby mé manželství s občankou N. Korostělevou bylo rozvedeno, protože vyhrála 25.000 rublů. Mohlo by se mít za to, že jsem se oženil z vypočítavosti.
Tomaron a ocho encantadoras adolescentes y a cuatro mujeres bien versadas en el libertinaje cuya destreza narrativa serviría para estimular sus ya cansados apetitos cuando el interés decayera.
Vzali s sebou osm nezletilých dívek, aby jim sloužily za oběti jejich zločinných choutek, a také čtyři ženy, dobře zběhlé v pábení, jejichž vypravěčský um vedl k pobízení jejich už zženštilých choutek, kdykoli je začaly zajímat.
No en mi propio interés, eso no.
Ne, v mým oboru ne.
Pero es muy amable mostrando interés.
Ale je hezké, že se staráte.
Además, es el deseo de Madame que mientras la mitad del interés. sea depositado como es usual en la cuenta de Madame, la otra mitad contrariamente a la costumbre sea entregada en efectivo a la custodia personal de Madame.
Kromě toho, je přáním madam, aby zatímco polovina podílu. má být umístěna, jako obvykle na konto madam, druhá polovina, v tomto případě, bude doručena v hotovosti do osobního držení madam.
Un escrito de Mabuse. Únicamente para los médicos, para los científicos, de interés.
Ale o Mabuseho poznámky, jež mohou zajímat jen lékaře a vědce.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Los precios del oro son extremadamente sensibles a los movimientos de las tasas de interés globales.
Ceny zlata jsou mimořádně citlivé na pohyby globálních úrokových sazeb.
Después de todo, el oro no paga interés y hasta cuesta un dinero almacenarlo.
Zlato koneckonců nenese žádný úrok a jeho držení navíc něco stojí.
Pero si las tasas de interés reales aumentan significativamente, como bien puede suceder algún día, los precios del oro pueden caer en picada.
Pokud se však reálné úrokové sazby podstatně zvýší, což by jednoho dne docela dobře mohly, ceny zlata se mohou zhroutit.
Por suerte, algunos legisladores estadounidenses muestran un mayor interés en este enfoque.
Někteří američtí zákonodárci se naštěstí o tento přístup silně zajímají.
Más bien, yo creo que la forma más importante de reavivar el interés de los electores en las elecciones europeas será abrir al voto la elección del Presidente de la Comisión y crear un verdadero debate a nivel europeo durante la próxima campaña electoral.
Jsem ovšem přesvědčen, že nejdůležitějším způsobem jak znovu probudit zájem voličů o evropské volby je otevřít jim volbu předsedy Komise a vytvořit během příští předvolební kampaně ryze celoevropskou politickou debatu.
En los sectores que estén al servicio de su interés nacional, cada uno de los Estados miembros debe decidir si debe conservar totalmente el control nacional o cooperar con los demás.
Členské země by se měly rozhodnout, zda si nad oblastmi, jež slouží jejich národním zájmům, chtějí ponechat úplnou národní kontrolu, nebo zda chtějí spolupracovat s ostatními.
En este respecto, los principales estados tendrían interés en limitar los daños al acordar cooperar en análisis forenses y medidas de control.
Velké státy by měly zájem omezit tyto škody tím, že se dohodnou na spolupráci v oblasti kriminalistiky a kontrol.
El Banco Central Europeo, fijado en la inflación, se tardará demasiado en reducir las tasas de interés y el Pacto de Estabilidad europeo impedirá que la política fiscal contrarreste esas debilidades.
Evropská centrální bance, zafixované na inflaci, bude nějakou chvíli trvat, než sníží úrokové sazby, přičemž Evropský pakt stability neumožní, aby tyto slabé stránky kompenzovala fiskální politika.
Crecieron las diferencias entre las tasas de interés a las que se podía endeudar el gobierno y aquéllas aplicables a las corporaciones.
Rozpětí mezi úrokovou sazbou, za kterou si mohla půjčovat americká vláda, a sazbami, za které si mohly půjčovat americké firmy, se zvětšovalo.
Las tasas de interés a corto plazo bajo su control no se movieron.
Krátkodobé úrokové sazby, které kontrolovala, se ani nehnuly.
Primero, las tasas de interés a corto plazo ya eran tan bajas que todo el mundo vería como temporal cualquier reducción adicional.
Podle prvních důvodů byly úrokové sazby už tak nízko, že další snižování by stejně každý chápal jen jako krátkodobé.
La teoría convencional sugiere que si un solo país (o un grupo de países) consolida sus finanzas, puede esperar una reducción en las tasas de interés, el debilitamiento de su moneda y una mejora en su situación comercial.
Konvenční teorie naznačuje, že jediná země (nebo skupina zemí) konsolidující své finance může očekávat nižší úrokové sazby, slabší měnu a zlepšenou obchodní pozici.
Por supuesto, es prematuro hacer otra cosa que indicar el gran interés con que vemos la perspectiva de ser miembros de la UE.
Samozřejmě že je předčasné dělat víc než jen dávat najevo svou velkou úctu, s níž pohlížíme na vyhlídky na členství v EU.
Es poco probable que el BCE aumente las tasas de interés para paliar el exceso de liquidez mientras la recuperación económica siga siendo incierta.
To se však změní, jakmile se hospodářské zotavení potvrdí. Ke zvýšení úrokových sazeb může dojít poměrně brzy, což je důvod, proč dnes Berlusconi a francouzský prezident Jacques Chirac vyzdvihují snižování úrokových sazeb.

Možná hledáte...