interino spanělština

prozatímní, dočasný

Význam interino význam

Co v spanělštině znamená interino?

interino

Que provisionalmente suple la ausencia de otra persona o cosa. Dicho de la persona que desempeña un puesto, cargo o una función para cubrir la ausencia de otra. Dicho de la persona que trabaja en el servicio doméstico y que no pasa la noche en la casa donde labora.

Překlad interino překlad

Jak z spanělštiny přeložit interino?

interino spanělština » čeština

prozatímní dočasný zatímní

Příklady interino příklady

Jak se v spanělštině používá interino?

Citáty z filmových titulků

El ingeniero Losi (N.M.Tseretelli) era el administrador interino de Radio Moscú.
Moskevskou radiostanici řídí inženýr Los.
Una cédula de identidad de la Armada. a nombre del capitán, mayor interino, William Martin. infantería de marina.
Námořní občanský průkaz. Jméno aktivní kapitán, major, William Martin. Královská marina.
Si es interino, seguramente no lo conozco, señor.
Jestli je dočasný, pravděpodobně ho neznám, pane.
Pero en calidad de interino.
To bylo dočasné.
Hola, Central de la Tierra, aquí el capitán Ryan, controlador interino de la Estación 3.
Zdravím Zemi. Tady kapitán Ryan. Zastupující kontrolor stanice tři.
Es algo interino.
Je jen interní.
Te puedes considerar el director interino.
Můžete se považovat za zastupujícího ředitele.
Director interino, Benton.
Zastupující ředitel Benton.
Director interino Benton.
Zastupující ředitel Benton.
Director interino sargento Benton.
Zastupující ředitel seržant Benton, pane.
El comandante Burns quiere hablarle en calidad de oficial interino.
Major s vámi chce mluvit.
Estas pegado a mi sistema de comunicación interino.
Teďses napojil na můj vnitřní komunikační obvod.
Capitán interino Sulu a hangar 2.
Zastupující kapitán Sulu volá hangár.
Como su capitán interino, les ordeno abandonar esta nave.
Jako zastupující kapitán vám nařizuji opustit loď.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

De hecho, el primer ministro, Vojislav Kostunica, el apóstol del nacionalismo serbio, ha intentado de todas las maneras posibles socavar al gobierno interino de Kosovo.
Premiér Vojislav Koštunica, tento apoštol srbského nacionalismu, se všemi způsoby snaží podkopat kosovskou prozatímní vládu.
Lo que se anunció fue un marco interino; se supone que un acuerdo formal e integral se completará para fines de junio.
To, co bylo ohlášeno, je jen prozatímní rámec; oficiální všeobecná dohoda má být dokončena do začátku července.
Mientras tanto, fácilmente podrían producirse cambios de mente y espíritu cuando quienes negociaron el acuerdo interino regresen a sus países y enfrenten las críticas de sus gobiernos y sus pueblos por sus términos.
Mezitím by mohlo snadno dojít ke změně smýšlení, jakmile se ti, kdo prozatímní dohodu sjednali, vrátí domů a stanou se terčem kritiky svých vlád a veřejnosti kvůli jejím podmínkám.
Con el rápido descenso de Irak a un caos sangriento, las perspectivas de realizar elecciones democráticas con éxito en enero, como han prometido EE.UU. y el gobierno iraquí interino, parecen sombrías.
Irák se překotně propadá do krvavého chaosu a vyhlídky na to, že v lednu úspěšně proběhnou demokratické volby, jak přislíbily USA a irácká prozatímní vláda, vyhlížejí neradostně.
Se sabe que Mugabe está en favor de que, si aquél decide retirarse, le transifiera el poder a un gobierno interino encabezado por su antiguo aliado, Emmerson Mnangagwa.
Obdobně se ví, že usoudí-li Mugabe, že nastal čas odejít, rád by moc předával dočasné vládě vedené jeho dlouholetým přívržencem Emmersonem Mnangagwou.
Pero esto exige frenar la polarización tribal y regional, así como las rivalidades entre el Consejo Nacional Interino (CNI) y el Consejo Militar (CM), y entre los altos comandantes militares.
To však vyžaduje tlumení kmenové a regionální polarizace, jakož i řevnivosti mezi Přechodnou národní radou a Vojenskou radou a mezi vysokými vojenskými důstojníky.
Existen otras razones por las que las autoridades turcas han recibido con tanto beneplácito el acuerdo interino.
Existují i další důvody, proč turečtí představitelé tak vřele uvítali prozatímní dohodu.
Estos países creen que, luego del acuerdo interino, Estados Unidos no demostrará una resolución lo suficientemente fuerte para disuadir a Irán de aspirar a una hegemonía regional.
Tyto země se domnívají, že v návaznosti na prozatímní dohodu nedokážou USA dát najevo dostatečně silné odhodlání odstrašit Írán od snahy dosáhnout regionální hegemonie.
Lo mismo sucedería con un acuerdo entre todas las partes para elegir un presidente interino para un período de dos años a fin de ganar tiempo hasta que cambie o se consolide el equilibrio regional de poder.
Stejně jako dohoda všech stran zvolit prozatímního prezidenta na dva roky, čímž by jednotliví aktéři získali čas do doby, než se regionální rovnováha sil změní nebo ustálí.

Možná hledáte...