interní čeština

Překlad interní spanělsky

Jak se spanělsky řekne interní?

interní čeština » spanělština

interno internamente en la empresa

Příklady interní spanělsky v příkladech

Jak přeložit interní do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Interní zpráva pro Davida Larrabee.
Memorando privado a David Larrabee.
Pokládejte to, prosím, za interní věc našeho ústavu.
Por favor, considere este incidente como un affair interno de este Instituto.
To je takový interní vtípek mezi mnou a mnou.
Es una broma para conmigo.
XRV jede na vnitřní okruh. -Potvrzuji, všechny systémy na interní.
XRV, todos los sistemas en frecuencia intermedia.
Je jen interní.
Es algo interino.
Pane Filere, toto je interní záležitost, vaše přítomnost není nutná.
Sr. Filer, esto es un asunto interno, su presencia no es necesaria.
Mohli bychom vyvolat interní stávku, která nebude mít vliv na publikum.
Podríamos organizar una huelga interna que no afecte al público.
Interní komunikace bude vykonána na poloviční energii.
La comunicación interna,. se reducen a la mitad.
Interní komunikace. Vysokofrekvenční vysílač. Spojte mě s velitelem Cainem, prosím.
Vengo del lugar donde la capacidad del hombre para comprender y querer se logra en el grado más alto.
Jen jsem si chtěl být jistý, že neporuším žádné interní pravidlo, když udělám tohle.
Solo quería asegurarme de que no estaba rompiendo las reglas de conducta haciendo esto.
Je to interní informace a jestli se dostane ven, někdo to pořádně odnese.
Es información confidencial y si se difunde, será muy malo para alguien.
Takže, ptal jste se, kde vzala Betty Oldhamová signální výtisk té knihy a kde Malcolm Rhodes sehnal ty interní informace.
Quería saberde dónde ha sacado Betty Oldham el libro y de dónde sacó Malcolm Rhodes la información interna.
Hej, Lee, podívej se na interní monitor.
Lee, enciende tu monitor interno.
Žádné interní vyšetřování. Skutečné vyšetřování.
No una investigación interna, sino una real.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pro cizince je téměř nemožné pochopit skutečnou interní politickou dynamiku Íránu.
Es casi imposible que cualquier observador externo entienda la verdadera dinámica política interna de Irán.
Uvítal Titův vzestup v Jugoslávii jako interní výzvu pro hegemonii Moskvy a doufal, že ji napodobí další.
Saludó la aparición de Tito en Yugoslavia como un reto interno a la hegemonía de Moscú, con la esperanza de que otros lo imitasen.
Interní studie Evropské unie však naznačují, že evropský export se váže úžeji ke změnám vnější poptávky než k měnovému kurzu mezi eurem a dolarem.
Pero los estudios internos de la Unión Europea indican que las exportaciones europeas están más vinculadas con la demanda externa que con el tipo de cambio euro-dólar.
Externí rizika a interní makroekonomické a strukturální slabiny, s nimiž se potýkají, budou i nadále vrhat stín na jejich bezprostřední vyhlídky.
Los riesgos exteriores y las vulnerabilidades macroeconómicas y estructurales internas que afrontan seguirán ensombreciendo sus perspectivas inmediatas.
Stejně jako jeho předchůdci, George W. Bush a Bill Clinton, se i Obama chce vyhnout tomu, aby se zapeklitě zapletl do africké interní politiky.
Como sus predecesores, George W. Bush y Bill Clinton, Obama no quiere caer en enredos desastrosos de la política interior de África.
Čína tak ale učiní zajištěním stimulace interní poptávky, čímž se odpoutá od závislosti na dolarových aktivech.
Sin embargo, lo hará estimulando la demanda interna, con lo irá dejando atrás su dependencia de los activos denominados en dólares.
Nejde pouze o interní palestinskou věc, neboť odráží konflikt, který zuří napříč celým Středním východem.
No se trata de un mero asunto interno palestino, pues refleja un conflicto enconado en todo el Oriente Medio.
Tento interní i externí odliv mozků nakonec ovlivní ruské hospodářství na celá desetiletí, která přijdou.
Esta fuga de cerebros tanto interna como externa golpeará a la economía rusa en las próximas décadas.
Při takto včasném oznámení by se mohly objevit veškeré interní informace, které manažer během svého rozhodování zná, a promítnout se do ceny akcií dřív, než se určí výše výplaty za daný odprodej.
Con esa divulgación anticipada, podría surgir cualquier información privilegiada que tuviera un ejecutivo al momento de su decisión de venta e incorporarse a los precios de las acciones antes que se determinen las ganancias.
Interní sebeurčení může přinést určitou míru kulturní, ekonomické a politické autonomie, podobně jako je tomu třeba ve Švýcarsku a Belgii.
La autodeterminación interna permitiría grados de autonomía cultural, política y económica similares a los que existen en países como Suiza o Bélgica.
A pozornost Evropy víc než kdy jindy odvádí její interní krize.
Y Europa está más distraída que nunca con sus crisis internas.
Cokoli, co se USA a Evropa rozhodnou ve vztahu k Íránu udělat, bude působit na interní politickou dynamiku v zemi.
Cualquier decisión que tomen Estados Unidos y Europa con respecto a Irán afectará la dinámica política interna de ese país.
Interní nevyváženosti Evropy jsou ale mnohem zapeklitější problém.
No obstante, los desequilibrios internos de Europa son un problema mucho más complejo.
Má-li se některá interní nevyváženost EU napravit, schodkové země musí přijmout reálné úbytky výstupu, zatímco přebytkové země si mohou svá tempa růstu zachovat, nebo je dokonce posílit.
Para corregir un desequilibrio interno en la UE, los países deficitarios deben aceptar pérdidas de la producción real, mientras que los países superavitarios pueden mantener o incluso estimular sus tasas de crecimiento.

Možná hledáte...