internacional spanělština

mezinárodní

Význam internacional význam

Co v spanělštině znamená internacional?

internacional

Que está relacionado con dos o más naciones. Que se refiere a otros países distintos del del hablante. Información internacional. Conocido fuera de su país. Cantante internacional. Referido a un deportista, que participa en competiciones con diversos países representando al suyo.

Internacional

Organización que integra individuos u otras organizaciones de distintos países que siguen una misma ideología. Himno internacional del movimiento obrero.

Překlad internacional překlad

Jak z spanělštiny přeložit internacional?

internacional spanělština » čeština

mezinárodní internacionální internacionál

Internacional spanělština » čeština

Internacionála

Příklady internacional příklady

Jak se v spanělštině používá internacional?

Citáty z filmových titulků

Es por esto que los chinos no pueden convertir esto en un incidente internacional.
Proto z toho Číňané nemůžou udělat mezinárodní incident.
Serán compesados con creces. con un auténtico número de magia internacional.
Bohatě vás ale odškodníme tím, že vám hned teď předvedeme vpravdě mezinárodní kouzelnickou show.
Llegan noticias de Ginebra. de que el famoso ladrón internacional, Gaston Monescu, robó en la Conferencia de paz de ayer.
Ze Ženevy přicházejí novinky. o slavném mezinárodním zloději, Gastonu Monescuovi, včera vyloupil mírovou konferenci.
Es un tipo peligroso, con una sólida carrera internacional.
Jedná se o mazaného mezinárodního zločince.
Ésa es la diplomacia internacional. de la que me jactaré ante mis nietos, esos diablillos horribles.
O téhle mezinárodní diplomacii se jednou budu chlubit svým vnoučatům, ohavným malým ďáblíkům.
En América terminamos la gran emisión internacional en honor al milagro realizado por el Dr. Beaumont.
Tohle je závěr americké části velkého mezinárodního vysílání. na počest novodobého zázraku, který vykonal doktor Evan Beaumont.
Será un conflicto internacional.
Nemůžou nic dělat. To by přeci vedlo k mezinárodnímu konfliktu.
Suena de lujo, internacional y sexy.
Na úrovni, světové a rajcovní.
La nación parásita de Judea es responsable. de buena parte del crimen internacional.
Parazitujíci židovský národ je též zodpovědný za velké procento mezinárodní kriminality.
Te veré en el Internacional a la 1 p.m.
Sejdeme se v jednu v baru international.
Al momento de levar anclas, cada barco mostrará su número. mediante el uso de banderas según el Código Internacional de Señales.
Po zvednutí kotvy každá loď oznámí své číslo vyvěšením vlajek podle Mezinárodního signálního kódu.
Mi lenguaje es internacional.
Můj jazyk je mezinárodní.
En unos pocos días, Dietrich estaba en Lisboa, Portugal centro de comunicación para el espionaje internacional.
Za pár dní byl Dietrich v portugalském Lisabonu, v komunikačním středisku pro mezinárodní špionáž.
Un monopolio internacional.
Mezinárodní monopol.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Demasiadas cosas han cambiado, pero una nueva aspiración a la igualdad social y económica y a la solidaridad internacional es urgentemente necesaria.
Na to se příliš mnoho změnilo. Nová touha po společenské a ekonomické rovnosti a mezinárodní solidaritě je však zoufale zapotřebí.
Peor aún, el gasto discrecional no militar incluye programas indispensables para el crecimiento económico, que a su vez es indispensable para la prosperidad y la posición internacional de los Estados Unidos en el futuro.
Ještě horší je, že nemandatorní neobranné výdaje zahrnují programy, které jsou nepostradatelné pro hospodářský růst - a hospodářský růst je nepostradatelný pro budoucí prosperitu a globální postavení Ameriky.
Favorece el comercio internacional y evita externalidades negativas.
Napomáhá mezinárodnímu obchodu a brání negativní dezinteresovanosti.
En raras ocasiones un país pequeño ha estado representado por un estadista de tal talla internacional; sólo Tomás Masaryk y Jan Smuts podrían compararse con él.
Jen vzácně malou zemi zastupoval státník takového světového formátu: srovnávat lze snad jen s Tomášem Masarykem a Janem Smutsem.
En la arena internacional, la pluma de Eban era su espada, y la palabra, su lanza.
Na mezinárodním kolbišti bylo Ebanovi jeho pero mečem a mluvené slovo kopím.
No se puede saber si habría triunfado, dada su carencia de una base política independiente. pero su prestigio y estatura internacional podrían haberle dado la oportunidad si hubiera querido lanzar el reto.
Vezmeme-li v úvahu neexistenci nezávislé politické základny, vůbec není jisté, zda by zvítězil, ale kdyby se byl rozhodl hodit rukavici svým protivníkům, jeho mezinárodní prestiž a pozice by mu dávaly šanci uspět.
La amenaza común del terrorismo internacional debe ser abordada en conjunto.
Společné hrozbě mezinárodního terorismu je nutno čelit společnými silami.
Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el Irán comenzó a enriquecer uranio en una instalación centrifugadora experimental el pasado mes de agosto y está construyendo mayores instalaciones subterráneas de enriquecimiento.
Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) začal Írán loni v srpnu obohacovat uran na pilotní centrifuze a buduje rozsáhlejší podzemní komplexy na obohacování uranu.
Los intentos de la OMS para fomentar reformas sustanciales a nivel internacional son cruciales.
Snaha WHO o podporu rozsáhlých reforem na mezinárodní úrovni je v tomto směru klíčová.
A finales de mayo la comunidad internacional tendrá la oportunidad de empezar a poner en marcha estas ideas en la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS -un momento de esperanza para la salud pública en todo el mundo.
Na konci května bude mít mezinárodní společenství příležitost započít s realizací těchto myšlenek na Schůzi WHO o světovém zdraví - pro veřejná zdravotnictví všude na světě to bude okamžik naděje.
La limpieza del delta del Níger brinda una oportunidad a Nigeria, a la industria petrolera y a la comunidad internacional para demostrar convincentemente que ha comenzado una nueva época.
Vyčištění delty Nigeru představuje pro Nigérii, ropný průmysl i mezinárodní společenství ideální příležitost přesvědčivě uvázat, že na obzoru je úsvit nové éry.
Giovanni Bisignani, el presidente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, un grupo industrial, criticó el cierre y dijo que no se había realizado ninguna evaluación del riesgo.
Giovanni Bisignani, šéf Mezinárodního sdružení pro leteckou přepravu, uzavření vzdušného prostoru kritizoval, neboť mu podle jeho slov nepředcházelo žádné hodnocení rizik.
Después de ocho años de administración internacional, la mayoría albana de Kosovo ha degustado la libertad y está ansiosa por alcanzar la independencia plena.
Po osmi letech mezinárodní správy zachutnala kosovské albánské většině svoboda a touží po úplné nezávislosti.
Pero esto tal vez sólo sea posible resucitando -y actualizando- una antigua institución de la comunidad internacional: una confederación de estados.
Dosáhnout jej ovšem bude možné jedině oživením - a aktualizací - staré instituce mezinárodního společenství: konfederace států.

Možná hledáte...