internacionalmente spanělština

světově, mezinárodně, internacionálně

Význam internacionalmente význam

Co v spanělštině znamená internacionalmente?

internacionalmente

De un modo internacional .

Překlad internacionalmente překlad

Jak z spanělštiny přeložit internacionalmente?

internacionalmente spanělština » čeština

světově mezinárodně internacionálně

Příklady internacionalmente příklady

Jak se v spanělštině používá internacionalmente?

Citáty z filmových titulků

Unión entre dos. familias internacionalmente prominente. los Hazeltines y los von Droste-Schattenburgs.
Mezinárodní svazek prominentních rodin Hazeltinových a von Droste Schattenburgů.
Éste es un buen sitio para Solan, aquí puede anunciarse internacionalmente.
Sluník zde může předložit zprávu, které se dostane mezinárodního rozšíření!
Haría una tremenda impresión internacionalmente.
Může to způsobit mezinárdní pobouření.
Aún se presenta internacionalmente ante miles de aficionados.
Vystupuje po celém světě a má tisíce uznalých fanoušků.
Mi plan es entrenar a golfistas internacionalmente competitivos.
Snažím se vychovat mezinárodně úspěšné golfisty.
El internacionalmente conocido, profesor Cavan.
Světově proslulý profesor Cavan!
Es buscado internacionalmente por varios cargos como manipulación de información, espionaje, ingeniería política terrorismo, y violación de la privacidad ciber-cerebral.
Mezinárodně hledaný za tucty prestupků - manipulace s akciemi, špionáž, politické inženýrství terorismus a narušení kyber mozkového soukromí.
Es una amiga con la que viajé. - Internacionalmente, me imagino.
Je to přítelkyně, se kterou jsem jednou cestoval.
Cómo pudo. un chiquillo afeminado del Berlín Este Comunista convertirse en el internacionalmente ignorado compositor que tienen frente a ustedes?
Jak se nějaký. pokleslý zženštilý klučina z komunistického východního Berlína stane mezinárodně ignorovanou zpěvačkou a skladatelkou. která teď jen tak tak stojí před vámi?
Cuando comenzamos a negociar internacionalmente, entramos a otra liga.
Když jsme začali prodávat do světa, byli jsme hned v jiné lize.
Especialmente siendo mi belleza tan conocida internacionalmente.
Zvlášť když moje krása je tak mezinárodně proslulá.
En seis meses, el estatuto de limitaciones termina y podré viajar internacionalmente otra vez.
Jasně! Za 6 měsíců mi vyprší zákaz cestování takže budu moci jet do zahraničí!
El futuro global. dictado por un zapato innovador, tu diseño. hecho con un material nuevo, lanzado con gran fanfarria. y siendo recibido internacionalmente con risas. y rechazo.
Naději na lepší budoucnost planety. zadupala do země tvoje nová bota. z revolučních materiálů, uvedená tento týden se slávou na trh. Teď po celém světě sklízí jen salvy smíchu. a opovržení.
Clasificaría internacionalmente a los diez años.
Mohli bychom ji dostat do národního týmu než jí bude deset.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Rusia se enfurecería, porque teme que la secesión de Kosovo -sea o no reconocida internacionalmente- pueda alentar a los movimientos separatistas en el ex imperio soviético.
Rusko by zuřilo, protože se obává, že odtržení Kosova - ať už mezinárodně uznané, či nikoli - by v bývalé sovětské říši mohlo rozdmýchat separatistické tendence.
Después de todo, los kurdos tienen, bajo cualquier criterio internacionalmente aceptado, el derecho a la autodeterminación.
Ostatně, podle všech mezinárodně uznávaných norem mají Kurdové právo na sebeurčení.
Espero ver que Asia está mejor integrada y más comprometida internacionalmente.
Doufám, že se dočkám Asie, která bude jak lépe integrovaná, tak i více mezinárodně angažovaná.
Después de todo, los bienes comparables suelen venderse internacionalmente a precios muy diferentes.
Srovnatelné zboží se koneckonců často ve světě prodává za velmi rozdílné ceny.
Me desesperaba pensar cuánto tiempo llevaría construir la infraestructura necesaria para que las empresas estonias compitieran internacionalmente.
Zoufal jsem si tehdy, jak dlouho asi potrvá vybudovat infrastrukturu potřebnou k tomu, aby byly estonské firmy mezinárodně konkurenceschopné.
En cambio, cuando reconocen que tienen dificultades para competir internacionalmente, recurren al proteccionismo.
A když zjistí, že mají potíže s mezinárodní konkurencí, raději se uchylují k protekcionismu.
No es probable que nadie certifique que el Iraq está libre de corrupción. ni siquiera que ocupe un puesto poco prominente internacionalmente en materia de corrupción.
Nikdo zřejmě není schopen doložit, že Iráku se korupce vyhýbá - ba ani to, že je mezinárodně na nízké příčce žebříčku zkorumpovanosti.
Con buena parte del sector industrial operando en pequeña escala, no ha de sorprender que muchas empresas no puedan competir internacionalmente.
Když se převážná část průmyslu skládá z drobných firem, není divu, že nejsou schopny mezinárodní konkurence.
El hecho de que ese asunto llegara hasta el escritorio del Presidente de los EE.UU. pone de relieve la necesidad de que los gobiernos movilicen sus recursos y colaboren internacionalmente.
Skutečnost, že se tato otázka dostala až na stůl amerického prezidenta, jen podtrhuje potřebu, aby vlády mobilizovaly své zdroje a spolupracovaly na mezinárodní úrovni.
La independencia de Transdniestria nunca se ha reconocido, ni por Moldavia ni internacionalmente.
Nezávislost Podněstří nikdy neuznalo ani Moldavsko, ani mezinárodní společenství.
De la misma manera, la UE debería comprometerse internacionalmente para asegurar que Internet siga siendo una parte esencial del sistema de comercio global.
Stejně tak by se EU měla zapojit mezinárodně tak, aby se zajistilo, že internet zůstane klíčovou částí globálního tržního systému.
Se producen (y se consumen) más de 80 millones de barriles diarios y una gran parte de esa producción se comercializa internacionalmente.
Denně se ropy vyprodukuje (a spotřebuje) přes 80 milionů barelů a velká část tohoto výstupu se mezinárodně obchoduje.
Como los Estados Unidos son unos defensores tan declarados de los derechos humanos internacionalmente, su falta de respeto de los derechos cobra un significado suplementario y contribuye al antiamericanismo en aumento en gran parte del mundo.
Jelikož jsou USA tak otevřeným obhájcem lidských práv po celém světě, jejich selhání tato práva respektovat má o to větsí význam a přispělo ke vzedmutí vlny antiamerikanismu ve velké části světa.
Que el presidente Kostunica se haya rehusado hasta ahora a siquiera discutir la posibilidad de enjuiciar a criminales de guerra que han sido acusados internacionalmente, no es un buen augurio.
Odmítnutí prezidenta Koštunici dokonce jen diskutovat o vydání mezinárodně uznaných válečných zločinců k soudu v tomto případě věru není nadějným znamením.

Možná hledáte...