international čeština

Příklady international spanělsky v příkladech

Jak přeložit international do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Sejdeme se v jednu v baru international.
Te veré en el Internacional a la 1 p.m.
Říkal, že pracuje jako cestovatel. pro International Geographical Society.
Me dijo que era un explorador para la Sociedad geográfica internacional.
VELKÁ CENA International Catholic Office of Cinema a VELKÁ CENA Superior Technical Film Commission za nejlepší snímek.
Festival de Cine Internacional, Cannes 1966 GRAN PREMIO del Departamento Católico Internacional del Cine y EL GRAN PREMIO de la Comisión Superior de Cine Técnico por Mejor Fotografía.
Let Braniff International Airways císlo 543 do Dalasu je nyní pripraven.
El vuelo 543 a Dallas de Braniff International está listo.
Let Braniff International Airways císlo 543.
Última llamada para el vuelo 543 de Braniff.
BBC ve spolupráci s Transworld International a Nimrod Productions v produkci Arthura E. Ricebachera a Davida A.
LA BBC PRESENTA UNA PRODUCCIÓN DE ARTHUR RICEBACHE.
Johnny Fontane zničil studiu Woltz International nejcennější talent.
Johnny Fontane robó a Woltz International su más valiosa promesa.
Parkuje v International Towers.
Vive en International Towers.
Vrátím tu Eleanor, ale jen proto, že vím ještě o jedné v International Towers na Long Beach.
Voy a devolver a Eleanor pero sólo por una razón, y es que hay otro en International Towers, en Long Beach.
Ještě že jsme včera viděli jiné v International Towers.
Si tenemos suerte hoy todavía podemos encontrar aquella que vimos en International Towers.
Postavte hlídku k International Towers na Long Beach.
Ponga un control en International Towers, en Long Beach.
Není nad to strávit dnešní překrásný den. na ploché dráze v Millstonu, kde se koná, a my doufáme, že další roky konat taky bude, první závod. Comtron International Demolition Derby.
Es un día bellísimo en el Autódromo Millston. y veremos un evento que esperamos ocurra anualmente. la Carrera de Demolición Internacional de Comtron.
Velká novinka z Wallstretu hovoří o tom, že Icebergs International byla koupena firmou Wometco Petroleum, aby se zajistily výnosy z daní na běžném trhu.
La gran noticia de hoy en Wall Street es que Icebergs Internacionales. fue comprado por Petróleo Wometco. para asegurar ventajas fiscales en el mercado común.
Divadroid International se velice omlouvá za nepříjemnosti.
Divadroid Internacional ofrece disculpas por cualquier inconveniente que esto haya provocado.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Toto hnutí má přitom značnou prestiž: skupiny jako Amnesty International nebo Human Rights Watch představují respektované hlasy, jimž vlády mnoha zemí cítí povinnost naslouchat.
Su propio prestigio es alto: grupos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch son voces respetadas a las que muchos gobiernos se sienten obligados a escuchar con atención.
Dnes jsou to sdružení typu Amnesty International nebo Hands Off Cain, která tlačí státy ke zrušení trestu smrti.
En la actualidad, asociaciones como Amnistía Internacional y Hands Off Cain son las que presionan a los Estados en pro de la abolición de la pena capital.
Od roku 1977 se společnost Gallup International dotazuje lidí po celém světě, jestli věří, že se příští rok budou mít lépe než ten minulý.
Desde 1977, Gallup International ha hecho encuestas a las personas en todo el mundo para saber si consideran que les irá mejor el siguiente año respecto al año previo.
Podle Hamasu jsou Židé (společně se svobodnými zednáři a dalšími hanebnými organizacemi jako Rotary International a Lions Club) zodpovědní jak za francouzskou a bolševickou revoluci, tak za první i druhou světovou válku.
Hamas considera que los judíos (junto con los masones y otras organizaciones nefastas como los Rotarios y el Club de Leones) son responsables de las revoluciones francesa y bolchevique y de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Před dvaceti lety se občanské hnutí vedené dobrovolnickou organizací Rotary International se zhruba 1,2 milionu členů ve více než 200 zemích odhodlalo k útoku.
Hace veinte años, un movimiento de origen popular encabezado por Rotary International, una organización voluntaria con alrededor de 1,2 millón de socios en más de 200 países, decidió atacar.
A pro mezinárodní ekologické skupiny jako je The Nature Conservancy, Conservation International, the World Wildlife Fund a the Wildlife Conservation Society znamená program přístup k mezinárodnímu rozvoji a filantropickému financování.
Y para grupos conservacionistas internacionales, como The Nature Conservancy, Conservation International, el World Wildlife Fund y la Wildlife Conservation Society, el programa da acceso a fondos filantrópicos y de desarrollo internacional.
Jak nám připomíná organizace Transparency International, odhalená korupce je v mnoha případech korupcí zabráněnou.
Como nos lo recuerda la organización de control Transparencia Internacional, en muchos casos la corrupción que se expone es corrupción que se previene.
Toto rozhodnutí následovalo po tajném vyšetřování organizace Animal Defenders International, které odhalilo šokující týrání cirkusových zvířat.
Esa decisión se produjo tras una investigación secreta de Animal Defenders International, que expuso el asombroso abuso al que se somete a los animales de circo.
Gatesově nadaci, UNICEF, organizaci Rotary International a řadě vlád se daří srážet počet úmrtí na obrnu na pouhou tisícinu úrovně vykazované o generaci dříve, díky čemuž je tato choroba na pokraji vymýcení.
La Fundación Gates, UNICEF, Rotary International y muchos gobiernos han logrado reducir las muertes por polio a una milésima parte de la tasa existente hace una generación, lo que lleva a que la enfermedad esté al borde de la erradicación.
Právě to prosazuje návrh ministra Browna, iniciativa nazvaná Mezinárodní finanční prostředky (IFF, International Finance Facility).
Eso es lo que hace precisamente la propuesta del ministro Brown: una iniciativa llamada Servicio Financiero Internacional (SFI).
Podnět přišel po zveřejnění záznamu tajně pořízeného organizací ochránců zvířat Animal Defenders International, na němž pracovník cirkusu opakovaně bije slonici Annu.
Fue presentada tras la publicación de una filmación oculta, obtenida por Animal Defenders International, de un trabajador de circo que golpea repetidas veces a Ana, una elefante.
Abychom byli spravedliví, společnost Raiffeisen International naopak oznámila, že podpoří svou ukrajinskou dceřinou společnost Bank Aval dodatečnými prostředky ve výši 180 milionů eur.
Para ser justos, Raiffeisen International ha anunciado que apoyaría a su filial ucraniana, Bank Aval, con 180 millones de euros adicionales.
Mezinárodní skupina Transparency International dokonce zařadila Gruzii mezi 10 nejzkorumpovanějších států na světě.
De hecho, el grupo de vigilancia Transparencia Internacional considera a Georgia una de las 10 naciones más corruptas del mundo.
Například finanční i morální podpora nadace George Sorose - International Science Foundation - udržela na vodou spravedlivý kontrolní systém, jenž byl zaveden v roce 1992 s pomocí Ruské nadace pro základní výzkum.
El apoyo financiero y moral de la Fundación Internacional para las Ciencias de George Soros, por ejemplo, mantuvo a flote un sistema de revisión por iguales (o pares) que se estableció en 1992 en la Fundación Rusa para la Investigación Básica.

Možná hledáte...