interna spanělština

Význam interna význam

Co v spanělštině znamená interna?

interna

Elecciones primarias, las que se hacen para designar a uno o más candidatos de un partido político u otra agrupación en unas futuras elecciones generales. Generalmente en plural.

Příklady interna příklady

Jak se v spanělštině používá interna?

Citáty z filmových titulků

En caso de empate, el caso se va a la Suprema Corte y puedo darle algo de información interna.
V případě remízy rozhodne Nejvyšší soud. Můžu vám předem dát pár důvěrných informací.
Causa de la muerte: hemorragia interna.
Příčina smrti - vnitřní krvácení.
El problema es que no es interna.
To je tím, že každý den musí dojíždět.
Sí, y una hemorragia interna le causó la muerte.
Ano. Zemřel na vnitřní krvácení.
Lo siento caballero. Es una línea interna.
Promiň kámo.Tohle je jen vnitřní linka.
Para la Comisión de Seguridad Interna. Asunto: Sky Hook.
Výboru pro vnitřní bezpečnost.
COMISIÓN DE SEGURIDAD INTERNA.Operación Sky Hook.
VÝBOR PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST.středisko Sky Hook.
En primer plano, la cuestión de la política interna francesa.
Pán v popředí se zajímá o francouzskou politiku.
Típico: la política interna siempre termina en nada.
Pivo a politika, z toho nemůže být nic dobrýho.
Como cirujano, no es asunto mío investigar la mente. pero diría que esa tensión es signo de una agotadora lucha interna.
Práce chirurga není zkoumat něčí mysl. myslím, že upjatost je známkou vyčerpávajícího vnitřního boje.
De pequeña estarías interna en un colegio. No sabe hacer de gallina.
Dělá z té madam slepičku.
No la hubiera salvado. La mujer sufría hemorragia interna.
Nemohl jsem ji zachránit, ta žena měla vnitřní krvácení!
Por vía interna o externa para el dolor.
Užívat vnitřně nebo vně na bolesti, otitidu, neuralgii, bolest hlavy.
Quizá haya una herida interna.
Mohl by mít vnitřní zranění.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Era menos hábil en la lucha política interna en Israel.
Méně zdatný byl v aréně izraelské politické rivality.
La propuesta de Abdullah podría debilitar su posición interna, sobre todo con relación a los poderosos grupos islámicos del país.
Abdulláhův návrh by tak mohl významně oslabit jeho domácí postavení, především ve vztahu k vlivným saúdskoarabským islamistům.
La forma en que sea recibida habrá de determinar no sólo el estado de las negociaciones entre israelíes y palestinos durante un largo tiempo, sino también la paz interna de Arabia Saudita.
To, jak bude přijata, může rozhodnout nejen o tom, jak se budou do budoucna vyvíjet izraelsko-palestinské vztahy, ale i o míru uvnitř Saúdské Arábie.
Los estadounidenses quieren que Turquía (miembro de la OTAN y aliado cercano de los EU desde hace mucho) forme parte de la UE, mientras que los europeos se quejan del papel que desempeñan los militares en la política interna del país.
Američané si přejí pro Turecko - dlouholetého člena NATO a blízkého spojence USA - plnohodnotné členství v EU, zatímco Evropané si stěžují na úlohu tureckých ozbrojených sil v domácí politice.
Para que la demanda interna impulse el crecimiento, las políticas deben desplazar recursos desde la inversión al consumo.
Má-li se domácí poptávka chovat jako motor růstu, měla by hospodářská politika přesunout zdroje z investic do spotřeby.
Esto es fundamental para inspirar confianza en los países asiáticos, que pueden ser persuadidos a favorecer las fuentes de demanda interna, en vez de las externas.
To má klíčový význam pro povzbuzení důvěry v asijských zemích, které by se pak mohly nechat přesvědčit, aby upřednostňovaly domácí zdroje poptávky namísto zdrojů vnějších.
Finalmente, a diferencia de Irak, la intervención no fracturó la estructura interna del estado afgano ni puso en peligro su cohesión.
Konečně, intervence na rozdíl od Iráku nerozlámala základy vnitřní struktury afghánského státu ani neohrozila jeho soudržnost.
Torturado por mi propio hermano (el jefe de seguridad interna de Museveni), fui liberado después de la presión local e internacional y dejé Uganda para ir a Gran Bretaña.
Než mě na nátlak ze strany místních i mezinárodních organizací nakonec pustili, mučil mě ve vězení můj vlastní bratr (šéf Museveniho vnitřní bezpečnosti). Nakonec jsem z Ugandy odjel do Británie.
Sin embargo, como vimos en 2004 y 2005, las exportaciones no son suficientes para crear un crecimiento sustancial si la demanda interna no sigue el mismo ritmo.
Jak jsme však viděli v letech 2004 a 2005, export na vytvoření robustního růstu nestačí, pokud ho nenásleduje také domácí poptávka.
Israel y Estados Unidos se negaron a aceptar el derecho de los palestinos a formar un gobierno de unidad con Hamas y Fatah y hoy, después de una lucha interna, sólo Hamas controla Gaza.
Všichni mezinárodní pozorovatelé volby jednomyslně posoudili jako čestné a spravedlivé.
El problema es que China ya hizo mucho para estimular la demanda interna, tanto a través del gasto gubernamental como obligando a sus bancos a prestar.
Problémem je skutečnost, že Čína už udělala mnoho pro stimulaci domácí poptávky, a to jak prostřednictvím vládních výdajů, tak i příkazem vlastním bankám, aby půjčovaly.
A la inversa, el Imperio Romano occidental no sucumbió ante otro Estado, sino por su decadencia interna y a consecuencia de los embates de tropeles de bárbaros.
Naopak Západořímská říše nepodlehla jinému státu, nýbrž vnitřnímu rozkladu a davům barbarů.
Los antiguos adversarios de los Estados Unidos se dedicaron a consolidar o compartir el poder o sufrieron una derrota interna o se enfrentaron con los Estados vecinos.
Někdejší američtí protivníci se buďto začali věnovat upevňování či dělbě moci, utrpěli domácí porážku, anebo konfrontovali sousední státy.
Los Estados Unidos, ávidos de energía, han dependido durante mucho tiempo del mercado global para satisfacer la demanda interna.
Energeticky hladová Amerika byla dlouho odkázaná na globální trh, aby uspokojila svou domácí poptávku.

interna čeština

Příklady interna spanělsky v příkladech

Jak přeložit interna do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Já jsem Hadley, interna.
Soy Hadley, medicina interna.
Podepiš, že ji může přijmout interna.
Necesito tu firma para ingresarla.
Vedeny s takovou silou, že levá i pravá žíla. jugularis interna byly přeťaty.
Forzado a tal extremo que las venas yugular. derecha e izquiera. han sido cortadas transversalmente.
Promiňte, jmenuji se doktor Milano, jsem medik (interna) pro toto podlaží.
Disculpen. soy el Dr. Milano. Soy el interno de este piso.
Interna, prosím?
Hospital Kalmont.
Interna je dole v chodbě na konci.
La sala principal está abajo del pasillo al final.
Vzali jsme ho jako interna sebou tento rok. Že jo, Tylere?
En realidad él es una pasantía con nosotros este año, no son ustedes, Tyler?
Máme aktivní tepenné krvácení z větve a. iliaca interna.
Tiene un sangrado arterial activo en una rama de la ilíaca interna.
Připravila jsem cévy na anastomózu a chci je připojit na arteria iliaca interna.
He preparado los vasos para la anastomosis, Y me gusta un de extremo a extremo con la ilíaca interna.

Možná hledáte...