internet spanělština

web, kybernetický svět, internet

Význam internet význam

Co v spanělštině znamená internet?

internet

Informática.| Gran red descentralizada de ordenadores, de ámbito global y públicamente accesible, que proporciona una ingente cantidad de servicios de comunicación de varios tipos, incluyendo la World Wide Web, el correo electrónico y muchos otros. Esta red permite compartir información y comunicarse desde y hacia cualquier parte del mundo.

Internet

Informática.| Gran red descentralizada de ordenadores, de ámbito global y públicamente accesible, que proporciona una ingente cantidad de servicios de comunicación de varios tipos, incluyendo la World Wide Web, el correo electrónico y muchos otros.

Překlad internet překlad

Jak z spanělštiny přeložit internet?

internet spanělština » čeština

web kybernetický svět internet World Wide Web WWW Internet

Internet spanělština » čeština

internet Internet kybernetický svět

Příklady internet příklady

Jak se v spanělštině používá internet?

Jednoduché věty

No quiero que todos en Internet sean capaces de acceder a mis fotos.
Nechci, aby všichni na internetu měli přístup k mým fotografiím.
El Internet está muy lento.
Internet je hrozně pomalý.
Está en el Internet.
Je na internetu.

Citáty z filmových titulků

No TV. Internet.
Ne v televizí, ale přes internet.
Internet se extiende como reguero de pólvora.
Internet je zlatý důl.
Tengo a historiadores de la segunda guerra mundial y a expertos regionales. examinando las imágenes del sitio de Internet.
Váleční specialisté a historici zkoumají obrázky z vysílání.
El que lo reconoció en Internet dice que fueron juntos a la secundaria.
Ten co ho poznal na internetu, říká, že spolu chodili na střední školu.
Pongamos una foto del brazalete en los periódicos y en Internet.
Dáme fotku toho náramku do novin a na internet.
Y una de ustedes, tuvo el descaro de subir el video a internet.
A někdo z vás měl ještě tu drzost dát na internet video.
Casi todos nuestros negocios se hacen por internet.
Devadesát pět procent našich obchodů děláme na internetu.
Pues felicidades. Escribes para la Internet.
Gratulace, píšeš pro web.
Sí, la atrapé en mi red de Internet, mamá.
Jo, nachytala jsem to, mami, na internetový síti.
Sí, busca una cita en Internet y córtate este cabello.
Domluv si rande přes internet a ostříhej si ty vlasy.
Esta cámara, amigo, enviará las imágenes a internet, para que Bobo vea lo que ellos hacen.
Tato kamera už několik dostala na net. Jen ať ju BOBO uvidí.
Por Bobo, mi nuevo jefe, y su chica pedida por internet!
Na BOBA,mýho novýho šéfa a na jeho super nevěstu!
Bobo, tomas a Lin Chow Bang como tu fiel esposa pedida por internet?
BOBO,chceš si vzít Lin Chow Bang za svou právoplatnou manželku?
Ves, se las come y las sube a Internet, hasta tu hermana!
Můžeš se sám podívat. co ten zkurvysyn udělal! A ještě to dal na internet!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

La idea de normalizar las relaciones con Israel ha generado una hostilidad feroz entre algunos líderes islámicos, tanto en las mezquitas como en internet.
Myšlenka normalizace vztahů s Izraelem vyvolala u některých imámů krajní odpor - v mešitách i na internetu.
Necesitamos cambiar el flujo de la información en la era de Internet.
Musíme změnit tok informací ve věku internetu.
Los creadores de Internet, parte de una pequeña y cerrada comunidad, se sentían muy cómodos con un sistema abierto en el que la seguridad no fuera una preocupación primordial.
Tvůrcům internetu, kteří představovali součást malé a uzavřené komunity, velmi vyhovoval otevřený systém, v němž bezpečnost není prvořadým zájmem.
Dado su carácter global, Internet requiere un grado de cooperación internacional para poder funcionar.
Vzhledem ke své globální podstatě vyžaduje internet určitý stupeň mezinárodní spolupráce, aby mohl fungovat.
Pasaron 15 años antes de que otros países pudieran competir exitosamente con el Silicon Valley de los Estados Unidos en semiconductores, pero menos de cinco años en tecnología para Internet.
Trvalo 15 let, než ostatní země začaly úspěšně konkurovat americkému Silicon Valley v oblasti polovodičů, ale méně než pět let v internetových technologiích.
Un avance tecnológico -máquina de vapor, computadoras, Internet- puede desempeñar un papel destacado.
Hlavní roli mohou hrát převratné technické objevy - parní stroj, počítače, internet.
CAMBRIDGE - Los datos masivos se crean a partir del rastro digital que dejamos cuando usamos tarjetas de crédito, teléfonos celulares o Internet.
CAMBRIDGE - Velká data (big data) tvoří digitální stopy, jež za sebou zanecháváme při používání kreditních karet, mobilních telefonů či webů.
Sabemos que queremos reemplazos de cadera y trasplantes de corazón, tratamientos de fertilidad y viajes aéreos baratos, calefacción central e Internet con banda ancha, y acceso exclusivo a la playa desde nuestras casas.
Víme, že chceme náhradní kyčelní kloub, transplantaci srdce nebo léčbu neplodnosti, že chceme levnou leteckou dopravu, ústřední vytápění, rychlý internet a exkluzivní přístup k pláži.
Esas cuestiones subyacentes parecen tanto más importantes cuanto que hace años que la red Internet cruje con la evidencia de la crisis por venir.
Těmto fundamentálním tématům přidává na důležitosti i to, že internet už několik let úpí pod tíhou důkazů o blížící se krizi.
Muchos millares de pacientes de todo el mundo, unidos por la red Internet, empezaron a describir experiencias con los medicamentos antidepresivos y problemas provocados por la abstinencia que poco se parecían a las advertencias del etiquetado.
Mnoho tisíc pacientů z celého světa, spojených prostřednictvím internetu, začalo popisovat své zkušenosti s antidepresivními léky a potíže při abstinenci, které se pramálo shodovaly s varováními na etiketách.
A lo largo de una pequeña cantidad de partidas en la Internet, no pude notar la diferencia fácilmente.
V případě několika her na internetu jsem nebyl schopen snadno rozpoznat rozdíl.
La llegada de Internet hizo que a las autoridades les resultara más difícil forjar las mentes tailandesas, conforme las fuentes noticiosas se multiplicaban y la resultante difusión de la información minaba la efectividad de la propaganda estatal.
S příchodem internetu se formování myšlení Thajců oficiálními místy ještě více ztížilo, neboť mediální zdroje se množily a výsledný rozptyl informací podkopával efektivitu státní propagandy.
En un mundo que se ha hecho más pequeño gracias a las telecomunicaciones modernas, la TV satelital y la Internet, todos los días nos vemos cara a cara con los vastos desafíos que nos sigue planteando el desarrollo.
Ve světě zmenšeném moderními telekomunikacemi, satelitní televizí a internetem se každodenně střetáváme s rozvojovými výzvami, jimž nadále čelíme.
SINGAPUR - La creciente facilidad con que la gente puede intercambiar bienes, servicios y mano de obra directamente a través de Internet está transformando el funcionamiento de las economías modernas.
SINGAPUR - Zvyšující se schopnost lidí směňovat zboží, služby a práci přímo prostřednictvím onlinových platforem mění způsob fungování moderních ekonomik.

internet čeština

Překlad internet spanělsky

Jak se spanělsky řekne internet?

internet čeština » spanělština

Internet internet

Internet čeština » spanělština

Internet Red internet ciberespacio

Příklady internet spanělsky v příkladech

Jak přeložit internet do spanělštiny?

Jednoduché věty

Internet je hrozně pomalý.
El Internet está muy lento.

Citáty z filmových titulků

Dejte to na internet.
Ponlo en línea.
Ne v televizí, ale přes internet.
No TV. Internet.
Budu to vysílat živě, přes internet.
Transmitiré todo el evento en vivo a través de la red mundial.
Internet je zlatý důl.
Internet se extiende como reguero de pólvora.
Dáme fotku toho náramku do novin a na internet.
Pongamos una foto del brazalete en los periódicos y en Internet.
Je to starý, ale na internet se dostaneš.
Es viejo, pero te podrás conectar.
Měli bychom to dát na internet.
Deberíamos ponerlo en la red.
A někdo z vás měl ještě tu drzost dát na internet video.
Y una de ustedes, tuvo el descaro de subir el video a internet.
Dick Van Dykeovo čtení se dostalo na internet.
La lectura de Dick Van Dyke se viralizó.
Domluv si rande přes internet a ostříhej si ty vlasy.
Sí, busca una cita en Internet y córtate este cabello.
Můžeš se sám podívat. co ten zkurvysyn udělal! A ještě to dal na internet!
Ves, se las come y las sube a Internet, hasta tu hermana!
Čas vejít na internet.
Hora de entrar a la red.
Internet je zřejmě dobrej i na něco jinýho než na porno.
Ya veo que Internet sirve para otra cosa que no sea sólo porno.
No tak, už jsem dřív randila přes internet. Pošleš e-mail, jsi nadšený, čekáš, dostaneš e-mail zpět.
Me gustaría creer que. que saben apreciar a las mujeres.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Vzhledem ke své globální podstatě vyžaduje internet určitý stupeň mezinárodní spolupráce, aby mohl fungovat.
Dado su carácter global, Internet requiere un grado de cooperación internacional para poder funcionar.
Nemusí přitom jít jen o internet.
Y no tiene por qué ser así sólo en la esfera en línea.
Hlavní roli mohou hrát převratné technické objevy - parní stroj, počítače, internet.
Un avance tecnológico -máquina de vapor, computadoras, Internet- puede desempeñar un papel destacado.
Víme, že chceme náhradní kyčelní kloub, transplantaci srdce nebo léčbu neplodnosti, že chceme levnou leteckou dopravu, ústřední vytápění, rychlý internet a exkluzivní přístup k pláži.
Sabemos que queremos reemplazos de cadera y trasplantes de corazón, tratamientos de fertilidad y viajes aéreos baratos, calefacción central e Internet con banda ancha, y acceso exclusivo a la playa desde nuestras casas.
Těmto fundamentálním tématům přidává na důležitosti i to, že internet už několik let úpí pod tíhou důkazů o blížící se krizi.
Esas cuestiones subyacentes parecen tanto más importantes cuanto que hace años que la red Internet cruje con la evidencia de la crisis por venir.
Při odpovědích na tyto otázky budou hrát klíčovou roli pokroky ve vědě a technice (například nové metody výroby energie, sledování nebo učení přes internet).
Es cierto que la respuesta a estas cuestiones dependerá sobremanera de los avances en ciencia y tecnología (por ejemplo, las nuevas formas de producción de energía, vigilancia o aprendizaje a distancia).
Většině těch, kdo surfují po webu, poskytuje internet falešný pocit naprosté svobody, moci a anonymity.
A la mayoría de los cibernavegantes, la Internet nos da una falsa sensación de libertad, poder y anonimato completos.
Vysokorychlostní internet je samozřejmě tak důležitou zpřístupňující technologií, že jeho plný ekonomický dopad lze těžko předvídat, zvláště když se bude lišit podle místních podmínek.
Naturalmente, la banda ancha es una tecnología instrumental tan importante, que resulta difícil predecir sus efectos económicos plenos, que variarán según las circunstancias locales.
A jakmile je internet zpřístupněný, pomáhá vytvářet další pracovní místa v širší ekonomice.
Una vez instalada, la banda ancha contribuye a la creación de más puestos de trabajo en el resto de la economía.
Vedle přímých dopadů na hospodářský růst a tvorbu pracovních míst může mít rychlý internet také některé další velmi důležité přínosy pro nejméně rozvinuté země (LDC).
Aparte de los efectos directos en el crecimiento económico y en la creación de puestos de trabajo, la banda ancha puede brindar otros beneficios muy importantes a los países menos adelantados.
Internet byl vždy výsledkem kolektivní spolupráce a musí tomu tak být i nadále, přičemž každý aktér bude hrát svou roli.
Internet siempre ha sido un proyecto de esfuerzo conjunto, y así debe seguir, en el que cada actor participe.
Není pochyb, že internet může posloužit jako nástroj demokratizace.
No hay duda de que la Internet puede ser una herramienta de democratización.
Jak ví každý francouzský žák páté třídy, internet byl vynalezen v Paříži.
Como sabe todo estudiante francés de quinto de primaria, la red Internet fue inventada en París.
Minitel i internet byly založeny na vzniku digitálních informačních sítí.
Tanto Minitel como Internet se basaron en la creación de redes de información digital.

Možná hledáte...