intolerancia spanělština

nesnášenlivost

Význam intolerancia význam

Co v spanělštině znamená intolerancia?

intolerancia

Incapacidad de tolerar. Incapacidad de aceptar o respetar las opiniones, ideas o creencias de otros cuando no coinciden con las propias. Medicina.| Incapacidad anormal del sistema digestivo de digerir ciertos alimentos.

Překlad intolerancia překlad

Jak z spanělštiny přeložit intolerancia?

intolerancia spanělština » čeština

nesnášenlivost dogmatismus bigotnost

Intolerancia spanělština » čeština

Intolerance

Příklady intolerancia příklady

Jak se v spanělštině používá intolerancia?

Citáty z filmových titulků

No los olviden y no aplaudan las mentiras de la intolerancia fanática.
Nezapomeňte na ně a nenechte se svést lží fanatické netolerance.
Luchemos para liberar el mundo, romper las barreras nacionales, terminar con la codicia, el odio y la intolerancia.
Za osvobození světa, za zrušení bariér mezi národy, za odstranění chamtivosti, nenávisti a nesnášenlivosti.
Tu intolerancia con la debilidad.
Tvojím pohrdáním slabostmi, tvojí absolutní netolerancí.
Tu intolerancia me enoja.
Tvá netolerantnost mě rozčiluje.
Con pureza de corazón y correcto pensamiento de mente nos armamos de intolerancia contra toda maldad.
S čistotou v našich srdcích, se správnými názory v našich myslích jsme vyzbrojeni nesnášenlivostí k jakémukoliv zlu.
Brutalidad, estupidez, intolerancia.
Násilí, stupidita, fanatičnost.
Usted es el profesor acusado de intolerancia.
Vy jste ten učitel, fanatik.
Deje la intolerancia en sus aposentos.
Fanatizmus si nechte v kajutě.
La ignorancia es la madre de la intolerancia.
Nevzdělanost je matkou každé nesnášenlivosti.
Y no se dan cuenta que la culpa es de nuestra intolerancia.
Ale nikdo se neptá, zda je to liberální.
Cuidaos de estas cosas: intolerancia, pedantería. y de la necia mezquindad.
Mějte se napozoru před těmi věcmi, úzkoprsé, padantské a tupé malichernosti.
Violencia, codicia, intolerancia, pereza, celos.
Násilí,chamtivost, netolerance, lenost, opilství.
Eso Es intolerancia política!
To je politická intolerance!
Ahí es donde aprendiste intolerancia.
Tak tam jste studoval fanatismus.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

La gran mancha en la trayectoria de Meles siempre será su intolerancia del disenso.
Velkou skvrnou na Melesově bilanci bude vždy jeho netolerance vůči disentu.
El hecho de que 15 de los 19 secuestradores de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU. fueran saudíes cristalizó una visión de larga data que considera al reino como un bastión del autoritarismo y la intolerancia.
Skutečnost, že patnáct z devatenácti únosců letadel, kteří 11. září 2001 zaútočili na Spojené státy, byli Saúdové, dala vykrystalizovat dávnému pohledu na království jako na baštu autoritářství a netolerance.
Están conscientes de que los al-Saud tienen que elegir: o continuan por la estrecha senda de la represión y la intolerancia étnica y religiosa, o adoptan una política más abierta e incluyente.
Chápou, že Saúdovci si musí vybrat: buď budou pokračovat úzkou stezkou represí a etnické a náboženské nesnášenlivosti, nebo přijmou otevřenější politiku, přístupnou pro všechny.
Si permanecen cerrados, se convertirán en rehenes de las fuerzas de la intolerancia que amenazan al régimen.
Jestli ale zůstanou uzavření, stanou se rokujmími sil netolerance, které ohrožují režim.
Los arrestos en Ghana, aunque son típicos de la intolerancia africana contra los homosexuales, fueron aún más escandalosos porque en la capital, Accra, hay una población importante de gays y lesbianas.
Přestože pro africkou bigotnost ve vztahu k homosexuálům jsou zatčení, k nimž v Ghaně došlo, charakteristická, překvapují tím víc, že gayům a lesbickým ženám se ve skutečnosti v ghanském hlavním městě Akkře daří dobře.
Estas medidas operativas se han complementado con políticas cuidadosamente calibradas que tienen por objetivo reconocer la diversidad social, pero reducen el espacio político disponible para la intolerancia y el fanatismo.
Tato operativní opatření jsou doplněna o pečlivě kalibrované politické přístupy, jejichž cílem je připouštět sociální rozmanitost, ale současně zmenšovat politický prostor pro netoleranci a náboženský fanatismus.
Es aquí donde Europa tiene un objetivo alrededor del cual se puede reagrupar, un mensaje que puede proyectar ecos poderosos en un mundo rasgado por la intolerancia y el fanatismo religioso.
Právě v této oblasti má Evropa cíl, za nějž se může jednotně postavit - jde o poselství, které může jasně zaznít ve světě rozpolceném náboženskou nesnášenlivostí a fanatismem.
Las fatuas promulgadas después de Bin Baz son casi horrendas en su intolerancia y virulencia, y ciertamente dan una apariencia de atraso y antimodernidad.
Fatwy vyhlašované po Ibn Bazovi jsou ve své netoleranci a jedovatosti téměř děsivé a rozhodně se jeví jako krok zpět a vzdor modernitě.
Las sociedades sin timón son presa fácil de la intolerancia.
Společnosti bez jasného vedení se stávají snadnou kořistí bigotnosti.
Este tipo de intolerancia, destinada a movilizar a las fracciones más ignorantes de la sociedad rusa detrás del presidente al consentir sus prejuicios, debería generar más protestas de las que genera.
Tento druh fanatismu, který má za prezidentem sešikovat nejneznalejší části ruské společnosti tím, že bude brnkat na strunu jejich předsudků, by měl vyvolat mohutnější protesty, než zatím vyvolává.
En Medio Oriente sobra intolerancia y faltan acuerdos sobre las fronteras entre gobierno y sociedad, o el papel de la religión.
Blízký východ trpí příliš velkou netolerancí a příliš malou shodou v otázce hranic mezi vládou a společností nebo v otázce role náboženství uvnitř nich.
Los cinco siglos de guerra contra los otomanos también ayudaron a alimentar la intolerancia y los prejuicios anti-islámicos.
Pětisetletý válečný konflikt s Otomany také přispěl k přiživování protiislámských předsudků a netolerance.
El hecho de que los rusos toleren un gobierno de ex miembros de la KGB, para quienes la falta de compasión y la intolerancia al disentimiento es la norma, refleja su agotamiento del alboroto de los últimos veinte años.
Skutečnost, že Rusové tolerují vládu bývalých příslušníků KGB, pro něž je nemilosrdnost a nesnášenlivost vůči nesouhlasu standardem, odráží jejich únavu z vřavy posledních dvaceti let.
Más democracia puede significar en realidad menos liberalismo y más intolerancia.
Více demokracie může ve skutečnosti znamenat méně liberalismu a více nesnášenlivosti.

Možná hledáte...