nu | in | Inn | GNU

inu čeština

Příklady inu spanělsky v příkladech

Jak přeložit inu do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Inu, pánové, situace se zdá být jasná.
Bien, caballeros, la situación parece perfectamente clara.
Inu, to je velmi jemně řečeno.
Bueno decir eso es quedarse corto.
Inu, já normálně ne.
Yo no creo en ella, habitualmente.
Inu, člověk je náramně přizpůsobivé zvíře.
Es cierto que el hombre se adapta fácilmente.
Inu, ani já jsem nevěřil.
Bueno, yo tampoco creía.
Inu dobrá, nechme rozhodnout našeho dřevěného chlapečka.
Muy bien, veremos que dice Cabecita de Madera.
Inu, inu.
Bien, bien.
Inu, inu.
Bien, bien.
Inu, pane, na přímou řeč a jasnou domluvu!
Bueno, señor. por que hablemos sin rodeos y nos entendamos.
Inu, přinejmenším mi slušej.
Pero que hace con un reloj un tipo que se acuesta al anochecer y se levanta al amanecer? Bueno, queda muy bonito puesto.
Inu. na jakoukoliv.
Pues.. cualquiera en absoluto.
Inu, já musím odjet, jak je vidno.
Bueno, parece que debo irme.
Inu, pokud je to tak, začínají se hroutit. Jasné znamení.
Si eso es cierto, es que se están viniendo abajo; eso lo demuestra.
Inu, popravdě řečeno. Zamilovala.
Bueno francamente sí.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Inu, odjela bych na výcvik pro kosmonauty, samozřejmě!
Pues por supuesto, me entrenaría para ser cosmonauta.
Inu, vždyť to děláme neustále.
Pues es que eso exactamente es lo que hacemos todo el tiempo.
Inu, ano i ne.
Sí y no.
Můj přítel, intelektuál Kíán Tádžbachš, je v Íránu ve vězení za to, že - inu, že je intelektuál.
Mi amigo, el intelectual Kian Tajbakhsh está encarcelado en Irán por ser un intelectual.
Inu, jde o jeden z oněch až příliš častých kompromisů, k nimž dospějí hlavy států a vlád zemí EU, když se snaží prokousat se některými praktickými problémy a jiné odložit.
Bueno, es uno de esos demasiado frecuentes compromisos difíciles alcanzados por líderes de estado y de gobierno de la Unión Europea (UE) que buscan rodear y atravesar algunos problemas prácticos al mismo tiempo que postponen otros problemas.
Inu, fakta mu protiřečí: politika, kterou přímo či nepřímo obhajuje - například využití nejprve deficitů a potom inflace k řešení fiskálních problémů -, je pro situaci chudých obzvlášť nepříznivá.
Bueno, los datos lo contradicen: utilizar políticas que él apoya directa o indirectamente, tales como usar los déficits primero y la inflación después para resolver los problemas fiscales, resulta especialmente dañino para los pobres.
Inu, Gatorade a Powerade by rozhodně těšilo, kdybychom vypili víc jejich produktů. Přimět nás, abychom se nalokali víc, než bychom přirozeně učinili, se jeví jako geniální marketingový tah.
Obviamente, Gatorade y Powerade quieren que bebamos más de sus productos, y hacernos ingerir más sorbos que lo natural parece una brillante movida de mercadeo.
Inu, Ruská církev požehnala poslednímu carovi, ale zapomněla na jeho sloužící.
Así pues, la Igesia Rusa bendijo al último Zar, pero se olvidó de sus sirvientes.
Inu, samozřejmě že Putin a před ním Jelcin.
Pues Putin, naturalmente, y Yeltsin antes de él.
Inu, ano.
Bueno, pues sí.
Vzhledem k dnešním mimořádně nízkým dlouhodobým úrokovým sazbám by roční náklady vyšly na - inu, na pár šupů.
En vista de que en la actualidad los tipos de interés a largo plazo son excepcionalmente bajos, los costos anuales serían. irrisorios.
Inu, představte si, že máte zápal plic, ale myslíte si, že je to jen silné nachlazení.
Bueno, imagine que tiene neumonía, pero cree que es sólo un resfriado fuerte.