Reus | zuš | úzus | ešus

Zeus angličtina

Zeus

Význam Zeus význam

Co v angličtině znamená Zeus?

Zeus

type genus of the family Zeidae Zeus (Greek mythology) the supreme god of ancient Greek mythology; son of Rhea and Cronus whom he dethroned; husband and brother of Hera; brother of Poseidon and Hades; father of many gods; counterpart of Roman Jupiter
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLevné, nebo drahé? | Cheap or expensive?Patnáct anglických vět na téma ceny a útraty.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Zeus překlad

Jak z angličtiny přeložit Zeus?

Zeus angličtina » čeština

Zeus

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Zeus?

Zeus angličtina » angličtina

genus Zeus Olympian Jupiter Jove

zeus angličtina » angličtina

jupiter
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Zeus příklady

Jak se v angličtině používá Zeus?

Citáty z filmových titulků

And now, we see Vulcan forging thunderbolts and handing them over to the king of all the gods, Zeus, who plays darts with them.
Pak uvidíme Vulkána, kterak vyrábí blesky a posílá je králi všech bohů, Diovi, který s nimi hraje šipky.
Boy, is he gonna be impressed when I bring home the son of Zeus!
Bude tak ohromený, až přivedu domů Diova syna!
The law of Zeus the avenger.
Jsem Polyphemus, já jsem syn Neptuna.
What do I care about Zeus?
Neptun!
Oh, great Zeus, king of all.. wegiveto youPolydorus, Prince of Troy.
Ó velký Die, králi všeho, odevzdáváme ti Polydora, prince Tróje.
Mighty Zeus, help me find a weakness.
Mocný Die, dej mi najít jeho slabinu.
At the birthplace of Zeus.
Na horu Idu?
O Zeus. avenger of my enemies.
O Die. mstiteli mých nepřátel.
O, Zeus!
Ó Die!
Zeus, king of the gods of the Greeks write in the ashes so that I may read the future.
Die! Králi řeckých bohů! Vyjev svou vůli do popela, abych mohl věštit budoucnost.
You will do all these things without fear or wound because Zeus commands it.
Učiníš tak beze strachu, neboť tak poroučí Zeus.
If I'm protected by Zeus, I will have no need of this.
Jestli mě chrání Zeus, meč nebudu potřebovat.
Pelias it is also foretold that although you will win the throne of Aristo you will, when Zeus ordains, lose it to one of Aristo's children.
Věštba také říká, že sice získáš Aisónův trůn, ale svrhne tě z něj jedno z Aisónových dětí, až určí Zeus.
It is the will of Zeus.
To je Diova vůle.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

These individuals - whose course to Europe resembles that of the Phoenician Princess Europa, who arrived from Tyre on Zeus's back several millennia ago - are being wholly rejected; indeed, walls are being constructed to keep them out.
Tito jednotlivci - jejichž cesta do Evropy připomíná cestu fénické princezny Európy, která před několika tisíciletími dorazila z Týru na Diových zádech - jsou zcela odmítáni; dokonce se staví zdi, které jim mají bránit v příchodu.
But their adherence to Islam is illustrated by the example of a man I once saw at Muslim prayer in the ruins of the ancient Zeus temple in a small town on the Aegean coast.
Jejich věrnost islámu však dobře ilustruje příklad muže, kterého jsem kdysi viděl při muslimské modlitbě v troskách starověkého Diova chrámu v jednom malém městě na břehu Egejského moře.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »

Zeus čeština

Překlad Zeus anglicky

Jak se anglicky řekne Zeus?

Zeus čeština » angličtina

Zeus Olympian

Příklady Zeus anglicky v příkladech

Jak přeložit Zeus do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Zeus posílá blesk na Odysseovu loď, aby se pomstil.
Jupiter delivers the lightning on Ulysses' ship to avenge himself.
Učiníš tak beze strachu, neboť tak poroučí Zeus.
You will do all these things without fear or wound because Zeus commands it.
Jestli mě chrání Zeus, meč nebudu potřebovat.
If I'm protected by Zeus, I will have no need of this.
Věštba také říká, že sice získáš Aisónův trůn, ale svrhne tě z něj jedno z Aisónových dětí, až určí Zeus.
Pelias it is also foretold that although you will win the throne of Aristo you will, when Zeus ordains, lose it to one of Aristo's children.
Zeus tě obdaroval královstvím.
Zeus has given you a kingdom.
Proč Zeus poručil, abych ji zabil, když stačilo zabít pouze Jásona?
Why did Zeus drive me to kill this girl when the only one I needed to kill was Jason?
Zeus neporoučí lidem takové skutky.
Zeus cannot drive men to do what you have done.
Ale Zeus určil, že ti smím pomoci pouze pětkrát. Nic neříkej.
But my lord Zeus has decreed a limit to the number of times I may help you when you call upon me.
Zeus má pro něho další úkoly.
Zeus has other tasks for him.
Zeus mě obdařil věšteckým duchem a já jej zneužil. Zbavil mě zraku.
Zeus gave me the gift of prophecy, but I misused it so I was blinded.
Jestli je seslal Zeus, nesmíme se do toho míchat!
If Zeus sent those creatures to plague him we'd be unwise to interfere.
Byl jsi nakonec přece jen Zeus?
I wonder. were you really Zeus, after all?
Předávám Zeus 4 Polární základně.
Handing Zeus 4 to Polar base.
Zeus 4 Snowcapu.
Zeus 4 to Snowcap.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...