arch | mrcha | parch | March

archa čeština

Překlad archa anglicky

Jak se anglicky řekne archa?

archa čeština » angličtina

ark Noah’s ark

Archa čeština » angličtina

Noah’s Ark
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady archa anglicky v příkladech

Jak přeložit archa do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Noemova archa a dřevění vojáčci.
Noah's arks and wooden soldiers.
Co je to, seržante, Noemova archa?
WHAT IS THIS, SERGEANT, NOAH'S ARK?
Noemova archa 20. století.
A 20th century Noah's ark.
Noemova archa.
The sacrifice of Noah.
Archa Stvoření musí být chráněna nade vše ostatní.
The Genesis Ark must be protected above all else.
Archa Stvoření je připravena.
The Genesis Ark is primed.
Archa potřebuje prostor 30 čtverečních mil.
The Ark needs area of thirty square miles.
Archa Stvoření pohyblivá.
Genesis Ark mobile.
Archa Stvoření se otevře!
The Genesis Ark will open.
Jako archa.
DODO: Like the Ark.
Archa?
COMMANDER: The Ark?
Noemova archa.
Yeah, Noah's Ark.
Archa není hotova. Hospodin čeká, až ji dokončíme.
The Lord waiteth upon our work.
Kam nás archa zanese?
Where will the ark have carried us?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Prométheus, Médeia, Amazonky a v sousední Arménii Noemova archa - počátky Evropy našich mýtů jsou právě zde.
Prometheus, Medea, the Amazons and, in neighboring Armenia, Noah's Ark - the Europe of our myths starts here.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...