mimi | mimick | minim | Miami

mimic angličtina

napodobit, imitátor

Význam mimic význam

Co v angličtině znamená mimic?
Definice v jednoduché angličtině

mimic

To mimic is to copy something very closely. He mimicked the unusual way his friend walked.

mimic

A mimic is a person who copies others very closely. She was an excellent mimic. A mimic is a person who acts in a mime. She was the best mimic in the theatre company.

mimic

constituting an imitation the mimic warfare of the opera stage — Archibald Alison imitate (a person or manner), especially for satirical effect The actor mimicked the President very accurately someone who mimics (especially an actor or actress)
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »

Překlad mimic překlad

Jak z angličtiny přeložit mimic?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako mimic?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »

Časování mimic časování

Jak se v angličtině časuje mimic?

mimic · sloveso

Příklady mimic příklady

Jak se v angličtině používá mimic?

Jednoduché věty

She was trying to mimic Michael Jackson's dance moves.
Snažila se napodobit taneční pohyby Michaela Jacksona.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

I think it will benefit you more rather then trying to mimic being generous with rotten grain.
Myslím, že tohle by bylo větším přínosem než obdarovávat lidi shnilým obilím.
We invoke love, call it beg for it, cry for it, try to mimic it. We think that we own it, we lie about it.
My vzýváme lásku, voláme ji, prosíme o ni, křičíme na ni, zkoušíme ji napodobit, myslíme si, že ji máme, lžeme.
Forcing a helpless recruit to mimic a common harlot?
Když nutil bezmocného rekruta hrát prostitutku?
Allow me. I'm a bit of a famous mimic. You know.
Dovolte, umím napodobovat, třeba Cagneyho.
The dependant surrendering the autonomy of his own nervous system to that of the object of his dependency, and altering his patterns of electro-chemical discharge to mimic those of his object.
Závislý se vzdává řízení svého nervového systému ve prospěch objektu své závislosti. Pozměňuje vzorce svého elektrochemického chování aby napodobovalo to svého objektu.
If our dance is mimic again in semi-finals, wwe may forfeit the competition.
A co je ta špatná zpráva? pokud budete v semifinále tanec zase jen napodobovat, tak se na tu soutěž můžem vykašlat.
And as you know, I'm a gifted mimic.
A jak víš, jsem nadaný imitátor.
John is a mimic of uncanny ability.
John dokáže neuvěřitelně napodobovat.
John is an excellent mimic. Any animal that he has heard.
John je vynikající imitátor jakéhokoli zvířete, které slyšel.
According to the book, his urge to mimic should return with his health.
Podle knížky by se mu touha imitovat hlasy měla vrátit, až se uzdraví.
It tunes into an individual psyche and adapts to mimic his mental state.
Vyladí se na duši jedince a přizpůsobí svůj terén tak, aby byl odrazem jeho duševního stavu.
Then it touched my hand and it began to mimic my cellular structure.
Pak se dotkla mé ruky a začala kopírovat mou buněčnou strukturu.
They are designed to learn and mimic your neural firing patterns.
Mají zjistit a napodobit tvoje neurální procesy.
Some tanuki decided to work in teams and mimic a single human.
Někteří jezevci se rozhodli pracovat v týmu a vystupovat jako jeden člověk. Jsi v pořádku?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

But what if the EFSF were to mimic Banco del Pacífico in a transparent way, say, by setting a threshold spread level above which it would fund buy-backs of any Greek bond in the market?
Co kdyby ale EFSF chtěl napodobit Banco del Pacífico transparentním způsobem, kupříkladu stanovením mezní výše rozpětí, nad níž by financoval odkupy řeckých dluhopisů na trhu?
Of course, developing countries should not simply mimic developed economies' tax systems.
Rozvojové země by samozřejmě neměly jednoduše okopírovat daňové soustavy existující v rozvinutých ekonomikách.
They regard Hong Kongers' democratic demands as a misguided effort to mimic Western politics, or even as a form of nostalgia for British imperialism.
Demokratické požadavky hongkongských občanů pokládají za pomýlenou snahu napodobovat západní politiku, či dokonce za jistou formu nostalgie po britském imperialismu.
Israel could then mimic other nuclear-armed states by flexing its capacity through announcement and transparent nuclear deployment on land and sea, thereby promoting deterrence.
Izrael by pak mohl napodobit jiné jaderné státy, stavět na odiv své kapacity prostřednictvím jejich oznamování a viditelného rozmisťování na souši i na moři a tím uplatňovat jaderné odstrašení.
Consider Moscow, a highly seasoned imitator (though nowhere in the league of St. Petersburg, that baroque Italianate city on the Neva, as an urban mimic).
Vezměme si Moskvu, tuto značně ostřílenou napodobitelku (třebaže coby městské mimikry se ani zdaleka nemůže srovnávat s Petrohradem, oním barokně poitalštěným městem na Něvě).
Motion scaling - which allows the robotic arms to mimic the exact movements of the surgeon's hands, but on a much smaller scale - will enable surgeons to manipulate tissue that is too small for the naked eye to detect.
Škálování pohybu - díky němuž mohou robotické paže napodobovat přesné pohyby rukou chirurga, ale v mnohem menším měřítku - umožní chirurgům manipulovat s tkání, která je příliš malá na to, aby se dala detekovat pouhým okem.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...