sr | srp | SRN | Srb

srí čeština

Příklady srí francouzsky v příkladech

Jak přeložit srí do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Já šel za Smythem až na Srí Lanku, dal jsem mu 24 hodin, aby si dal před odjezdem do pořádku své záležitosti.
J'ai retrouvé Smythe au Sri Lanka et lui ai donné 24 heures pour boucler ses affaires avant de le ramener.
A tak jsem na Srí Lance, bejvalým Cejlonu, ve 3 ráno sháněl 1000 hnědejch lentilek do sklenky na brandy, jinak Ozzy odmítal jít ten večer na pódium.
Et me voilà au Sri Lanka, anciennement Ceylan, à 3 h du mat', à la recherche de 1000 M Ms pour remplir un verre à cognac, sinon, Ozzy refusait de jouer ce soir-là.
Pamatuju se, že jsem na podobným místě už kdysi byl. Na Srí Lance. Bývalým Cejlonu.
Je me rappelle, une fois, dans un endroit comme ici, au Sri Lanka, anciennement Ceylan, il était 3 h du mat' et je cherchais 1000 M Ms pour remplir un verre à cognac, sinon, Ozzie refusait de jouer.
Na Srí Lance, zmítané konflikty mezi většinovými Sinhálci a menšinovými Tamily, vláda prvomájové průvody zakázala.
Sri Lanka, secoué par les conflits entre la majorité et les Tamils minoritaires, interdit la fete du 1er mai.
Na Srí Lance? V Japonsku?
Europe, Sri Lanka, Japon?
Jeden z našich věrných diváků nám poslal záznam, na kterém je údajně. Mexická uhrančivá žába z jižní Srí Lanky.
Un téléspectateur nous a envoyé un film où l'on voit ce qu'il prétend être la grenouille mexicaine hypnotique du Sud du Sri Lanka.
Jsem smrtelná mexická uhrančivá žába z jižní Srí Lanky.
C'est moi, la grenouille mexicaine hypnotique du Sud du Sri Lanka.
To je žába ze Srí Lanky. - Cartmane!
Au Sri Lanka, elles parlent.
Když dokážeme, že mexická uhrančivá žába z jižní Srí Lanky je výmysl Jimba s Nedem, možná ten jejich pořad stáhnou nebo je dokonce zabijou!
Si on prouve que cette grenouille n'est qu'une invention, Jimbo et Ned seront interdits d'antenne, peut-être même tués.
Mexická uhrančivá žába z jižní Srí Lanky.
C'est elle! La grenouille hypnotique.
A co masakry na Srí Lance?
Et les massacres au Sri Lanka, chérie?
Ona odjela na Srí Lanku nebo kam, já byl, kde jsem byl, a za 20 let začínáme, kde jsme skončili.
Elle est partie au Sri Lanka, ou je ne sais où. Je suis parti de mon côté. et nous voici de nouveau ensemble 20 ans après.
Mladý oheň Buddhismu byl přenesen dále do světa od Srí Lanky až po Egypt a Makedonii, a to jeho dětmi, Mahendrou a Sanghamitrou.
La flamme du Bouddhisme fut transportée à travers le monde depuis le Sri Lanka jusqu'en Égypte et en Macédoine par ses propres enfants, Mahendra et Sanghamitra.
To bude potřebovat déle než jen prázdniny na Srí Lance.
Je crois que cela prendra un petit peu plus que des voyages au Sri Lanka pour surmonter sa peine.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

V roce 2004 jsem potřebnost nového přístupu viděl na vlastní oči na Srí Lance.
Aussi, les partenaires nationaux et internationaux de ces Etats doivent-ils changer radicalement d'approche.
Mnohé nejhorší následky se v Asii objevily v oblastech ohrožených cunami, například v nízko položených přímořských oblastech Srí Lanky.
Une grande partie des pires dégâts en Asie se sont produits dans les zones susceptibles de pâtir d'un tsunami, comme les basses côtes du Sri Lanka.
Srí Lanka, Indonésie, Peru i Botswana během 90. let 20. století snížily novorozeneckou úmrtnost na polovinu.
Le Sri Lanka, l'Indonésie, le Pérou et le Botswana ont tous réduit de moitié les décès néonatals au cours des années 1990.
Mexiko, Brazílie, střední Evropa, Indonésie, ba i Srí Lanka se obávají konkurence nižších mezd.
Le Mexique, le Brésil, l'Europe centrale, l'Indonésie et même le Sri Lanka s'inquiètent de la concurrence d'un pays aux salaires plus bas.
Na Srí Lance dochází k rozsáhlému porušování lidských práv. Kambodžané trpí brutálním politickým útiskem.
Des violations généralisées des droits de la personne se sont produites au Sri Lanka. Les Cambodgiens ont subi une répression politique brutale.
Děti z domácností jejich příjemců v Salvadoru častěji dokončí školní docházku; na Srí Lance mají tyto děti lepší přístup k soukromým lektorům.
Les enfants des familles concernées connaissent un taux d'abandon des études plus faible au Salvador tandis qu'ils bénéficient d'un meilleur accès à des tuteurs privés au Sri Lanka.
Stačí se podívat na Srí Lanku, kde se buddhismus prolíná s etnickým šovinismem v doutnající občanské válce mezi buddhistickými Sinhálci a hinduistickými Tamily.
Il suffit de voir ce qui se passe au Sri Lanka : le bouddhisme sert de prétexte au chauvinisme ethnique de la guerre froide qui fait rage entre les Cingalais bouddhistes et les Tamouls hindous.
Buddhismus se už ve třetím století před n.l. mírově šířil z Indie na Srí Lanku a do rozsáhlých oblastí jihovýchodní Asie.
Dès le troisième siècle avant notre ère, le bouddhisme se propageait pacifiquement de l'Inde au Sri Lanka et dans de vastes régions d'Asie du Sud-Est.
Politizace je podstatná, protože obě země, které byly nejhůře zasaženy, Indonésii i Srí Lanku, sužují v oblastech, které cunami poničilo, válečné konflikty.
L'aspect politique est important, car les deux pays les plus touchés, l'Indonésie et le Sri Lanka, connaissent des conflits armés dans les régions dévastées.
Sever Srí Lanky je zase hlavním bojištěm letitého konfliktu mezi vládními silami a Tygry osvobození tamilského Ílamu.
Le nord du Sri Lanka est le principal théâtre d'affrontements qui opposent depuis longtemps les forces gouvernementales aux Tigres de libération de l'Eelam tamoul.
Zarytá zloba Sinhálců vůči privilegiím, jimž se v koloniální Srí Lance těsili Tamilové, se po vyhlásení nezávislosti stala zdrojem diskriminační politiky, která vyvrcholila vzpourou Tamilů.
Le ressentiment des Cingalais devant les privilèges des Tamouls lors de la colonisation au Sri Lanka a été à l'origine de la politique discriminatoire après l'indépendance, ce qui a alimenté la révolte des Tamouls.