tire | tir | ciré | tri

tiré francouzština

směnečník

Význam tiré význam

Co v francouzštině znamená tiré?

tiré

Abattu, amaigri, qui témoigne d’usure, de fatigue (en parlant du visage, des traits).

tiré

Chasse au fusil.  Le roi fit hier un beau tiré.  Chasse au tiré. Endroit aménagé pour cette chasse.  Les tirés de Rambouillet. (Commerce, Finance) Celui sur qui un effet a été tiré, qui est indiqué dans une lettre de change, dans un chèque, pour payer cet effet. (Musique) Mouvement d’un archet de la hausse à la tête quand jouant un instrument de musique à cordes. Antonyme de poussé.

Překlad tiré překlad

Jak z francouzštiny přeložit tiré?

tiré francouzština » čeština

směnečník trasát směnečný dlužník

Příklady tiré příklady

Jak se v francouzštině používá tiré?

Citáty z filmových titulků

Une de mes actrices a exigé d'essayer la poucette quand nous avons tiré ces images.
Když jsme natáčeli tyto záběry, trvala jedna z mých hereček na tom, že palečnici vyzkouší.
Ils ont tiré sur McClure.
Zastřelili McClura.
Tu as tiré sur McClure!
Ty jsi zastřelil McClura.
Ça fait quinze ans qu'on ne m'a pas tiré le portrait.
Já jsem se ani jednou nevyfotil za posledních 15 let.
On a tiré un trait.
Nechceme s ním nic mít.
Après lui avoir tiré dans le dos, ils l'enlèvent quand il est blessé.
Nejdrív ho strelí zezadu a pak ho unesou, když se nemuže bránit.
D'après la trajectoire du projectile, on n'a pas tiré d'une fenêtre, mais au niveau de la tête de la victime.
Podle úhlu vniknutí kulky do těla nebylo vystřelo z okna, ale na úrovni hlavy.
On peut déduire que l'assassin aurait tiré d'une voiture.
Takže je pravděpodobné, že vrah střílel z auta.
Si tu n'avais pas tiré!
Je to tvoje vina, střílel jsi!
Cupidon n'a pas tiré une flêche.
Starouš Kupid tentokrát nevystřelil šíp.
Après votre départ. On a tiré et ils ont filé.
Vypálili jsme do vzduchu, pelášili jak králíci.
Ils auraient tiré à leur tour s'ils m'avaient entendu.
Kdyby slyšeli ty předchozí výstřely, odpověděli by.
J'peux pas le dire. Mais quand Bug l'a su, il s'est tiré une balle.
Když to slyšel, vystřelil si mozek.
Vous avez très bien tiré, et je m'y connais.
Byla to úžasná rána, a věřte, že vím, o čem mluvím.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Au cours des deux dernières décennies, la consommation a tiré la croissance économique de ces pays, atteignant des sommets historiques en pourcentage du PIB.
V posledních dvou desetiletích přitom táhla hospodářský růst v těchto zemích právě spotřeba, která dosáhla historicky nejvyššího podílu na HDP.
Beaucoup de ces jeunes talents sont restés après l'obtention de leur diplôme, et tant le monde industriel que le gouvernement en ont tiré profit.
Řada těchto talentů po dokončení studia ve Spojených státech zůstala, z čehož těžil průmysl i státní správa.
En effet, l'Iran, plus que tout autre pays, a tiré profit des changements de régimes impulsés par les États-Unis en Afghanistan et en Irak, puisque les talibans tout autant que Saddam Hussein étaient les ennemis jurés du pays.
Vskutku, změny režimů, jež USA vyvolaly v Afghánistánu a v Iráku, pravděpodobně přinesly více prospěchu Íránu než kterémukoli jinému státu, neboť jak Tálibán, tak Saddám Husajn byli jeho zapřísáhlými nepřáteli.
Pour mon pays, le Danemark, la fin de la seconde guerre mondiale a été synonyme de retour à la liberté et à la démocratie, et nous avons tiré parti du reste du XXe siècle pour renforcer cette liberté, en développant notre richesse.
Pro mou vlast - Dánsko - konec druhé světové války znamenal návrat ke svobodě a demokracii a zbytek 20. století jsme směli využít k upevňování své svobody a jejímu posilování prostřednictvím blahobytu.
Alors que les observateurs débattent encore du fait de savoir qui a tiré en premier, une nouvelle dimension du conflit, qui aura des répercussions importantes à l'avenir, est passée quasiment inaperçue.
Pozorovatelé se přou, kdo zahájil palbu první, ale konflikt měl ještě další, značně přehlížený rozměr, který bude mít zásadní důsledky pro budoucnost.
Le gouvernement américain a lui-même tiré parti le situation en accumulant d'importants déficits extérieurs.
Samotná vláda USA jej využívá a hospodaří s obrovitými schodky.
Au fil du temps, les Nations Unies, ainsi que les organismes de donation des États à haut revenu, ont également de plus en plus tiré parti des OMD pour organiser leurs propres initiatives en Afrique.
Postupem času začaly OSN i dárcovské agentury z bohatých zemí stále častěji využívat MDG také k organizaci vlastní činnosti v Africe.
Le Danemark bénéficie déjà d'un marché de l'électricité interconnecté, et en a tiré la leçon qu'il serait logique d'intégrer encore davantage.
Dánsko z propojeného trhu s elektřinou těží už dnes a odneslo si zkušenost, že ještě hlubší integrace má smysl.
Jusqu'à présent, grâce à l'euro, à la BCE, à Gordon Brown et à Sarkozy, l'Union européenne n'a pas trop mal tiré son épingle du jeu.
EU zatím díky euru, ECB, Gordonu Brownovi a Sarkozymu funguje ve světové finanční krizi dobře.
Certes, bien que peu d'Allemands aient un souvenir personnel du Troisième Reich, beaucoup d'entre eux ressentent encore aujourd'hui le besoin de prouver qu'ils ont tiré les leçons de l'histoire de leur pays.
A přestože jen malý počet Němců má osobní vzpomínky na Třetí říši, mnozí z nich stále cítí potřebu dokazovat, že se z dějin své země poučili.
Les législateurs doivent réapprendre les fondamentaux de Keynes, les expliquer clairement, et appliquer les leçons qu'ils en ont tiré plutôt que d'inventer des arguments pseudo-rationnels pour prolonger la récession.
Je zapotřebí, aby se politici znovu naučili Keynese, zřetelně ho vysvětlili a aplikovali jeho závěry - ne aby vymýšleli pseudoracionální argumenty pro prodlužování recese.
Mais l'histoire n'a jamais tiré sa révérence, au mieux elle s'est accordé un entracte d'une dizaine d'années. La reprise a été annoncée par l'attentat terroriste aux États-Unis en septembre 2001.
Dějiny však ze scény nikdy nezmizely; přinejlepším si udělaly desetiletou přestávku a jejich příští dějství ohlásily teroristické útoky na Spojené státy v září 2001.
Le modèle économique chinois, tiré par les exportations, a atteint ses limites et la transition vers une croissance stimulée par la demande intérieure exacerbe les tensions internes.
Její exportem tažený hospodářský model narazil na své hranice a přechod na růst tažený domácí spotřebou zesiluje vnitřní třenice.
Cet argument est encore plus tiré par les cheveux.
Toto tvrzení bylo ještě přehnanější.

Možná hledáte...