il | orl | Nil | mil

OIL italština

Mezinárodní organizace práce, ILO

Překlad OIL překlad

Jak z italštiny přeložit OIL?

OIL italština » čeština

Mezinárodní organizace práce ILO

oil čeština

Příklady OIL italsky v příkladech

Jak přeložit OIL do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Myslím, že si otec myslí, že pro jeho dceru není nikdo dost dobrý. Možná kromě majitele Standard Oil.
Per papà nessuno è degno di me, tranne il proprietario della Standard Oil.
Tenhle pracoval u pumpy Standard Oil.
Stava a una pompa della Esso Standard.
Standard Oil patří jistému Rockefellerovi.
La Standard Oil è proprietà di un certo Rockefeller.
Azimir Oil, dvacet a sedm osmin, vzestup o jednu a pět osmin.
Azimir Oil, 20 e sette ottavi, in rialzo di uno e cinque ottavi.
Účetní od Mid-Century Oil.
Innoquo a vederlo, era un contabile al Mid century oil..
Bratr ředitele je v radě společnosti Con-Sol Oil v Beacon City.
Il fratello del direttore è amministratore della Con-Sol Oil a Beacon City.
Pane Cicci, od roku 1942 do současnosti jste byl zaměstnán u společnosti Genco Olive Oil?
No, quella dei Corleone era una famiglia, Senatore. Qual era la sua posizione? Da principio, come tutti gli altri, ero soldato.
Ovládají Aramco, takže z toho vychází i Exxon, Texaco a Mobil Oil.
Controllano l'Aramco, e quindi la Exxon, la Texaco e la Mobil.
Prodej milion akcií Inland Oil.
Venda un milione di azioni della Inland Oil.
Paní Aubreyová, nechte převést 30000 akcií Standard Oil. na svůj účet.
Ah, signor Aubrey faccia trasferire 30,000 azioni della Standard nel suo conto personale.
Chraňte svůj vůz pomocí Valvoline Motor Oil.
Proteggete la vostra macchina con l'olio Valvoline.
Fulham Oil, Brant Resources, Geodynamics.
Fulham Oil, Brant Resources, Geodynamics.
Fulham Oil, Brant Resources.
Fulham Oil, Brant Resources.
Zkrátka, musíš udělat koncept prospektu na Baron Oil.
Comunque, dovresti riassumere il prospetto della Baron Oil.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Proměnu Ameriky ve velkou hospodářskou mocnost koneckonců umožnily obří ocelárny, integrované železniční systémy a mobilizace enormních energetických zdrojů prostřednictvím podniků typu Standard Oil.
Dopotutto, l'America deve la sua ascesa a potenza economica mondiale alle gigantesche acciaierie, ai sistemi ferroviari integrati e alla mobilitazione di enormi riserve energetiche attraverso imprese come la Standard Oil.