mezinárodně čeština

Překlad mezinárodně portugalsky

Jak se portugalsky řekne mezinárodně?

mezinárodně čeština » portugalština

internacionalmente

Příklady mezinárodně portugalsky v příkladech

Jak přeložit mezinárodně do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Jako mezinárodně známý režisér jsem sháněl náhražku zlata.
Como um diretor international de cinema, eu pedi ouro falso.
Je to mezinárodně uznávaný profesor.
É um professor de fama internacional.
Dokonce hrajeme mezinárodně.
Até jogamos entre nações.
Mezinárodně?
Entre nações?
Tomu říkáte mezinárodně?
E a isso chamam entre nações?
Předvedu ti mezinárodně nechvalně známýho Breedlovova kraula.
Eu vou te mostrar o internacionalmente infame. estilo Breedlove.
Považujete pátrání po mezinárodně významné munici za poflakování?
Considera que procurar munições importantes é perda de tempo?
Především, Elmer Fudd je jedna z nejoblíbenějších. mezinárodně známých kreslených postav.
Para já, para já Elmer Fudd é uma das figuras mais apreciadas de sempre.
Dámy a pánové, přivítejte mezinárodně uznávanou zpěváckou hvězdu, Piu Zadorovou.
Senhoras e senhores, palmas para a actriz internacional Pia Zadora.
Mezinárodně hledaný za tucty prestupků - manipulace s akciemi, špionáž, politické inženýrství terorismus a narušení kyber mozkového soukromí.
Internacionalmente procurado com dúzias de acusações de Manipulação de ações, espionagem, engenharia política terrorismo, e violação de privacidade de ciber-cérebros.
Když jsem Vaughana poprvé potkala, byl to specialista. na mezinárodně automatizované dopravní systémy.
Quando conheci o Vaughan ele era um especialista em sistemas internacionais de trânsito.
Mezinárodně, doufam.
Internacionalmente, imagino.
Po smrti svého syna se Kuki stala spisovatelkou a mezinárodně uznávanou ochránkyní přírody.
Após a morte do seu filho, Kuki tornou-se escritora e é uma ambientalista de renome internacional.
Mezinárodně uznávaná mezinárodní supermodelka. a někdy mluvčí některých mezinárodních produktů.
Internacionalmente conhecida como super modelo. e, às vezes, é porta-voz de produtos internacionais.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Mezinárodně-politické důsledky stavů diagnostikovaných jako maniodepresivní psychózy (včetně těžké unipolární deprese) a schizofrenie však ani nemohou být závažnější.
Mas, as repercussões que têm na política internacional as situações incapacitantes diagnosticadas como doenças maníaco-depressivas (incluindo a depressão unipolar) e esquizofrenia não podiam ser mais graves.
V roce 2014 usmrtil tento virus více než trojnásobek tohoto počtu, přičemž dostatečný počet případů se rozšířil i mezinárodně, takže začal dominovat večerním zprávám a vystrašil voliče v nedávných amerických státních a místních volbách.
O vírus matou mais de três vezes esse número em 2014, com um número suficiente de casos propagados internacionalmente para dominar os noticiários da noite e assustar eleitores nas recentes eleições estaduais e locais dos EUA.
V důsledku toho získává už několik let na významu koncept trvale udržitelného zemědělství, a to jak mezinárodně, tak i v Burkině Faso.
Em consequência, o conceito de agricultura sustentável tem ganho terreno nos últimos anos, tanto internacionalmente como no Burkina Faso.
Mezinárodně koordinovaná uhlíková daň by mohla přinést 250 miliard dolarů ročně a malá daň z finančních transakcí by vynesla dalších 40 miliard.
Um imposto internacionalmente coordenado sobre o carbono poderia angariar anualmente 250 mil milhões de dólares, enquanto uma pequena taxa sobre as transacções financeiras poderia angariar outros 40 mil milhões.
Kromě toho musíme učinit naše podnikové daně mezinárodně konkurenceschopnými.
Também devemos tornar os nossos impostos empresariais competitivos internacionalmente.
Přitom by se mělo vycházet z předpokladu, že vlády, které nemají co skrývat, také nemají co ztratit, když umožní svým občanům a mezinárodně uznávaným sdělovacím prostředkům, aby o jejich činnosti podávali zprávy.
Deve-se supor que os governos que não têm nada a esconder não têm nada a perder, ao permitirem que os seus cidadãos e os seus meios de comunicação reconhecidos internacionalmente dêem a conhecer as suas acções.
USA a Čína se však nechtějí podřizovat mezinárodně dohodnutému standardu, ale spíše si přejí, aby boj proti klimatickým změnám začínal u individuálních závazků jednotlivých států.
Em vez de ficarem sujeitos a uma norma acordada internacionalmente, os EUA e a China querem que a luta contra as alterações climáticas comece com compromissos individuais dos países.
Naproti tomu ústředním rysem dnešního globalizovaného multipolárního světa je skutečnost, že společné demokratické hodnoty ještě nezaručují shodu v podstatných mezinárodně-politických otázkách.
Pelo contrário, uma característica central do actual mundo globalizado e multipolar é que os valores democráticos partilhados não garantem acordo sobre questões substantivas de política internacional.

Možná hledáte...