adaptační čeština

Překlad adaptační rusky

Jak se rusky řekne adaptační?

adaptační čeština » ruština

адаптивный
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady adaptační rusky v příkladech

Jak přeložit adaptační do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Po krátké adaptační době.
После небольшого периода адаптации.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Je důležité připustit, že některé adaptační strategie povedou k dalším emisím skleníkových plynů.
Важно осознать, что некоторые стратегии по адаптации приведут к большему количеству выбросов парниковых газов.
Klíčovou výzvou tedy je zajistit, aby se v nejpotřebnějších místech rozšířila a uplatňovala adaptační schopnost.
Таким образом, увеличение способности к адаптации и ее использование там, где это наиболее необходимо, является ключевой задачей.
K dispozici sice budou mezinárodní finance, avšak velkou část nákladů ponesou příslušné země, přičemž jejich vlády budou nuceny přesměrovávat skrovné prostředky z rozvojových projektů na adaptační iniciativy.
Хотя они и будут получать международную финансовую помощь, их правительства будут вынуждены переадресовать часть своих скудных ресурсов из проектов по развитию на нужды по адаптации к климату.
Financování samozřejmě není jedinou složkou úspěšné adaptační strategie.
Разумеется, финансирование - не единственный компонент успешной стратегии адаптации к климату.
Jak zdůrazňuje adaptační zpráva, klíčové je také překlenování propastí v oblasti technologií a znalostí.
Как подчеркивается в отчете по адаптации, крайне важно ликвидировать разрывы в технологии и знаниях.
Zásadním problémem je například to, že podstata globálního obchodu se neustále vyvíjí, a stávající dohody mají jen omezenou adaptační schopnost.
Например, фундаментальная проблема состоит в том, что природа глобальной торговли постоянно эволюционирует, а существующие соглашения только ограничивают способность приспосабливаться.
Obrovské náklady vyvolá také změna klimatu, i když se uskuteční rázná mitigační a adaptační opatření.
Помимо этого, изменение климата будет представлять собой огромные затраты, даже если будут приняты сильные смягчающие и адаптационные меры.
Jakmile EU vydá dovozní kvóty, měla by firmám povolit, aby s nimi obchodovaly, čímž jim umožní optimalizovat adaptační proces.
После того как ЕС введет квоты на импорт, компании должны иметь возможность торговать ими, что позволит оптимизировать процесс адаптации.
To zákonitě přesáhne adaptační schopnost mnoha společností a ekosystémů.
Это, безусловно, превосходит возможности к адаптации многих сообществ и экосистем.
Navíc, přínosy pomalejšího populačního růstu jsou vyšší než adaptační náklady.
Более того, выгоды от более медленного роста населения перевешивают издержки регулирования.
Už teď je ale zřejmé, že adaptační schopnost některých komunit nebude zakrátko dostačovat, bude-li změna klimatu nezmenšeně pokračovat.
Однако уже сейчас очевидно, что если изменение климата пойдет не по оптимистичному сценарию, то очень скоро такая возможность приспособиться у некоторых сообществ пропадет.
Evropa je zvláštní kombinací geografie a dějin, ale hranice EU - a tedy vyhlídky na další rozšíření - určuje její absorpční kapacita a adaptační schopnosti kandidátských zemí.
Европа представляет собой специфическую комбинацию географического положения и истории, но границы ЕС - и, таким образом, перспективы будущего расширения - определяются его поглощающей способностью и способностью к адаптации стран-кандидатов.
Stabilizační a strukturální adaptační programy, zaváděné od 80. let 20. století, taktéž nesplnily, co slibovaly, a nezajistily rychlejší hospodářský růst.
Программы стабилизации и структурных изменений, проводимые с 1980-х годов, не оправдали возложенных на них надежд на более быстрый экономический рост.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...