adaptace čeština

Překlad adaptace rusky

Jak se rusky řekne adaptace?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Příklady adaptace rusky v příkladech

Jak přeložit adaptace do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

To je schopnost adaptace, pane Kan, a může poukazovat na jistý druh evoluce.
Эта способность к адаптации, господин Кан может указывать на вид эволюции.
To není špatná adaptace na tvora s mozkem o velikosti hrášku! - Jak dlouho tu byli?
Не плохая адаптация для созданий, у которых мозг с горошину!
Kompletní adaptace.
Мне так хорошо!
Teorie neuromuskulární adaptace?
Теория нейромускульной адаптации?
Adaptace Shoggothových tajemných povídek.
Адаптация одного из рассказов-загадок Шоггота.
Adaptace.
Освоение.
Adaptace kompletní.
Адаптация завершена.
Nevíme, jestli jeho mozek bude schopen adaptace.
Мы просто не знаем, сможет ли его матрица адаптироваться. Нам нужно дать ему некоторое время.
Až když jsou oční svaly schopné adaptace, klesne to na 200 stupňů.
Когда глазные мускулы привыкают, то тогда близорукость уменьшается до отметки в 200 раз.
No, Kirk a já procházíme obdobím adaptace, nic víc.
Ну, у нас с Кирком период приспособления друг к другу.
Ukázalo se, že ne všichni fanoušci jsou nadšení z filmové adaptace.
Похоже не всем фанатам нравится эта экранизация.
A ty jsi jediný, jediný kterého našli, kdo je schopen adaptace na robotické tělo řady H.
А ты - единственный человек который смог приспособиться к кибер-телу класса Гекатонхейр.
Robert Newton, ale to nebyla první filmová adaptace.
Это Роберт Ньютон, но он не в первой экранизации.
Je to adaptace jednoho jeho románu.
Адаптация одного из романов Дика.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pokud však můžeme udělat pro lidi a planetu více prostřednictvím adaptace, pak se takový přístup zdá nejen mylný, ale dokonce i nemorální.
Это кажется неправильным - даже аморальным - если бы мы могли сделать больше для людей и планеты посредством адаптации.
Otázkou adaptace se zabývalo mnohem méně prací.
Значительно меньше работы было посвящено адаптации.
Důležité také je, že podle nového výzkumu by měla adaptace mnohem větší přínos než pouhé odbourání uhlíkových emisí.
Важно то, что новое исследование показывает, что посредством адаптации можно достигнуть гораздо большего, чем простыми сокращениями выбросов углекислого газа.
Čím dál větší měrou si začneme uvědomovat, že adaptace na národní úrovni je zásadní záležitostí, která potřebuje odpovídající finanční zajištění.
Принятие его на национальном уровне будет все больше восприниматься как важнейший вопрос, для которого потребуется соответствующее финансирование.
Nejsme svědky jen prosté adaptace sociálních struktur a způsobů života, zajišťující přizpůsobení se novým technologiím.
Мы не просто являемся свидетелями адаптации социальных структур и образа жизни к новым технологиям.
Vložili jsme 50 miliard dolarů do výzkumu zelenějších technologií, takže ekonomická cena adaptace a zmírňování důsledků mohla spolykat jen 750 miliard dolarů.
Мы выделили 50 миллиардов долларов на исследования новых технологий, снижающих выбросы парниковых газов, с тем чтобы всего лишь 750 миллиардов долларов могли быть поглощены оптимальными затратами на адаптацию и уменьшение воздействия на окружающую среду.
Zpráva se vyslovila pro vývoj alternativ vůči fosilním palivům, což by zajistilo, že hospodářský rozvoj nezpůsobí ekologickou pohromu, a uznala důležitost adaptace na klimatické změny.
Статья дала основу для разработки альтернатив ископаемому топливу, гарантируя, что экономическое развитие не будет создавать экологических проблем, и признавая важность адаптации к изменению климата.
Krátkodobý stres sestává z modelu vrozených procesů, jež připravují lidský organismus na fyzickou aktivitu v reakci na požadavky a vlivy, které zatěžují schopnost adaptace.
Говоря вкратце, стресс состоит из модели встроенных процессов, подготавливающих человеческий организм к физической деятельности в ответ на требования и влияния, которые испытывают его способность к адаптации.
U rozvíjejících se trhů bohužel taková adaptace často není možná bez pomoci zvenčí.
К сожалению, для развивающихся рынков преобразования часто невозможны без помощи со стороны.
Financování adaptace z veřejných zdrojů dosáhlo v letech 2012-2013 hodnoty 23-26 miliard dolarů.
Размеры фондов на эти нужды из государственных источников увеличились до 23-26 миллиардов долларов США в 2012-2013 годах.
Mezinárodní podpora adaptace - spojující financování, technologie a znalosti - by mohla výrazně pomoci při naplňování aspirací jednotlivých států v oblasti trvale udržitelného rozvoje.
Международная поддержка адаптации к изменениям климата - включая финансирование, технологию и знания - может потребовать длительного времени для достижения целей устойчивого развития.
Vedoucí světoví představitelé by si to měli uvědomit - a učinit z adaptace nedílnou součást dohody o globálních klimatických změnách, která má být uzavřena v Paříži.
Мировые лидеры должны это осознать и сделать работу по адаптации интегральной частью глобального соглашения по изменению климата в Париже.
Kde je ekonomika vynálezů, novátorství, adaptace a pronikání?
Где экономика изобретений, инноваций, адаптации и распространения?
A adaptace - tedy devalvace měny - nebyla možná.
И регулирование - то есть, девальвация валюты - не было вариантом.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...