adaptivní čeština

Překlad adaptivní rusky

Jak se rusky řekne adaptivní?

adaptivní čeština » ruština

адаптивный
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady adaptivní rusky v příkladech

Jak přeložit adaptivní do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Sjedu adaptivní program.
Я запущу адаптивную программу.
Adaptivní trupové štíty.
Абляционная броня корпуса.
Jejich multi-adaptivní štít učiní Deltaplán pro Borgy doslova neviditelným a zúžený paprsek transportéru nám umožní proniknout do Borgské lodi.
Их мультиадаптивные щиты позволят флаеру быть невидимыми для сенсоров боргов, и узконаправленный транспортный луч даст возможность проникнуть в сферу.
Naše multi-adaptivní štíty utrpěly těžké škody a na 13.2 sekundy vypadly.
Мы получили сильные повреждения и наша мультиадаптивная защита была отключена на 13,2 секунды.
Zapojte multi-adaptivní štít.
Включить мультиадаптивные щиты.
Multi-adaptivní štít. Vaše dokonalá ochrana proti Borgům. Ale my jsme tuto vědomost už asimilovali, ne?
Капитан Джейнвей использует мультиадаптивные щиты - прекрасная защита от боргов, но мы ведь ассимилировали это знание, не так ли?
Říše válečníků s osmdesáti hrdelními dialekty založenými na adaptivní syntaxi.
С каких это пор у нас Вулканы офицеры науки?
Použil novou techniku, adaptivní optiku, aby získal ostřejší obrázky těchto vzdálených hvězd.
Эффект адаптивной оптики можно увидеть справа. Удивительно, насколько превосходным становится изображение, а это и в самом деле один и тот же кадр.
Výsledek této adaptivní optiky můžete vidět na pravé straně.
С годами прояснилась удивительнейшая картина: звезды двигались, и двигались поистине быстро.
Má televizi, adaptivní tempomat, který udržuje nastavenou vzdálenost od vozidla vpředu.
Телевизор, круиз-кнтроль с радаром, который определяет дистанцию до впереди идущей машины.
To je adaptivní snowboard.
Мы приделали сноуборд.
Adaptivní mutace bakteriofágů.
Бактериофаги адаптивной мутации.
Jejich buněčná biologie je velmi adaptivní.
Их клеточная биология позволяет им быстро адаптироваться.
Polytektický adaptivní materiál.
Это поли-тектический адаптивный материал.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

V souladu s tvrzením fyzika Fritjofa Capry bychom měli pokládat živé organismy, společenské systémy a ekosystémy za vzájemně provázanou a vzájemně závislou složitou adaptivní soustavu.
По мнению физика Фритьофа Капры необходимо считать живые организмы, социальные системы и экосистемы взаимосвязанными и взаимозависимыми сложными приспосабливающими системами.
Bylo by možná lepší, kdybychom si meze své explanační schopnosti uvědomovali, ale tyto limity rovněž mohou mít svou adaptivní hodnotu.
Наверное, было бы лучше, если бы мы признали пределы нашей способности объяснить, но эти пределы вполне могут иметь некоторую адаптивную ценность.
Oficiální údaje jsou často lepší, než se očekává, což ukazuje, jak odolná, adaptivní a inovativní je americká ekonomika, ale není pravděpodobné, že by se vrátily předkrizové vzorce spotřebitelských výdajů a růstu.
Официальные данные часто превосходили ожидания, этим отражая устойчивость, адаптивность и инновационный характер экономики США, но докризисные размеры потребительских расходов и подобная модель роста вряд ли повторятся.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...