en | BE | Zen | wen

ben čeština

Příklady ben rusky v příkladech

Jak přeložit ben do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Ach ano. To musel být Ben.
Должно быть, это был Бен.
A proč by to Ben dělal?
С чего вы это взяли?
Ben Miller je na nádraží, spolu s Piercem a Colbym.
Бен Миллер возле склада с Пирсом и Колби.
Ben Miller je ve městě.
Бен Миллер в городе.
Kníže Ben-Hur.
Принц Иудеи Бен-Гур.
Judo Ben-Hure, nech mě zemřít.
Иуда Бен-Гур, дай мне умереть.
Juda Ben-Hur žije!
Иуда Бен-Гур жив.
Kníže Ben-Hur.
Мой возничий - принц Гур.
Kníže Ben-Hur!
Принц Гур?
Jsem Juda Ben-Hur.
Но я - Иуда Бен-Гур.
Milovala jsem Judu Ben-Hura.
Я полюбила Иуду Бен-Гура.
Izmail el Šarif ben Šerfi jméno mé.
Измаил эль Шариф бен Шерфи меня зовут.
Ben Šerfi je moje jméno.
Бен Шерфи меня звать.
Izmail el Šarif ben Šerfi, moje jméno.
Измаил эль Шариф бен Шерфи, меня звать.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Je tedy zatím příliš brzy na hodnocení, zda jeho odcházející nástupce Ben Bernanke směřuje na popravčí špalek dějin nebo na piedestal.
Получается, что еще слишком рано, чтобы оценить, если его уходящий продолжатель Бен Бернанке направлен на промах или победу в истории.
Myslím si, že Ben Bernanke je na šéfa Fedu velmi dobrou volbou, protože je nesmírně inteligentní, poctivý, pragmatický a prozíravý ve svém vidění ekonomiky.
Я думаю, что Бен Бернанке - очень хороший выбор для председательства в ФРС, так как он очень интеллигентен, честен, прагматичен и дальновиден в своем представлении экономики.
Je nepravděpodobné, leč možné, že stranu uchvátí stoupenec tvrdé linie jako Ted Cruz nebo funkcionářský amatér, kupříkladu neurochirurg Ben Carson.
Это маловероятно, но возможно, что сторонник жесткой линии как Тед Крус, или дилетант с глубокими религиозными убеждениями, как нейрохирург Бен Карсон, захватят партию.
I předseda Federálního rezervního systému USA Ben Bernanke ve svém nedávném projevu v Jackson Hole v americkém Wyomingu varoval, že takové škrty výrazně potlačují tvorbu pracovních míst.
Кстати, в своем недавнем выступлении в г. Джексон в штате Вайоминг председатель ФРС США Бен Бернанке предупредил о том, что подобное сокращение значительно препятствует созданию новых рабочих мест.
První izraelský premiér David Ben Gurion toto zařízení slavnostně otevřel ve snaze vykompenzovat strategickou zranitelnost Izraele, jeho nezkušenou armádu a neochotu Západu vstoupit do formální aliance na obranu židovského státu.
Первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион открыл предприятие с целью компенсировать стратегическую уязвимость Израиля - неопытную армию - и нежелание Запада вступить в официальный союз, чтобы защитить еврейское государство.
Tato autonomní instituce se stala předchůdcem politické struktury rodícího se židovského státu a z jejích vedoucích představitelů - mezi nimiž nechyběl ani David Ben-Gurion - vyrostla budoucí izraelská politická elita.
Это автономное учреждение стало предшественником политической структуры зарождающегося еврейского государства, а его лидеры - в их числе и Давид Бен-Гурион - стали в будущем политической элитой Израиля.
Jak uvádí novinář Ben Judah, Putin místo toho dostává každodenní aktualizované informace o kremelské politice, domácích událostech a zahraničních vztazích od tří svých klíčových zpravodajských služeb.
Вместо этого, согласно отчетам журналиста Бен Юда, Путин ежедневно получает сводки по политике Кремля, внутренним делам в России и иностранным делам от трех основных агентурных агентств.
Přirozená úroková míra byla nízká, protože jak mi tehdy vysvětlil současný šéf Fedu Ben Bernanke, svět byl zahlcen globálními úsporami (či spíše globálním nedostatkem investic).
Естественная процентная ставка была низкой, поскольку, как в то время объяснил тогдашний председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке, мир испытывал глобальное перенасыщение сбережений (или, скорее, глобальный инвестиционный дефицит).
Jak prohlásil předseda Federálního rezervního systému USA Ben Bernanke, existují lidé, kteří na expanzi obchodu nevyhnutelně tratí, a jejich protesty odvádějí pozornost od přínosů globalizace.
Как утверждал председатель Федерального резерва США Бен Бернанке,, расширение торговли неизбежно приводит к появлению проигравших, чьи протесты отвлекают внимание от выгод глобализации.
Před pouhými několika lety Ben Bernanke, tehdejší předseda Rady Federálního rezervního systému USA, hovořil o globálním přebytku úspor.
Всего лишь несколько лет назад Бен Бернанке, тогда председатель Федеральной резервной системы США, говорил об избытке сбережений в мире.
Americký Federal Reserve skutečně 10. května zvýšil sazby a jeho předseda Ben Bernanke pak naznačil, že v budoucnu může dojít k dalším nárůstům.
Федеральная Резервная Система США, действительно, повысила ставки 10 мая, и ее председатель Бен Бернанке тогда указал на то, что в будущем возможны дальнейшие повышения ставок.
Předseda Fedu Ben Bernanke nedávno zdůraznil význam ještě dalšího kanálu: kanálu důvěry, skrze nějž by závazek Fedu k zachování velkorysých měnových podmínek po delší dobu mohl zlepšit soukromé úvěrování.
Председатель ФРС Бен Бернанке недавно подчеркнул важность дополнительного канала: канала доверия, через который решения ФРС по поддержанию благоприятных кредитно-денежных условий для более продолжительного улучшения частных расходов.