en | Be | zen | wen

ben italština

ostře

Překlad ben překlad

Jak z italštiny přeložit ben?

ben italština » čeština

ostře

ben čeština

Příklady ben italsky v příkladech

Jak přeložit ben do italštiny?

Citáty z filmových titulků

A co Ben?
E Ben?
Nevím, asi proto, že mě Ben neodkopl kvůli své matce?
Non so, perché Ben non mi ha scaricata per sua madre?
Protože Ben je opravdový přítel.
Perché Ben è un vero amico.
Protože Ben by mě nikdy neopustil.
Perché Ben non mi abbandonerebbe mai.
Ben musí jít.
Ben se ne va.
Ben Cameron na frontě dostal dopis z domova.
Ben Cameron, al fronte, riceve una lettera da casa.
Mladý kníže Juda Ben Hur.
Il giovane principe, Giuda, Ben-Hur.
Ale Rím pranic nevedel o skrytém žalu Ben-Hurove, který dlouho a bezvýsledne pátral po své matce a sestre.
Ma Roma non era a conoscenza del dolore segreto che affliggeva Ben-Hur per la madre e la sorella che aveva cercato a lungo e senza risultato.
Mezi skromnými rybári od Galilejského more shromáždil Ben-Hur svou první legii.
Tra gli umili pescatori presso il Mar di Galilea Ben-Hur radunò la sua prima legione.
A v tutéž hodinu se Ben-Hur, vycerpaný a znavený z cest, vrátil do mesta svých predku.
E in quella stessa ora, Ben-Hur stanco di cavalcare e di viaggiare giunse di nuovo nella città dei suoi padri.
To musel být Ben.
Doveva essere Ben.
Kdyby ten hloupý koroner nebyl stejný snob jako vy, viděl by, že ten hlupák něco skrývá. - A proč by to Ben dělal?
Se il giudice non fosse stato stupido, si sarebbe accorto che quel disgraziato nascondeva qualcosa.
Ben prý tady někde má farmu.
Ho sentito dire che Ben ha una fattoria da queste parti.
Ale Ben má svou hlavu a Bob taky.
Ma con Ben non si ragiona, e nemmeno con Bob, a dire il vero.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

BERKELEY - Předseda Rady Federálního rezervního systému USA Ben Bernanke není pokládán za věštce tak jako jeho předchůdce Alan Greenspan před finanční krizí.
BERKELEY - Il presidente della Federal Reserve Ben Bernanke non è considerato un oracolo come lo era il suo predecessore, Alan Greenspan, prima della crisi finanziaria.
Během současného poklesu ve Spojených státech naplňuje šéf Federálního rezervního systému Ben Bernanke friedmanovský recept do puntíku přesně, a stejně to nestačí k udržení nebo rychlému obnovení plné zaměstnanosti.
Negli Stati Uniti, il Presidente della Riserva Federale Ben Bernake ha messo in pratica alla lettera le strategie politiche dei Friedman nell'attuale contesto di crisi, ma non è bastato a mantenere o a ripristinare in tempi rapidi una piena occupazione.
Před pouhými několika lety Ben Bernanke, tehdejší předseda Rady Federálního rezervního systému USA, hovořil o globálním přebytku úspor.
Solo alcuni anni fa, Ben Bernanke, allora presidente della Federal Reserve americana, parlava di un eccesso di risparmi globali.