abba | abbo | abbé | ambos

abbás čeština

Příklady abbás spanělsky v příkladech

Jak přeložit abbás do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Jsem Ahmed Ibn Fahdalan Ibn Al Abbás Ibn Rášid Ibn Hammád.
Soy Ahmed Ibn Fahdlan, Ibn Al Abbas. Ibn Rasid, Ibn Hammad.
Jsem Ahmed Ibn Fahdalan Ibn Al Abbás Ibn Rášid.
Soy Ahmed Ibn Fahdlan, Ibn Al Abbas, Ibn Rasid.
Abbás, její manžel. měl by se setkat s Abú Nazírem zítra v ulici Hamra.
Su marido, Abbas, tiene una reunión mañana en Hamra Street con Abu Nazir.
Její manžel Abbás, ten šéf Hizballáhu, prý se má zítra setkat s Abú Nazírem osobně.
Su marido Abbas, el comandante Hezbolá. Ella dice que se reunirá en persona con Abu Nazir.
Abbás a Al-Rází.
Abbas y Al-Razi.
Potvrzuji Bandar Abbás.
Confirmar Bandar Abbas.
Pan Abbás a jeho rodina!
Señor Abbas y familia.
Má setkání s někým kdo se jmenuje Abbás Sheikh.
Está reunido con alguien llamado Abbas Sheikh.
Někomu do Íránu, nedaleko letecké základny Bandar Abbás.
A alguien en Irán, cerca de la Base Aérea Abbas Bandar.
Nedaleko letecké základny Bandar Abbás.
Cerca de la Base Aérea de Abbas Bandar.
Satelity ukazují deset íránských torpédoborců, jak opouštějí přístav Bandar Abbás a zaujímají pozice okolo Hormuzského průlivu.
Las imágenes por satélite muestran diez destructores de la Marina iraní abandonando el puerto de Bandar Abbas y tomando posiciones en el estrecho de Ormuz.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Abbás nyní obrací pohled na Evropu a hodlá požádat Turecko, aby působilo jako prostředník.
Abbas está poniendo ahora la mira en Europa y quisiera pedir a Turquía que haga de mediador.
Palestinský prezident Mahmúd Abbás dnes pod dusivou vládou Hamasu lapá po politickém dechu.
Actualmente, el Presidente palestino Mahmoud Abbas está jadeando por un respiro político bajo el control asfixiante de Hamas.
Abbás jednoznačně podpořil Cestovní mapu Čtyřky.
Ha refrendado inequívocamente la hoja de ruta del Cuarteto.
Osu Sýrie-Írán-Hamás-Hizballáh by povzbudil v napadání americké vůdčí úlohy v regionu a poněvadž palestinský prezident Mahmúd Abbás by byl pokořen a poražen, pravděpodobným scénářem by byla třetí intifáda.
El eje Siria-Irán-Hamas-Hizbolá resultaría envalentonado en su desafío a la dirección americana en la región y, con el Presidente palestino Mahmoud Abbas humillado y derrotado, la hipótesis de una tercera Intifada resultaría probable.
Izraelský ministerský předseda Ehud Olmert i palestinský prezident Mahmúd Abbás jsou na domácí scéně velice slabí a vzhledem ke kompromisům, jichž je na obou stranách třeba, budou hodně riskovat.
Lo mismo es aplicable al Presidente Bush.
Proč by tento konflikt, který se v minulosti ukázal jako neřešitelný, náhle měli vyřešit (nebo posunout blízko k řešení) tři aktéři - Bush, Olmert a Abbás -, již jsou do jednoho ve stavu mimořádné domácí slabosti?
Karl Marx escribió que la Historia siempre se repite: primero como tragedia y después como farsa.
Abbás si podle různých definicí vybral třetinu až polovinu delegátů a většinu ústředního výboru podle očekávání představují jeho blízcí spolupracovníci a stoupenci.
Según cómo se lo vea, Abbas eligió entre un tercio y la mitad de los delegados. La mayoría del Comité Central, como es de esperarse, son asociados o seguidores estrechos de Abbas.
Přesto je Abbás po propuštění přijal a velebil je jako hrdiny palestinského lidu a příklady palestinského mládí.
Sin embargo Abbas los recibió tras su liberación como a héroes del pueblo y ejemplos para la juventud palestina.
Abbás zůstává palestinským prezidentem a Základní zákon jej staví do role velitele všech palestinských bezpečnostních sil.
Abbas sigue siendo el presidente palestino, y la Ley Básica lo convierte en comandante de todas las fuerzas de seguridad palestinas.
Tyto konfrontace přišly ve chvíli, kdy se Abbás snaží přesvědčit Hamas ke zmírnění jeho protiizraelského postoje a k navázání spojenectví s Fatahem ve vládě národní jednoty.
Las confrontaciones ocurren en momentos que Abbas intenta persuadir a Hamás de que modere su postura anti-israelí y se alíe con Fatah en un gobierno de unidad nacional.
Abbás je přesvědčen, že souhlas Hamasu s jednáními s Izraelem je jediný způsob jak prolomit mezinárodní sankce, jež ničí palestinskou společnost.
Abbas cree que la aceptación de Hamás de entrar en negociaciones con Israel es la única manera de acabar con las sanciones internacionales que están devastando la sociedad palestina.
Abbás říká, že pokud nebude koaliční vláda dohodnuta během příštích dvou týdnů, současnou vládu rozpustí.
Abbas dice que si no se acuerda un gobierno de coalición en las próximas dos semanas, disolverá el gobierno actual, algo que Hamás no tolerará.
V takovém případě by Abbás odjel z Annapolisu posílen a měl by lepší pozici pro jednání o vytvoření vlády národní jednoty s Hamásem.
En este caso, Abbas saldría de Anápolis fortalecido y con una mejor capacidad de negociar con Hamás para crear un gobierno de unidad nacional.
Abbás a jeho premiér Salám Fajjád jsou umírněnější a otevřenější k seriózním jednáním s Izraelem než jakýkoliv jiný palestinský předák před nimi.
Abbas y su primer ministro, Salam Fayyad, se han mostrado más moderados y más abiertos a iniciar negociaciones serias con Israel que cualquier otro líder palestino antes.

Možná hledáte...